Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Dom fra Højesteret om 120 sygedages reglen og arbejdsfrie dage

Den 16. marts 2022 afsagde Højesteret dom i en sag, som HK havde anlagt mod en tandlægeklinikejer, som under sagen blev repræsenteret af Tandlægeforeningen som mandatar. Såvel Dansk Industri som Dansk Erhverv optrådte under sagen som biintervenienter til støtte for Tandlægeforeningen.

Sagen handlede om fortolkning af den såkaldte 120-sygedages regel, som følger af funktionærloven, og som indebærer, at det skriftligt kan aftales, at en funktionæransat - uanset anciennitet - kan opsiges med et varsel på en måned til udgangen af en måned, hvis den pågældende indenfor 12 måneder har oppebåret løn under i alt 120 sygedage.

Det principielle spørgsmål, som Højesteret skulle tage stilling til under sagen var, om man i opgørelsen af de 120 sygedage for en fuldtidssygemeldt funktionær kan medregne søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage.

Klinikejeren, som havde opsagt en klinikassistent med henvisning til 120 sygedages reglen, havde i optællingen af de 120 sygedage indenfor 12 måneder medregnet klinikassistentens normale arbejdsfrie dage, herunder weekender og søn- og helligdage.

HK var af den opfattelse, at de arbejdsfrie dage ikke kunne medregnes, og at idet opsigelse efter 120 sygedages reglen skal ske i umiddelbar forlængelse af, at en funktionær har rundet de 120 sygedage, var opsigelsen derfor afgivet for sent.

Afgives en opsigelse efter 120 sygedages reglen for sent, har medarbejderen i stedet krav på at få sit normale opsigelsesvarsel efter loven. Den omhandlede klinikassistenten havde været ansat i over 10 år, og ville derfor - hvis HK fik medhold - i givet fald derfor have krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af en måned.

Højesterets dom

Der er ikke taget stilling til ovenstående i hverken selve funktionærloven eller i forarbejderne til loven. Men i sin afgørelse lagde Højesteret afgørende vægt på, at arbejdsmarkedets parter på baggrund af en over 70 år gammel dom fra Sø- og Handelsretten har indrettet sig på, at såvel søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage som f.eks. weekender og arbejdsfrie hverdage skal medregnes i optællingen af den 120 sygedage.

Derfor blev klinikejeren frifundet

SelskabsAdvokaterne bemærker

Resultatet af Højesterets afgørelse forekommer oplagt netop ud fra den begrundelse, Højesteret kommer med i sagen.

Vær opmærksom på, at hvis 120 sygedages reglen skal tages i brug overfor en medarbejder, som har været sygemeldt på deltid, følger det af domspraksis – ligeledes fra Højesteret – at alene det faktiske sygefravær kan medregnes i opgørelsen af de 120 sygedage.

Du kan læse meget mere om opsigelse efter 120 sygedages reglen på vores hjemmeside her.

Vi anbefaler hos SelskabsAdvokaterne, at man altid søger juridisk bistand, når man står overfor at skulle opsige en medarbejder, og dette gælder især også, når en medarbejder skal opsiges efter 120 sygedages reglen, som kan være en kompleks størrelse at håndtere.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder i korrekt håndtering af afskedigelsessager og rådgivning herom.

Har du brug for vores hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 50 13 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Dom fra Højesteret om funktionærlovens 120 sygedages regel

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Endnu en gang er funktionærlovens såkaldte 120 sygedages regel blevet ...»

Østre landsret – opsigelse efter 120 sygedages reglen var ikke i orden

Funktionærlovens § 5, stk. 2 indeholder en hjemmel til at fravige de ellers gældende regler om opsigelsesvarsler ...»