Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Det blev dyrt at opsige en ældre medarbejder

Det er ifølge forskelsbehandlingsloven forbudt at forskelsbehandle en medarbejder på grund af alder. Det gælder måde ved direkte og indirekte forskelsbehandling i forbindelse med opsigelse, forflyttelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Derfor klagede en taxachauffør til Ligebehandlingsnævnet efter, at han blev opsagt af sin arbejdsgiver med henvisning til virksomhedens politik om, at man ikke længere kunne være fastansat i virksomheden efter at være fyldt 70 år.

19 dage efter at have afgivet opsigelsen overfor chaufføren tilbød virksomheden ham en  genansættelse, idet man i mellemtiden var blevet opmærksom på forbuddet i forskelsbehandlingsloven mod at opsige en medarbejder på grund af alder.

Chaufføren tog imod tilbuddet og blev derefter igen fastansat, men valgte få måneder senere selv at opsige sin stilling, hvorefter han igen fratrådte sin stilling.

Ligebehandlingsnævnet lagde ikke ”fingrene imellem”!

Idet taxachaufføren blev sagt op med henvisning til, at han var fyldt 70 år, havde han overfor Ligebehandlingsnævnet påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for direkte forskelsbehandling som følge af alder.

Det var herefter op til arbejdsgiveren at godtgøre, at ligebehandlingsprincippet i forskelsbehandlingsloven ikke var blevet krænket. Dette var i sagens natur en umulig opgave for arbejdsgiveren, idet man jo direkte havde henvist til chaufførens alder i forbindelse med opsigelsen.

Ligebehandlingsnævnet lagde på den baggrund til grund, at taxachaufføren var blevet opsigt i strid med forskelsbehandlingsloven.

Det forhold, at arbejdsgiveren reagerede forholdsvis hurtigt efter opsigelsen og tilbød chaufføren en genansættelse tillagde Ligebehandlingsnævnet hverken betydning i forhold til at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven eller i forhold til udmålingen af godtgørelsen til den opsagte taxachauffør.

Ligebehandlingsnævnet pålagde arbejdsgiveren at betale en godtgørelse til medarbejderen på 180.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Som afgørelsen illustrerer, er det vigtigt, at man som arbejdsgiver kender sin retsstilling, når man påtænker at opsige en medarbejder – herunder ikke mindst, at man sikrer sig, at man ikke uforvarende kommer til at opsige en medarbejder i strid med f.eks. forskelsbehandlingsloven.

Står man overfor at skulle opsige en ældre medarbejder, er det således vigtigt, at man kan bevise, at opsigelsen skyldes andre og saglige forhold end medarbejderens alder.

Har du brug for rådgivning eller sparring omkring en opsigelsessag, er du velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne. Vi er specialister i ansættelsesret, og du kan kontakte os på tlf. 45 23 00 10 er eller advokat@selskabsadvokaterne.dk.  

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsagt lods tilkendt godtgørelse på over 1 mio. kr. for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   I kendelse af den 1. november 2023 skulle Ligebehandlingsnævnet tage ...»

Dom fra Højesteret – forlig afskar ikke efterfølgende krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ved dom af den 27. juni 2023 har Højesteret afsagt dom i en sag, hvor retten for det første skulle tage ...»