Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Det kostede en bod på kr. 500.000 at gradbøje regler om overarbejde i overenskomst

Salling Group A/S blev ved dom af 30. november 2021 i Arbejdsretten dømt til at betale en bod for overenskomstbrud på kr. 500.000 til HK Handel.

HK Handel rejste sagen, fordi der hos Salling Group havde udviklet sig en mangeårig praksis, som fraveg de butiksansattes ret til at få betalt deres overarbejde efter den overenskomst, de er omfattet af.

Det følger af overenskomsten, at når medarbejderne har udført overarbejde, er udgangspunktet, at dette udløser krav på overarbejdsbetaling efter overenskomstens bestemmelser. Efter ønske fra medarbejderen er det dog også muligt at aftale, at overarbejdet i stedet afspadseres.   

Hos Salling Group A/S havde man imidlertid i mere end 25 år fulgt en omvendt praksis, hvor de butiksansatte medarbejdere som udgangspunkt skulle afspadsere overarbejdet med mindre, at medarbejderen fremsatte ønske om at få udbetalt overarbejdsbetaling. Det kom til at koste Salling Group A/S en bod for overenskomstbrud på kr. 500.000.

Hvad var afgørende for sagens resultat?

Arbejdsretten fandt det godtgjort under sagen, at der har været enkelte tilfælde, hvor medarbejderne har haft problemer med at få deres overarbejdsbetaling udbetalt.

Samtidig har den mangeårige praksis på den ene side været til fordel for Salling Group A/S, idet den har medført en øget fleksibilitet for virksomheden, og på den anden side konstaterede Arbejdsretten, at efter at den overenskomststridige praksis blev bragt til ophør, har kun et mindretal af medarbejderne ønsket at fortsætte med at afspadsere deres overarbejde.

På den baggrund fandt Arbejdsretten ikke, at Salling Group A/S kunne godtgøre, at den fulgte praksis ikke var til ugunst for medarbejderne.

Salling Group A/S anførte under sagen, at HK Handel gennem mange år havde været bekendt med den overenskomstfravigende praksis på virksomheden, og at der derfor var tale om en kutyme på virksomheden, som enten burde kunne godkendes på overenskomstniveau eller en lokal kutyme, som lå indenfor overenskomstens rammer.

Men – på trods af den mangeårige praksis hos Salling Group A/S, som har omfattet ca. 1.500 medarbejdere – var der heller ikke her nogen hjælp at hente for Salling Group A/S.

Arbejdsretten vurderede nemlig ikke, at HK Handel var blevet forelagt eller havde godkendt den fulgte praksis, ligesom Arbejdsretten heller ikke fandt, at HK Handel havde haft et sådant kendskab til den omhandlede praksis, at HK Handlen var blevet bundet heraf ved ikke at gøre indsigelse.

Du kan se dommen fra Arbejdsretten her.

Vær opmærksom på, at overenskomster kan fraviges     

Det gælder for mange overenskomster – herunder lokaloverenskomster – at de indeholder mulighed for på enkeltvirksomheder at indgå overenskomstfravigende aftaler. Muligheden for at indgå aftaler af denne karakter sker typisk i første omgang på forsøgsbasis. Dette kan fx gælde i forhold til en tilpasning af regler om arbejdstid eller i forhold til produktivitetsfremmende lønsystemer.

Men skal man indgå aftaler af denne karakter, er det meget vigtigt at være opmærksom på, at aftalerne skal indgås med respekt af de formelle regler – herunder om godkendelse – som overenskomsten indeholder.

Har du brug for rådgivning?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års solid erfaring indenfor hele det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Har du brug for vores bistand og rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»

Faglig voldgiftskendelse om lønomlægning ved tiltrædelse af HK-overenskomst

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved kendelse af den 15. januar 2024 har en faglig voldgift taget stilling ...»