Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Dom fra Arbejdsretten om fleksjobberes ret til overenskomstmæssige vilkår

Selvom man som arbejdsgiver ikke er omfattet af nogen overenskomst, er der situationer, hvor man alligevel – i hvert fald som udgangspunkt – skal følge reglerne i en relevant overenskomst, herunder om løn og pensionsbidrag.

Det viser Arbejdsrettens dom af den 20. april 2023 i en sag, som vedrørte to fleksjobbere.

Sagen kort

Sagen drejede sig om 2 fleksjobbere, som havde været ansat som montagemedarbejdere. Den ene af medarbejderne var ansat 14 timer om ugen med 57 % effektivitet i jobbet, svarende til en arbejdsevne på 8 timer om ugen. Den anden medarbejder havde en arbejdstid på 8 timer om ugen med 62,5 % effektivitet i jobbet, svarende til en arbejdsevne på 5 timer om ugen.

Det fremgik af begge medarbejdernes ansættelseskontrakter, at deres ansættelsesforhold ikke var omfattet af en overenskomst.

I forlængelse af, at medarbejderne fratrådte deres stillinger, rejste 3F krav mod arbejdsgiveren, svarende til den løn og pension, som de ville have ret til efter Industriens Overenskomst.

3F støttede de rejste krav på bestemmelsen i § 122, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om fleksjobansatte, hvoraf det fremgår, at på ikke overenskomstdækkede områder skal den ansatte og arbejdsgiveren ved fastsættelse af løn- og øvrige arbejdsvilkår i fleksjobbet tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, hvis en sådan findes på området.

Arbejdsgiveren afviste de rejste krav med henvisning til, at virksomheden ikke var bundet af nogen overenskomst og, at Industriens Overenskomst ikke var en relevant sammenlignelig overenskomst.

Arbejdsgiveren anførte desuden, at bestemmelsen i lov om aktiv beskæftigelsesindsat er offentligretlig lovgivning, som man ikke kan støtte ret på overfor en arbejdsgiver og, at der i øvrigt ifølge bestemmelsen er adgang til at fravige en i øvrigt relevant overenskomst.

Dommen fra Arbejdsretten

Arbejdsretten anså det indledningsvist godtgjort under sagen, at Industriens Overenskomst måtte anses for at være en relevant sammenlignelig overenskomst i lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 122, stk. 4’s forstand.

Det centrale spørgsmål i sagen var herefter, hvad pligten til at ”tage udgangspunkt” i en relevant og sammenlignelig overenskomst nærmere indebærer.

Denne pligt skal ifølge Arbejdsretten forstås således, at medarbejderen skal gøres bekendt med, hvilken overenskomst, der er den sammenlignelige overenskomst med henblik på, at medarbejderen kan tage stilling til, om vedkommende er indforstået med at fravige overenskomsten, herunder eventuelt på baggrund af rådgivning fra den relevante faglige organisation om de rettigheder, der følger af overenskomsten. Arbejdsgiver og medarbejder kan herefter konkret aftale fravigelser af overenskomsten.

Det var ubestridt under sagen, at hverken arbejdsgiveren eller medarbejderne havde været klar over, at de ved fastlæggelsen af medarbejdernes ansættelsesvilkår skulle have taget udgangspunkt i Industriens Overenskomst. Allerede derfor gav det ikke mening at anskue omstændighederne ved ansættelsesaftalernes indgåelse således, at disse havde taget udgangspunkt i Industriens Overenskomst.

Da bestemmelsen i lov om aktiv beskæftigelsesindsats ifølge Arbejdsretten har til formål bl.a. at sikre arbejdstagere rettigheder, er konsekvensen af ikke at opfylde pligten til at tage udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst, at medarbejderen mindst skal have de rettigheder, der følger af overenskomsten.

Derfor fik 3F medhold i de rejste krav mod arbejdsgiveren om efterbetaling af den løn og de pensionsbidrag, som de 2 medarbejdere ville have haft krav på i henhold til Industriens Pension.   

Sagen viser

Sagen viser, at det er vigtigt, at du er opmærksom på de særlige regelsæt, som finder anvendelse, når du ansætter medarbejdere i specielle tilskudsordninger – herunder medarbejdere, som ansættes i fleksjob.

Få juridisk bistand hos SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en klarlæggelse af din situation.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Dom fra Vestre Landsret om fleksjobbers ret til pensionsbidrag

I dom, afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2023, skulle retten tage stilling til om en medarbejder ...»

Dom fra Arbejdsretten om fleksjobberes ret til overenskomstmæssige vilkår

Selvom man som arbejdsgiver ikke er omfattet af nogen overenskomst, er der situationer, hvor man alligevel ...»