Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse sted mellem Regions Hovedstadens Hjælpeordning for Respiratorbrugere og en virksomhed (erhververen).

I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen frasagde erhververen, som ikke var overenskomstdækket, sig den overenskomst, som de medarbejdere, der fulgte med ved virksomhedsoverdragelsen, havde været omfattet af under deres ansættelse hos Region Hovedstaden.

Erhververen meddelte samtidig en tillidsrepræsentant, der fulgte med ved virksomhedsoverdragelsen, at dennes funktion som følge af frasigelsen ville bortfalde og, at den særlige tillidsmandsbeskyttelse, som den pågældende var omfattet af, ville bortfalde, når der var forløbet en periode, svarende til den pågældendes opsigelsesvarsel som tillidsrepræsentant.

Påstandene i sagen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

FH, som førte sagen for landsretten som mandatar for Dansk Sygeplejeråd, var af den opfattelse, at tillidsrepræsentanten havde bibeholdt såvel sin funktion og særlige afskedigelsesbeskyttelse ved virksomhedsoverdragelsen og, at erhververen derfor skulle anerkende, at tillidsmandsbeskyttelsen tidligst kunne opsiges ved overenskomstens udløb.

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at repræsentanter for de medarbejdere, der berøres af en virksomhedsoverdragelse eller en del heraf, som udgangspunkt bevarer deres hidtidige retsstilling og funktion.

Men det følger også af virksomhedsoverdragelsesloven, at hvis overdragelsen medfører, at ”grundlaget for lønmodtagerrepræsentationen ophører”, er lønmodtagerrepræsentanter fortsat omfattet af de regler om beskyttelse af lønmodtagerrepræsentanter, der gælder på det pågældende område – dog kun i en periode, der regnet fra funktionens ophør, svarer til det overenskomst- eller aftalemæssigt fastsatte varsel for opsigelse af lønmodtagerrepræsentanter.

FH var af den opfattelse, at der med udtrykket ”grundlaget for lønmodtagerrepræsentation ophører” udelukkende er tænkt på den situation, hvor der efter en virksomhedsoverdragelse ikke længere er det nødvendige antal medarbejdere til, at medarbejderne har adgang til at vælge en tillidsrepræsentant.

Afgørelsen fra Østre Landsret

Landsretten fastslår i sin afgørelse indledningsvis, at på grund af frasigelsen af overenskomsten og som følge af, at der ikke var andre overenskomster gældende for erhververen på tidspunktet for overdragelsen, overgik de virksomhedsoverdragede medarbejdere til ansættelsesforhold uden kollektiv overenskomst, og de var således ikke omfattet af regler om ret til udpegelse af tillidsrepræsentanter.

Det springende punkt var derfor, om ”grundlaget for lønmodtagerrepræsentation ophører” efter virksomhedsoverdragelseslovens § 4, stk. 2 herved kunne siges at være ophørt.

I den sammenhæng fremhæves det i landsrettens afgørelse, at ganske vist nævnes det i forarbejderne til virksomhedsoverdragelsesloven, at et tillidsmandsvalg kan bortfalde som følge af, at der ikke længere er det tilstrækkelige antal medarbejdere.

Men ovenstående er alene nævnt som et eksempel på, at en lønmodtagerrepræsentation ophører.

Samtidig fandt landsretten, at det EU-direktiv, som ligger til grund for virksomhedsoverdragelsesloven, også må omfatte en situation, som den omhandlede, hvor virksomheden jo netop havde frasagt sig overenskomsten.

Endelig henviste landsretten til, at det i øvrigt fremgår af det ovennævnte EU-direktiv, at dette ikke kun har til formål at beskytte medarbejdernes interesser i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, men også at sikre den rette balance mellem medarbejdernes interesser på den ene side og erhververens interesser på den anden side.

Konklusionen på landsrettens afgørelse blev således, at en tillidsrepræsentants funktion ophører ved virksomhedsoverdragelsen, når erhververen har frasagt sig overenskomsten og, at tillidsmandsbeskyttelsen herefter bortfalder, når der er forløbet en periode, svarende til den opsigelsesperiode, som tillidsrepræsentanten vil være berettiget til.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder de mange problemstillinger og udfordringer, der kan opstå i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Har du brug for vores bistand, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsdvokaterne.dk

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse ...»