Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Af Tina Raben Skaarup, Advokat

 

Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant efter, at han havde kørt privat i en af firmaets biler på gule plader? Det har en faglig voldgiftsret taget stilling til i sin afgørelse af den 19. november 2023.  

Den faglige voldgift skulle også tage stilling til, om medarbejdere – en elektriker – overhovedet kunne betragtes som tillidsrepræsentant, hvilket arbejdsgiveren bestred, idet valget af medarbejderen som tillidsrepræsentant ikke var blevet anmeldt til Dansk El-Forbund og firmaets arbejdsgiverforening, hvilket ifølge den gældende overenskomst var en gyldighedsbetingelse for valget.

Uanset ovenstående kom den faglige voldgiftsret dog frem til, at medarbejderen måtte anses som tillidsrepræsentant, idet han siden valget som sådan havde modtaget et tillidsmandstillæg i overensstemmelse med den overenskomst, han var dækket af, og han havde i øvrigt forhandlet en lokalaftale på plads med arbejdsgiveren sammen med en anden kollega, der tilsvarende var valgt som tillidsrepræsentant.

Påstanden i sagen fra Dansk El-Forbunds side

Dansk El-Forbund nedlagde under sagen påstand om, at arbejdsgiveren ud over erstatning for løn i opsigelsesperioden også skulle betale en godtgørelse til den bortviste medarbejder på over en halv mio. kr., idet bortvisningen ifølge Dansk El-Forbund var uberettiget og idet grundlaget for bortvisningen heller ikke sagligt kunne have begrundet en opsigelse af en tillidsrepræsentant, hvilket kræver, at en opsigelse sagligt kan begrundes i tvingende omstændigheder.

Men det fik Dansk El-Forbund dog kun delvist medhold i.

Hvad gik forud?

Elektrikeren blev ansat i 1999 i et Elinstallatørfirma, som blev solgt til et andet firma i 2021, hvortil elektrikeren blev virksomhedsoverdraget med uændret anciennitet.

Det fulgte af den lokalaftale, som tillidsrepræsentanten havde været med til at forhandle på plads, at kørsel i firmabil er kun forbeholdt erhvervsmæssig kørsel med mindre, andet var aftalt. Det fulgte samtidig af en instruks på virksomheden om anvendelse af varebiler til og med 4 tons på gule nummerplader med GPS, at:

”Bilen må på intet tidspunkt anvendes til private formål uden tilknytning til erhvervsmæssige aktiviteter. Såfremt bilen alligevel benyttes privat i strid med moms- og skatteregler, og firmaet i den forbindelse bliver pålagt moms og afgift af bilen, kan medarbejderen blive erstatningsansvarlig……Gældende lovgivning skal overholdes og tilsidesættelse af ovenstående instruks kan få ansættelsesmæssige konsekvenser, ligesom erstatningsansvar kan pålægges efter dansk rets almindelige principper…”

Den bortviste medarbejder havde kvitteret for modtagelsen af instruksen fra arbejdsgiveren.

Ifølge arbejdsgiveren gjaldt instruksen ovenfor undtagelsesfrit med mindre, at en medarbejder ifølge aftale med ham havde aftalt dette og i så fald var det en betingelse, at medarbejderen købte en dagsbillet hos skattemyndighederne i forbindelse med den private anvendelse af bilen, hvilket den bortviste medarbejder også tidligere havde gjort brug af.

Ifølge den bortviste medarbejder var der en praksis i virksomheden for, at hvis man havde en rådighedsvagt, var man berettiget til at køre private ærinder i en firmabil, hvis sådanne ture ikke var længere en cirka en halv times kørsel fra hjemmet, hvilket arbejdsgiveren bestred.

Arbejdsgiveren forklarede i øvrigt om rådighedsvagter, at han selv tog sig af mellem 80 til 90 % af hastende opkald, der kom ind efter kontortid og, at det var meget sjældent, at en medarbejder på rådighedsvagt blev tilkaldt til en hastende opgave.

Selve bortvisningen

Medarbejderen blev bortvist den 1. maj 2023, hvor han havde fri, men havde rådighedsvagt.

