Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Dom fra Arbejdsretten om rækkevidden af arbejdsgivers ledelsesret ved fritstilling af medarbejder

I sin dom af 6. marts 2023 skulle Arbejdsretten tage stilling til, hvorvidt det kan være i strid med ledelsesretten, hvis man som arbejdsgiver i forbindelse med en opsigelse og fritstilling af en medarbejder oplyser, at lønnen til medarbejderen straks vil ophøre, hvis medarbejderen tager arbejde i en konkurrerende virksomhed. 

Den konkrete sag

Sagen var anlagt af 3F mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for ISS Facility Services A/S (ISS).

Sagen drejede sig om en servicemedarbejder, som ISS havde opsagt og fritstillet i opsigelsesperioden. ISS skrev i opsigelse til medarbejderen, at hvis hun påtog sig arbejde for en konkurrerende rengøringsvirksomhed i fritstillingsperioden, ville ISS standse lønudbetalingen til hende med øjeblikkelig virkning.

3F gjorde det synspunkt gældende i sagen, at det ikke er sagligt at pålægge en helt almindelig ufaglært servicemedarbejder ikke at tage arbejde i en konkurrerende virksomhed i en fritstillingsperiode.

3F henviste i ovennævnte forbindelse til konstruktionen af rengøringsbranchen, hvor mange rengøringsmedarbejdere ikke kan få nok timer hos en arbejdsgiver til et fuldtidsarbejde og som følge heraf har flere jobs. Derfor er det ifølge 3F ikke sagligt at indføre begrænsninger for rengøringsmedarbejdere, som indebærer, at de ikke må søge eller tage arbejde i konkurrerende virksomhed i en fritstillingsperiode.

3F nedlagde også påstand om, at ISS skulle dømmes til at betale en bod for tilsidesættelse af ledelsesretten og anførte i den forbindelse, at det måtte anses som en skærpende omstændighed, at indholdet af opsigelsen måtte anses som en standardskrivelse og, at ISS således ifølge 3F ikke konkret havde overvejet nødvendigheden af forbuddet i den konkrete situation.

Den opsagte medarbejder påtog sig ikke arbejde for konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden, og modtog sin sædvanlige løn i hele opsigelsesperioden fra ISS.

Alligevel ønskede 3F en afklaring af, om det havde været i strid med ledelsesretten, hvis ISS havde standset lønudbetalingen til medarbejderen i tilfælde af, at hun havde påtaget sig arbejde for konkurrerende rengøringsvirksomhed i perioden.

Arbejdsretten ville ikke tage stilling til den konkrete sag

Idet den omhandlede medarbejder ikke havde påtaget sig arbejde for konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden, forelå der ifølge Arbejdsretten ikke en situation, hvor man kunne tage stilling til, om en konkret ansættelse hos en konkurrent udgjorde en sådan grad af illoyalitet, at der kunne være grundlag for at standse lønudbetalingen til medarbejderen.

I stedet tilkendegav Arbejdsretten, at der ikke grundlag for at opstille et generelt krav, der ville afskære ISS fra at indtage det synspunkt, at arbejde for en konkurrerende rengøringsvirksomhed i en fritstillingsperiode ville være en så alvorlig tilsidesættelse af medarbejderens loyalitetsforpligtelse, at ISS berettiget ville kunne standse lønnen til medarbejderen.

Arbejdsretten bemærkede afslutningsvis – ganske i overensstemmelse med retspraksis – at ansættelse hos en konkurrerende virksomhed, mens der modtages løn under fritstilling i hvert fald som det klare udgangspunkt må anses for at ville kunne begrunde standsning af lønudbetalingen.

ISS blev således frifundet i sagen for Arbejdsretten.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Som anført af Arbejdsretten, er det helt klart udgangspunktet, at man som arbejdsgiver, så længe en opsagt og fritstillet medarbejder fortsat er ansat, kan forvente, at medarbejderen afstår fra at deltage i konkurrerende virksomhed. Noget sådan vil normalt kunne anses som en grov misligholdelse af medarbejderens loyalitetspligt overfor arbejdsgiveren med den konsekvens, at medarbejderen kan bortvises med øjeblikkelig virkning. 

Men der gælder som bekendt ingen hovedregler uden undtagelser. Ud fra en konkret vurdering kan f.eks. det forhold, at 2 konkurrerende virksomheder ligger så fysisk langt fra hinanden, at en medarbejder, der opnår beskæftigelse i en anden konkurrerende virksomhed, ikke har nogen mulighed for at påføre sin arbejdsgiver konkurrence og, at dette derfor ikke vil udgøre en krænkelse af medarbejderens loyalitetspligt.

Et andet moment, der f.eks. kan spille ind er, om der er tale om en medarbejder i en så underordnet stilling, at medarbejderen reelt og konkret ikke vil have mulighed for at påføre sin arbejdsgiver konkurrence i sin nye stilling i en situation, hvor det måske oven i købet er sædvanligt i branchen, at medarbejderne har flere jobs, hvilket var det, som 3F forgæves havde lagt op til at få afklaret med den anlagte sag for Arbejdsretten.   

Men når den medarbejder, som sagen i Arbejdsretten drejede sig om, netop ikke havde påtaget sig arbejde for konkurrerende virksomhed, kunne Arbejdsretten heller ikke konkret tage stilling til, om ISS var gået for vidt med sin tilkendegivelse af, at lønnen straks ville ophøre, hvis medarbejderen påtog sig arbejde for konkurrerende virksomhed i fritstillingsperiodem.

Har du behov for rådgivning?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder i korrekt håndtering af opsigelsessager.

Har du brug for vores rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Dom fra Arbejdsretten om rækkevidden af arbejdsgivers ledelsesret ved fritstilling af medarbejder

I sin dom af 6. marts 2023 skulle Arbejdsretten tage stilling til, hvorvidt det kan være i strid med ...»

Uklarhed om fritstilling af medarbejder – hvad gælder så?

Er et ansættelsesforhold blevet opsagt, og opstår der herefter tvivl om, hvorvidt medarbejderen skal ...»