Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Berettiget bortvisning af varehuschef, som gradbøjede regler om personalerabat

Der stod meget på spil for en tidligere varehuschef i et stort byggemarked i en sag, som den 7. juni 2022 blev afgjort af Ledernævnet.

Ledernævnet behandler blandt andet tvister om påståede uberettiget afskedigelse eller bortvisning af ledere.

Den bortviste varehuschef mente, at han var blevet bortvist med urette og havde under sagen nedlagt påstand om, at hans tidligere arbejdsgiver skulle betale ham erstatning som følge af bortvisningen og godtgørelse på ialt godt 700.000 kr.

Varehuschefen blev efter godt 16 års ansættelse bortvist den 31. juli 2020 fordi, man fra virksomhedens side fandt, at han havde misbrugt varehusets retningslinjer for salg til ham selv og hans familie, hvilket indebar, at arbejdsgiveren på den baggrund ikke længere kunne have tillid til ham.

Varehusets regler om personalerabat blev ”gradbøjet”

Varehuschefen foretog over en periode på 3 måneder adskillige bestillingskøb hos varehuset, som han betalte over 170.000 kr. for.

Inden varehuschefen foretog disse indkøb, havde han hos en regionschef i varehuskæden fået bekræftet, at han kunne anvende varehusets såkaldte ”Storkundeaftale”, hvor varehuset på bestillingsvarer af en værdi på over 10.000 kr. kunne acceptere en bruttoavance på de enkelte indkøb på mindst 5 %.

Det tilsagn, varehuschefen fik fra regionschefen, var imidlertid en fravigelse af retningslinjerne i varehusets personalehåndbog, hvoraf det fremgik, at hvert enkelt køb skulle godkendes af en overordnet, idet varehuschefen fik tilladelse til selv at fastsætte den pris, han skulle betale for varerne forudsat, at hans indkøb på de enkelte indkøb ville give varehuset en total bruttoavance på mindst 5 %.  

Varehuschefen betalte for sine indkøb med sit personalekort, der gav ham en rabat på 20%, og den samlede bruttoavance, som varehuset fik som følge af disse indkøb, var betydeligt mindre end de 5 %, der var angivet som minimum i reglerne om Storkundeaftaler.

Varehuschefen var uenig i, at hans indkøb var foretaget i strid med varehusets regler, idet den manglende avance for varehuset ville blive udlignet ved en større avance for varehuset ved hans senere indkøb til et privat byggeprojekt, der ikke var afsluttet. Denne udlægning af aftalen med regionschefen bakkede regionschefen op omkring. Regionschefen fratrådte i øvrigt sin stilling en måned før varehuschefen blev bortvist.

Bortvisningen var berettiget

Opmanden tog dog ikke regionschefens forklaring for gode varer, idet den dels stred mod de skriftlige retningslinjer, som regionschefen selv havde udstukket til varehuschefen, hvoraf det fremgik, at bruttoavance på de enkelte indkøb skulle være på mindst 5 %, og dels var denne nye udlægning af instruksen til varehuschefen udokumenteret.

Opmanden konkluderede, at den rabataftale, som varehuschefen henholdt sig til, var en fravigelse af klare retningslinjer i varehusets personalehåndbog om, at det aldrig er tilladt for de ansatte at lave bestillingskøb til sig selv, og at en ordre altid skal godkendes af en overordnet.

Regionschefen havde ikke godkendt de enkelte indkøb, og allerede i kraft af sin stilling som chef for varehuset burde varehuschefen ifølge opmanden have indset, at hans beregning af rabat til sig selv forudsatte, at han fulgte de skriftlige anvisninger fuldt ud. Datoerne for de enkelte indkøb viste endelig, at disse for en stor dels vedkommende var foretaget efter, at regionschefen var fratrådt sin stilling.

Opmanden fandt derfor, at bortvisningen af varehuschefen havde været berettiget.

Afgørelsen viser

Har du en virksomhed, hvor dine medarbejdere har mulighed for at foretage personalekøb med rabat, er det vigtigt, at du sørger for, at der gælder helt klare retningslinjer for, hvordan dette kan ske.

I den konkrete sag var retningslinjerne for personalekøb ikke til at tage fejl af, og da varehuschefen oveni købet indtog en ledende stilling, viser afgørelsen også, at varehuschefen havde særlig anledning til at respektere de retningslinjer, som han også selv havde ansvaret for at håndhæve overfor varehusets øvrige ansætte.

En bortvisning er en alvorlig sanktion

Som arbejdsgiver er en bortvisning af medarbejder den alvorligste sanktion, du kan tage i brug. Bortvisningen indebærer, at lønnen til medarbejderen stopper samme dag, som bortvisningen gennemføres.

Viser det sig, at en bortvisning er sket på et uberettiget grundlag, kan du som arbejdsgiver i visse tilfælde både risikere at blive mødt med krav om erstatning og godtgørelse til den bortviste medarbejder. Derfor er det vigtigt, at du inden en bortvisning grundigt får undersøgt din retstilling.   

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk.  

 

 

  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»