Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning efter opsigelse på samme grundlag var ”no go”

Ved kendelse af 24. marts 2022 blev en arbejdsgiver indenfor finanssektoren dømt til at betale en erstatning mv. for uberettiget bortvisning på godt 1.2 mio. kr. til en filialdirektør i et pengeinstitut, som blev bortvist blot 2 dage efter, at han var blevet opsagt og fritstillet.

Hvad gik forud?

Ifølge de adfærdsregler, som gælder i det pengeinstitut, hvor filialdirektøren var ansat, er det indskærpet, at det betragtes som en interessekonflikt, hvis man som medarbejder involverer sig, drøfter eller forsøger at påvirke en sag vedrørende familiemedlemmer eller nære venner overfor den rådgiver, som har sådanne i sin kundeportefølje.

Ifølge adfærdsreglerne skal man som ansat i pengeinstituttet altid bestræbe sig på, at interessekonflikter ikke opstår.

Det var i den forbindelse, at filialdirektøren bragte sig selv i en slem klemme i forbindelse med, at direktørens søn, som havde sin konto i pengeinstituttet, angiveligt blev udsat for et kreditkorttyveri under et ophold på en natklub i Gdansk.  

I ovennævnte forbindelse gik filialdirektøren ind på sønnens konto i pengeinstituttet i første omgang for at spærre kortet, da sønnen underrettede ham om det passerede, men ved adskillige efterfølgende lejligheder tilgik han også kontoen.

Filialdirektøren fik en påtale fra pengeinstituttets side som følge af ovenstående.

Filialdirektørens søn oprettede via pengeinstituttets hjemmeside en indsigelse mod transaktioner på ca. 70.000 i forbindelse med det påståede kreditkorttyveri. Da pengeinstituttets afdeling for kortindsigelser afviste sønnens anmeldelse, klagede han til Det Finansielle Ankenævn. Ankenævnet så sig imidlertid ikke i stand til at behandle sagen, idet dette ville kræve en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke er muligt i en sag for ankenævnet.

Sønnen anlagde herefter sag mod pengeinstituttet ved domstolene. Til brug herfor havde sønnens advokat behov for at få adgang til dokumenter hos pengeinstituttet, som handlede om den interne behandling af sagen i pengeinstituttet. Disse dokumenter fik sønnen tilsendt på en mail fra en af filialdirektørens medarbejdere, og dokumenterne indgik i forlængelse heraf som bilag i sønnens retssag mod pengeinstituttet.

Først faldt der en opsigelse

Uanset, at filialdirektøren nægtede at have været medvirkende til at sønnen havde fået udleveret de interne dokumenter, blev han den 18. maj 2021 opsagt og fritstillet af pengeinstituttet under henvisning til, at man havde mistet tilliden til, at han på forsvarlig vis kunne udfylde rollen som filialdirektør på forsvarlig vis.

Fra pengeinstituttets side henviste man samtidig til, at man fra den medarbejder, som havde sendt dokumenterne til sønnen havde fået oplyst, at medarbejderen sammen med filialdirektøren havde vurderet, at det var i orden at udlevere dokumenterne.

Så kom bortvisningen

Senere på dagen den 18. maj 2021 blev der afholdt et møde mellem pengeinstituttets områdeledelse og den medarbejder, som havde sendt de interne dokumenter til den nu opsagte filialdirektørs søn.

Medarbejderen oplyste på mødet, at hun af filialdirektøren var blevet instrueret i at sende dokumentationen til direktørens søn, og at hun havde befundet sig i en interessekonflikt mellem i forhold til at være loyal overfor hhv. hendes chef og pengeinstituttet.

Filialdirektøren blev på den baggrund den 20. maj 2021 bortvist med henvisning til, at medarbejderens forklaring om, at hun var blevet instrueret i at udlevere de interne dokumenter af filialdirektøren, og at filialdirektøren dermed havde løjet, groft misbrugt sin lederrolle og bragt en medarbejder i en situation, hvor det kunne have haft konsekvenser for hendes ansættelsesforhold.

Men bortvisningen var uberettiget

Allerede fordi, pengeinstituttet i selve opsigelsen af filialdirektøren havde henvist til, at medarbejderen, som havde sendt dokumenterne til direktørens søn sammen med filialdirektøren, havde vurderet, at dette var i orden, fandt opmanden, at bortvisningen var uberettiget.

Opmanden udtrykker dette grundlæggende ansættelsesretlige princip således i kendelsen: ”Når en arbejdsgiver i forbindelse med en opsigelse udtrykkeligt påberåber sig et forhold som misligholdelse, kan dette misligholdelsesforhold ikke efterfølgende sanktioneres med en bortvisning.”

Søg altid professionel rådgivning, hvis du skal opsige eller bortvise en medarbejder

Som sagen ovenfor viser, blev arbejdsgiveren ”fanget på det forkerte ben” i forhold til reelt at benytte samme begrundelse for at bortvise filialdirektøren, som man også havde anvendt som årsag til, at man valgte at opsige ham.

Uanset, at man som arbejdsgiver hurtigt kan miste retten til berettiget at bortvise en medarbejder, hvis man ikke handler hurtigt efter, at man er blevet bekendt med, at medarbejderen groft har misligholdt sine forpligtelse overfor arbejdsgiveren, er det vigtigt at være opmærksom på, at man altid har mulighed for midlertidigt at suspendere en medarbejder, mens man undersøger den sag til bunds, som muligvis vil medføre, at medarbejderen vil blive bortvist, hvilket kunne have været en mulighed i sagen ovenfor.

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at du altid sørger for at søge professionel rådgivning i forbindelse med såvel en opsigelse som en bortvisning af en medarbejder.

Har du brug for rådgivning omkring ansættelsesret, herunder i forhold til opsigelse eller bortvisning af en medarbejder, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 45 96 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»