Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Den nye barselsmodel – få overblikket!

Fra den 2. august 2022 ændres barselslovens regler om forældres orlov i forbindelse med fødsel og adoption, og der introduceres dermed en ny barselsmodel i Danmark.

Årsagen til, at vi får den nye barselsmodel er, at der i juni 2019 blev vedtaget et direktiv i EU om mere balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre, som skal implementeres i dansk lovgivning senest den 2. august 2022.

Efter de nye regler vil mødre forsat have ret til 4 ugers orlov før fødslen og forældrene vil efter fødslen som hidtil tilsammen have ret til 48 ugers orlov, men fordelingen af de 48 ugers orlov ændres.

Lovforslaget om reglerne om den nye barselsmodel blev fremsat i Folketinget den 22. december 2021.   

Hvordan ændres fordelingen af de 48 ugers orlov efter fødslen?

Med den nye barselsmodel vil hver af forældrene som udgangspunkt have ret til 24 ugers orlov efter fødslen, hvoraf hver af forældrene skal holde de 2 af ugerne i forbindelse med fødslen.

Ud af de resterende 22 ugers orlov er 9 af ugerne øremærkede til henholdsvis moderen og faderen. De 9 uger skal holdes, inden barnet fylder et år. De resterende 13 ugers orlov kan frit overdrages mellem forældrene.

Kravet om 9 ugers øremærket orlov gælder kun for lønmodtagere. Er man selvstændig, ledig, studerende mv. er man således ikke omfattet af reglerne om øremærkning. Som selvstændig mv. kan man derfor vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forælder.

Hvis den ene af forældrene er selvstændig og den anden forælder er lønmodtager, gælder kravet om de 9 ugers øremærket orlov kun for den af forældrene, som er lønmodtager.

Uanset, om man er lønmodtager eller ej, er de 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen øremærkede til henholdsvis moderen og faderen.

Sørger forældrene ikke for at holde den øremærkede del af orloven, som introduceres med den nye barselsmodel, falder den øremærkede del af orloven bort.

Hvad gælder for familier, hvor der kun er én forælder?

I familier, hvor der kun er én forælder, har denne forælder ret til op til 46 ugers orlov efter fødslen.

Efter den nye barselsmodel vil der fra den 1. januar 2024 blive åbnet op for, at man i familier med kun en forælder vil få mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Særlige regler for LGBT+ familier

Med den nye barselsmodel vil LGBT+ familiers muligheder for orlov blive forbedret, idet de fra den 1. januar 2024 som barnets retlige forældre får mulighed for at overdrage de orlovsuger, som ikke er øremærkede til såkaldte ”sociale forældre”. Sociale forældre defineres i den nye orlovsmodel som:

-          den retlige forældres ægtefælle,

-          den retlige forældres samlever,

-          en kendt doner, som har en forældrelignende relation til barnet, og

-          den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet

Hvad skal forældrene have i løn under orloven?

Barselsloven fastlægger alene de regler, der gælder om længden af den orlov, der kan holdes i forbindelse med graviditet og barselsrelateret orlov og de dagpenge, som forældrene har krav på i den forbindelse.

Ifølge lovgivningen er det alene kvindelige funktionærer, der har krav på løn under en del af orloven. Her følger det af funktionærloven, at kvindelige funktionærer har krav på halv løn i perioden fra 4 uger før fødslen og indtil 14 uger efter fødslen.

Hvis forældrene har krav på løn under barselsrelateret orlov i videre udstrækning end anført, følger de enten af en overenskomst eller individuel aftale herom, som de måtte være omfattet af.

Giv din personalehåndbog et brush-up før den nye barselsmodel træder i kraft

Har dine medarbejdere efter de vilkår, der gælder på din virksomhed ret til løn under orlov i forbindelse med barsel ud over, hvad der følger af funktionærloven, er der al mulig god grund til allerede nu at overveje, hvordan bestemmelserne herom bør justeres i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye barselsmodel.

Har du brug for hjælp?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister indenfor HR-jura og ansættelsesret, og du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Gravid kunne ikke både ”blæse og have mel i munden”!

Modsat Ligebehandlingsnævnet kom både byretten og efterfølgende Vestre Landsret frem til, at en gravid ...»

Faglig voldgift: gravid medarbejder var ikke fraværsmeldt, men sygemeldt

Den 28. oktober 2022 faldt afgørelsen i en spændende sag, hvor en faglig voldgift skulle tage stilling ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af