Medarbejderen var samme dag i firmabilen kørt ud for at hjælpe sin bror med at montere en køkkenbordplade i en udlejningsejendom, som var ejet af hans bror.

Arbejdsgiveren konstaterede i løbet af dagen via sin GPS- overvågning, at medarbejderens firmabil holdt ved den pågældende ejendom, hvorefter han senere på dagen indfandt sig på ejendommen sammen med sin advokat for at bortvise medarbejderen på grund af brud på reglerne om anvendelse af firmabil.

Medarbejderen forklarede ifølge arbejdsgiverens advokat i første omgang, at han var på pladsen for at drikke kaffe med sin bror, men senere oplyste han, at han var blevet tilkaldt på sin rådighedsvagt til at løse en opgave på stedet, hvilket arbejdsgiveren klart kunne afvise, idet der ikke var indgået opkald til virksomheden om kundeopgaver til rådighedsvagten. Medarbejderen forsøgte herefter at forklare sig med, at: ”der jo kunne blive tale om en kundeopgave til virksomheden”. Derefter blev medarbejderen bortvist med øjeblikkelig virkning.

På den ene side - og på den anden side!

På den ene side fandt voldgiftsretten ikke, at der i sagen var nogen formildende omstændigheder, og anvendelsen af firmabilen til privat brug anså voldgiftsretten som en bevidst tilsidesættelse af arbejdsgiverens klare, saglige og afbalancerede regler for brug af firmabiler.

Samtidig var medarbejderen bekendt med reglerne på arbejdspladsen, som han havde været med til at forhandle med blandt andet de anførte retningslinjer i lokalaftalen, og medarbejderen havde ovenikøbet forsøgt at lyve overfor sin arbejdsgiver.

På den anden side havde medarbejderen under sin ansættelse gennem 24 år som elektriker aldrig modtaget en advarsel for hverken brud på reglerne om anvendelse af firmabiler eller som følge af andre forhold, hvilket ifølge voldgiftsretten blev udslagsgivende i forhold til at bortvisningen ikke var berettiget, idet der ikke havde foreligger den nødvendige grovhed.

Voldgiftsretten gav således Dansk El-Forbund og elektrikeren medhold i, at arbejdsgiveren skulle betale ham en erstatning svarende til lønnen i arbejdsgiverens opsigelsesperiode overfor ham.

Derimod fik Dansk El-forbund og elektrikeren ikke medhold i, at arbejdsgiveren også skulle betale en godtgørelse. Det skyldtes ifølge voldgiftsretten, at når en tillidsrepræsentant bevidst har tilsidesat klare og velbegrundede retningslinjer om anvendelse af firmabiler, foreligger der så tvingende omstændigheder, at tillidsrepræsentanten sagligt kunne opsiges.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Som sagen viser, er det vigtigt som arbejdsgiver at have klare regler om privat anvendelse af køretøjer, som kun må anvendes erhvervsmæssigt. Det kan have store konsekvenser for arbejdsgiver, hvis sådanne biler anvendes i strid med gældende regler i form af tilbagebetaling af moms, skat, privatbenyttelsesafgift og bøde.

Uanset, at tillidsrepræsentanten i sagen ovenfor ikke forudgående havde modtaget nogen advarsler og uanset hans lange anciennitet, kan resultatet af afgørelsen give anledning til nogen undren, idet medarbejderen som tillidsrepræsentant jo netop burde være det gode eksempel for sine kollegaer specielt i en situation som den foreliggende, hvor voldgiftsretten fandt det godtgjort, at der havde været tale om en bevidst handling i strid med reglerne på arbejdspladsen.

Søg altid rådgivning, inden du bortviser en medarbejder!

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at man altid søger juridisk rådgivning, hvis man overvejer at bortvise en medarbejder. En bortvisning er en meget alvorlig sanktion i et ansættelsesforhold, og det er derfor også helt afgørende, at du som arbejdsgiver effektuerer en bortvisning på et sikkert grundlag.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelses- og arbejdsret og vi rådgiver både virksomheder, der står over for at skulle bortvise en medarbejder og i forbindelse med efterfølgende tvister mellem virksomheden og medarbejderen om bortvisningens berettigelse herunder, om der er krav på erstatning og godtgørelse.  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»