Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning på grund af pligtforsømmelse var fuldt ud berettiget

Ved afgørelse af den 25. april 2022 blev Boligforeningen ABB frifundet i Afskedigelsesnævnet for at skulle betale erstatning til en bortvist medarbejder. Afskedigelsesnævnet fandt nemlig, at bortvisningen af medarbejderen var fuldt ud berettige – også selvom medarbejderen forud for bortvisningen allerede var blevet opsagt.

Hvad gik forud for bortvisningen?

Medarbejderen, som sagen drejede sig om, havde på bortvisningstidspunktet været ansat hos Boligforeningen ABB i omkring 9 år, og var på bortvisningstidspunktet ansat i en stilling som varmemester. Stillingen som varmemester hos Boligforeningen ABB indebar hovedsageligt, at medarbejderen havde ansvaret for at bestille håndværkerarbejde og kontrollere arbejdets udførelse, hvorefter han skulle godkende arbejdet i IT-programmet ”Webbestyrelse”.

Da man fra boligforeningens side opdagede nogle uregelmæssigheder i den afdeling, hvor varmemesteren var ansat, blev varmemesteren sat under delvis administration fra hovedkontorets side den 4. september 2019 således, at han blev frataget retten til at rekvirere arbejde og anvise regninger til betaling, mens de nærmere omstændigheder omkring uregelmæssighederne blev undersøgt.

Den 7. februar 2020 blev der afholdt et møde mellem arbejdsgiveren og varmemesteren, hvorunder varmemesteren oplyste, at han stolede på håndværkerne, hvorfor han skønsmæssigt anslog, at han alene i en tredjedel af tilfældene havde kontrolleret det udførte arbejde, og at han nærmest aldrig havde set på de beløb, han havde godkendt. Varmemesteren oplyste også, at alle på kontoret kendte den kode, han skulle anvende ved rekvisitioner, og at koden hang på hans opslagstavle.

Så blev varmemesteren opsagt

På baggrund af varmemesterens forklaring blev han senere samme dag den 7. februar 2019 opsagt, fordi boligforeningen ud fra varmemesterens forklaringer ganske enkelt havde mistet tilliden til, at han var i stand til at varetage sin funktion på betryggende vis.

Men dermed stoppede sagen ikke.

Efterfølgende blev varmemesteren også bortvist

Efter opsigelsen af varmemesteren fortsatte boligforeningen med at undersøge forholdene, og det blev i april 2019 afdækket, at varmemesteren i en række tilfælde have rekvireret håndværkerarbejde, som han havde godkendt betalingen af på trods af, at arbejdet aldrig var blevet udført.

På den baggrund valgte boligforeningen at bortvise varmemesteren med øjeblikkelig virkning den 28. april 2019.

Afskedigelsesnævnets vurdering af sagen

Uanset, at varmemesteren blev opsagt uden en forudgående advarsel, fandt Afskedigelsesnævnet ikke anledning til at stille spørgsmålstegn ved sagligheden af selve opsigelsen af ham. Når boligforeningen havde anført som begrundelse for opsigelsen, at tilliden til varmemesteren var væk, fandt Afskedigelsesnævnet, at dette var berettiget, hvorfor baggrunden for opsigelsen af ham var saglig.

Ud fra bevisførelsen under sagen lagde Afskedigelsesnævnet til grund for sin afgørelse vedrørende den efterfølgende bortvisning, at varmemesteren dels havde ladet sit password være frit tilgængeligt, og dels at han enten i flere tilfælde havde godkendt fakturaer for arbejde, han ikke havde bestilt eller kontrolleret, eller i en længere periode havde undladt at logge sig ind i IT-systemet.

Samlet set fandt Afskedigelsesnævnet, at varmemesteren havde gjort sig skyldig i så grove fejl, der havde en så central betydning for boligforeningens muligheder for at kontrollere foreningens midler, at han havde misligholdt sine forpligtelser i ansættelsesforholdet i en så alvorlig grad, at også bortvisningen af ham var berettiget.

Sagen viser

Uanset, at der skal meget til, viser sagen at det kan være såvel sagligt som berettiget at opsige og efterfølgende at bortvise en medarbejder uden forudgående advarsel, hvis den misligholdelse, medarbejderen har lagt for dagen, er tilstrækkelig grov, og hvis det fulde omfang af medarbejderens misligholdelse ikke stod klart for arbejdsgiveren på det tidspunkt, hvor opsigelsen blev afgivet.

Søg rådgivning!

Om en opsigelse er sagligt begrundet eller en bortvisning er berettiget, vil altid bero på en konkret vurdering. Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi derfor, at du altid søger professionel juridisk rådgivning, inden du beslutter dig for at opsige eller bortvise en medarbejder.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk.  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Uberettiget bortvisning af forsikringsrådgivere, som var påvirket af kokain i arbejdstiden

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   En faglig voldgift har den 6. december 2023 taget stilling til, om ...»