Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat

 

Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, at såvel en konflikt som en sympatikonflikt, som var blevet iværksat af 3F overfor en virksomhed, var ulovlig.

Hvad gik forud?

3F varslede i oktober 2020 hovedkonflikt mod en uorganiseret virksomhed, som driver detailhandel med sportsudstyr med henblik på at opnå overenskomst med virksomheden. Der blev afholdt et møde mellem partnerne i slutningen af måneden, og 3F sendte i forlængelse heraf efterfølgende virksomheden en oversigt over lønvilkår ifølge den overenskomst, som 3F ville have virksomheden til at tiltræde, gældende for virksomhedens lager, nemlig Fællesoverenskomsten mellem DI og 3F.

I marts 2021 varslede 3F’s transportgruppe sympatikonflikt overfor virksomheden for at øge presset på virksomheden om at opnå overenskomst med denne. Såvel hovedkonflikten som sympatikonflikten bestod i blokade, idet virksomheden ikke havde medlemmer af 3F ansat. Hverken hovedkonflikten eller sympatikonflikten havde dog nogen effekt på virksomhedens drift.

I foråret 2022 var virksomheden i kontakt med HK, som var orienteret om situationen vedrørende 3F. HK besigtigede virksomhedens lager og gav herefter udtryk for overfor virksomheden, at lageret naturligt henhørte under HK’s område. På den baggrund valgte virksomheden at indgå overenskomst med HK ved at tiltræde Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Grundet sygdom blev aftalen herom dog første underskrevet i juni 2022.

3F fastholdt kravet om overenskomst

Uagtet ovenstående fastholdt 3F kravet om overenskomst overfor virksomheden, hvilket var baggrunden for, at Arbejdsretten skulle tage stilling til sagen, hvorunder virksomheden havde nedlagt påstand om, at 3F skulle anerkende, at de af 3F varslede konflikter var ulovlige.

Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsretten fastslog indledningsvis, at såvel konflikten som sympatikonflikten fra 3F’s side oprindeligt var lovlige.

Men derefter fremhævede Arbejdsretten, at det er fast antaget i arbejdsretlig praksis, at en faglig organisation som udgangspunkt ikke lovligt kan etablere konflikt overfor en arbejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst, når de konkurrerende forbund begge er medlemmer af samme hovedorganisation, og at en fravigelse af dette udgangspunkt forudsætter, at der foreligger meget ”stærke grunde”, der taler i den modsatte retning. Stærke grunde kan ifølge Arbejdsretten være årsager, der kunne tyde på, at arbejdsgiver reelt har villet ”søge ly” for overenskomstkravet ved at indgå overenskomst med en anden, mindre nærliggende faglig organisation.

I den konkrete sag fandt Arbejdsretten hverken, at der forelå omgåelse eller andre meget stærke grunde til at fravige udgangspunktet ovenfor.

Konklusionen blev derfor, at virksomhedens tiltrædelse af overenskomsten med HK nu spærrrede for 3F’s krav om overenskomstdækning på virksomhedens lager.

SelskabsAdvokaterne bemærker

Sagen afspejler en af de magtkampe, som kan udspringe af "Den Danske Model”, vi har på det danske arbejdsmarked.

Bliver man som uorganiseret arbejdsgiver mødt med konfliktvarsler, er det vigtigt, at man omgående sørger juridisk bistand.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i og har mange års erfaring med overenskomstforhandling, herunder også med forhandling af virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler.

Har du behov for vores bistand og rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 45230010 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»

Faglig voldgiftskendelse om lønomlægning ved tiltrædelse af HK-overenskomst

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved kendelse af den 15. januar 2024 har en faglig voldgift taget stilling ...»