Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Det Kongelige Teater frifundet af Højesteret for påstand om aflønning i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse

Formålet med lov om tidsbegrænset ansættelse er blandt andet at sikre tidsbegrænsede ansatte mindst de samme løn- og ansættelsesvilkår, som sammenlignelige fastansatte, idet der ikke må ske en forskelsbehandling af tidsbegrænset ansatte på grund af, at de er ansat for en tidsbegrænset periode.

Men det kræver, at man som tidsbegrænset ansat kan godtgøre, at man besidder de samme kvalifikationer og færdigheder som fastansatte medarbejdere, der udfører sammenligneligt arbejde på den virksomhed, man er ansat.

Netop dette var omdrejningspunktet i en dom fra Højesteret medarbejdere, som blev afsagt den 24. februar 2021.

Hvad var problemet?

Sagen drejede sig om ansættelsesvilkårene på Det Kongelige Teater for henholdsvis teatrets 40 fastansatte sangere og de korassistenter, som er optaget på en ”assistentliste”, hvorfra de tidsbegrænset rekrutteres i forbindelse med større operaopsætninger.

De fastansatte sangere på teatret er ansat med ret til pensionsbidrag, løn under sygdom og under barnets første sygedag, betalt barsel og løn under ferie, hvilket ikke er tilfældet for korassistenterne, som alene aflønnes med en minimumstimesats for de timer, de arbejder.

Det følger af lov om tidsbegrænset ansættelse, at ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige en de vilkår, der gælder for en sammenlignelig fastansat, hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed, og den ikke er begrundet i objektive forhold.

Ved ”en sammenlignelig fastansat” forstås en fastansat i samme virksomhed, der er i et tidsubegrænset ansættelsesforhold, og som udfører samme eller tilsvarende arbejde, idet der tages hensyn til kvalifikationer og færdigheder.

Hvad var udslagsgivende?

Højesteret måtte på den baggrund basere sin afgørelse på en sammenligning af kvalifikationer og færdigheder i de 2 medarbejdergrupper.

Det blev under sagen forklaret af blandt andet teaterchef Kasper Holten, at de tidsbegrænset ansatte korassistenter som gruppe betragtet ikke besidder de tilsvarende kvalifikationer og færdigheder som gruppen af fastansatte korsangere.

Kasper Holten betegnede under sagen de fastansatte sangere ”elitestyrken, der danner grundstammen” og ”det faste kor er rygraden af korarbejdet”.

De fastansatte korsangere udvælges ved audiens, hvor der stilles særligt høje krav, og det er meningen, at de skal være ansat i mange år, og alle fastansatte sangere kan bruges til alle stilarter.  

På den baggrund frifandt Højesteret – ligesom landsretten – Det Kongelige Teater i sin afgørelse, som du kan se her.

Hvilke konsekvenser kan det få, hvis man aflønner i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse?

Aflønner man en tidsbegrænset ansat medarbejder i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, indeholder loven mulighed for, at en medarbejder både kan rejse krav om både en godtgørelse og efterbetaling af en løndifference i forhold til en sammenlignelig fastansat medarbejders løn.

Vær opmærksom på, at det følger af reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse, at hvis ret til særlige ansættelsesvilkår kræver en bestemt anciennitet, skal kravet være det samme for tidsbegrænset ansatte som for fastansatte, medmindre kravet om forskellig anciennitet er begrundet i objektive forhold.

Har du brug for rådgivning?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 60 60 eller via advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har behov for ansættelsesretlig rådgivning og sparring.

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Det Kongelige Teater frifundet af Højesteret for påstand om aflønning i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse

Formålet med lov om tidsbegrænset ansættelse er blandt andet at sikre tidsbegrænsede ansatte mindst de ...»

Tidsbegrænset ansættelse af medarbejder

Hos SelskabsAdvokaterne får vi mange henvendelser, der vedrører tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Nedenfor ...»