Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Dom fra Højesteret om funktionærlovens 120 sygedages regel

Af Tina Raben Skaarup, Advokat

 

Endnu en gang er funktionærlovens såkaldte 120 sygedages regel blevet fortolket af domstolene – denne gang hos Højesteret, som den 19. december 2023 afsagde sin dom i sagen.

Indholdet af funktionærlovens 120 sygedages reglen

120 sygedages reglen indebærer, at funktionæransatte som udgangspunkt – uanset, hvor længe, de har været ansat -kan opsiges med et varsel på én måned til udgangen af en måned, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- det skal skriftligt være aftalt mellem arbejdsgiver og medarbejderen, at bestemmelsen finder anvendelse,

- medarbejderen skal have modtaget løn under fravær som følge af sygdom i 120 dage indenfor de seneste 12 måneder,

- opsigelsen skal afgives, mens medarbejderen stadig er syg,

- opsigelsen skal afgives i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.

Tvisten i sagen for Højesteret

I sagen for Højesteret havde den medarbejder, som sagen drejede sig om, den 11. september 2018 haft 120,17 sygedage med løn indenfor de sidste 12 på hinanden følgende måneder. Medarbejderen var herefter på arbejde i 3 uger, men blev igen sygemeldt den 1. og 2. oktober 2028.

Fra den 3. til den 28. oktober 2028 var medarbejderen herefter på arbejde, hvorefter hun den 29. oktober 2028 sygemeldte sig på grund af stress.

Medarbejderen blev den 29. oktober 2028 opsagt med henvisning til 120 sygedages reglen, og havde således ved arbejdsdagens ophør den 29. oktober 2028 haft 123,17 sygedage med løn indenfor 12 måneder.

Medarbejderens fagforening, HK/Danmark, anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren, idet HK var af den opfattelse, at opsigelsen var afgivet for sent, og at medarbejderen derfor havde krav på at få en erstatning, svarende til løn i hendes retsmæssige opsigelsesperiode, som var på 3 måneder til udgangen af en måned.

Højesterets dom

I sin dom slår Højesteret indledningsvist fast, at en opsigelse i henhold til funktionærlovens 120 sygedages regel "i almindelighed skal ske tidligere end 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage og mens medarbejderen fortsat er syg".

Dernæst følger det af dommen fra Højesteret, at hvis medarbejderen efter udløbet af de 120 sygedage har raskmeldt sig og genoptaget sit arbejde fuldt ud, men på opsigelsestidspunktet er blevet syg igen, kan opsigelse efter 120 sygedages reglen finde sted, hvis opsigelse sker under 10 dage regnet fra udløbet af de 120 sygedage.

Idet arbejdsgiveren imidlertid i den konkrete sag opsagde medarbejderen 48 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage, fandt Højesteret, at arbejdsgiveren havde forpasset sin mulighed for at opsige medarbejderen med det forkortede opsigelsesvarsel, der følger af 120 sygedages reglen. 

Som konsekvens heraf fik medarbejderen af Højesteret medhold i, at hun havde krav på at få erstatning for lønnen i hendes retmæssige opsigelsesperiode.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Dommen fra Højesteret understreger, at man skal være særdeles omhyggelig med optælling af sygedage i forbindelse med en opsigelse efter 120 sygedages reglen, og at det er vigtigt, at man som arbejdsgiver søger juridisk rådgivning, hvis man overvejer at bringe reglen i anvendelse.

Du kan i øvrigt læse meget mere om funktionærlovens 120 sygedages regel på vores hjemmeside her

Kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere rådgivning på tlf.: 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Dom fra Højesteret om funktionærlovens 120 sygedages regel

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Endnu en gang er funktionærlovens såkaldte 120 sygedages regel blevet ...»

Østre landsret – opsigelse efter 120 sygedages reglen var ikke i orden

Funktionærlovens § 5, stk. 2 indeholder en hjemmel til at fravige de ellers gældende regler om opsigelsesvarsler ...»