Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Det kostede kr. 225.000 at opsige en medarbejder, efter at han havde fremsat ønske om at holde fædreorlov

Ligebehandlingsnævnet har takseret en opsigelse af en mand kort tid efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, at hans kæreste var gravid, og at han i den sammenhæng ønskede at holde fædreorlov, til en godtgørelse på kr. 225.000, svarende til ca. 6 måneders løn.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Hvis opsigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Beskyttelsen mod afskedigelse på grund af graviditet, herunder den omvendte bevisbyrde, gælder både moderen og faderen. Faderen er således omfattet af den omvendte bevisbyrde under graviditeten. Arbejdsgiveren skulle derfor i den konkrete sag kunne løste bevisbyrden for, at opsigelsen af manden ikke var begrundet i kærestens graviditet.

Hvad gik forud?

Den mand, som sagen for Ligebehandlingsnævnet drejede sig om, meddelte sin arbejdsgiver, at hans kæreste var gravid, og at han ønskede at afholde fædreorlov. På grund af komplikationer i forbindelse med graviditeten måtte han desuden tage fri nogle dage.

13 dage efter blev manden opsagt i en afskedigelsesrunde, som omfattede 37 medarbejdere på grund af virksomhedens økonomiske situation. På opsigelsestidspunktet havde manden været ansat i virksomheden i ca. 3,5 måned.

Under sagen blev der fra arbejdsgivers side fremlagt et udateret dokument, som indeholdt en vurdering af medarbejderne i den afdeling, hvori manden var ansat. Det fremgik af dokumentet, at:

Dette dokument indeholder de saglige kriterier for opsigelse af en medarbejder. Medarbejdere med laveste points bør tages i betragtning til en opsigelse”.  

Den opsagte mandlige medarbejder var den medarbejder i afdelingen, som fik den laveste score i bedømmelsen, og han var den eneste medarbejder i afdelingen, som blev opsagt.

Arbejdsgiveren var af den opfattelse, at herved havde man fra virksomhedens side dokumenteret, at opsigelsen af manden var sket på grundlag af en objektiv vurdering af de ansattes faglige kvalifikationer og kompetencer samt personlige kvalifikationer i den opståede situation, hvor virksomheden af økonomiske årsager var nødsaget til at opsige et større antal medarbejdere.

Manden, der blev opsagt, var dog på intet tidspunkt forud for opsigelsen blevet mødt med hverken advarsler eller påtaler, og han havde i øvrigt søgt den stilling, han blev opsagt fra på baggrund af en opfordring hertil fra virksomhedens side.  

Ligebehandlingsnævnets bedømmelse og afgørelse af sagen

Ligebehandlingsnævnet vurderede ikke, at arbejdsgiveren under sagen havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af manden ikke var begrundet i hans kærestes graviditet.

Dette skyldtes ifølge nævnet den nære tidsmæssige sammenhæng mellem oplysningen om mandens ønske om orlov, samt fri til scanninger og afskedigelsen af manden, ligesom nævnet lagde vægt på, at arbejdsgiveren ikke ved fremlæggelsen af det udaterede bedømmelsesskema af medarbejderne i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, at oplysningerne om kærestens graviditet ikke indgik i beslutningen om at afskedige manden.

Endelig lagde nævnet vægt på, at manden blev afskediget som den eneste i sin afdeling, og at kriterierne i det bedømmelsesskema, som arbejdsgiveren havde fremlagt, ikke var underbyggede af andet materiale, der kunne dokumentere, at den opsagte mand var den medarbejder, som bedst kunne undværes.

På den baggrund fik manden tilkendt en godtgørelse på kr. 225.000.

Du kan læse afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet her.

SelskabsAdvokaterne anbefaler

Står du forud for at skulle opsige en eller flere medarbejdere, anbefaler Selskabsadvokaterne, at du søger rådgivning hos en advokat med speciale i ansættelsesret. Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din situation og dine muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»