Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Arbejdsgiver dømt til at betale kr. 250.000 i sag om grov seksuel chikane

Det blev en dyr affære for en arbejdsgiver, som dels ikke sørgede for at en af virksomhedens kvindelige medarbejdere i rimeligt omfang blev sikret mod seksuel chikane og dels opsagde medarbejderen under omstændigheder, hvor Østre Landsret den 19. november 2021 fandt, at medarbejderen var blevet opsagt, fordi hun havde italesat overfor sin ledelse, at hun blev udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen af en kollega.

Niveauet for den samlede godtgørelse, medarbejderen blev tilkendt, svarer til næsten 11 måneders løn og er historisk høj, hvilket skal ses i lyset af de helt særligt skærpende omstændigheder, der gjorde sig gældende i sagen.

Hvad gik forud?

Den kvindelige medarbejder, som sagen drejede sig om, blev over en periode på ca. 6 måneder udsat for grove seksuelle krænkelser af en mandlig kollega.

Den form for seksuel chikane, som den kvindelige medarbejder blev udsat for i arbejdstiden af den mandlige kollega, bestod blandt andet i, at han ringede til hende og sendte hende beskeder via SMS med et stærkt seksuelt indhold, ligesom han havde udsat hende for fysisk seksuel chikane på et toilet, hvor han havde tvunget hende ud.

Den mandlige medarbejder havde desuden flere gange udsat kvinden for voldtægt, hvilket han i 2020 blev dømt for. Dette forhold blev dog ikke medinddraget i sagen i forhold til kvindens arbejdsgiver, idet disse krænkelser blev foretaget udenfor arbejdsstedet og udenfor arbejdstiden. Derfor kunne arbejdsgiveren ikke drages til ansvar herfor i medfør af ligebehandlingsloven.

Kvinden orienterede sin arbejdsgiver, som imidlertid intet foretog sig

Den kvindelige medarbejder orienterede i september 2018 en driftsleder hos arbejdsgiveren om, at hun blev chikaneret. På trods heraf foretog man sig fra arbejdsgiverens side intet i forlængelse heraf i forhold til at sikre virksomhedens ansatte – herunder den kvindelige medarbejder - mod seksuel chikane i form af eksempelvis en klar politik om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Og den mandlige medarbejder, som havde chikaneret kvinden, forblev anset på virksomheden i nogen tid efter, at virksomheden var gjort bekendt med det passerede.

I starten af december 2018 blev det for meget for den kvindelige medarbejder, som måtte sygemelde sig.  Inden sygemeldingen fortalte den kvindelige medarbejder også virksomhedens øverste leder om, hvad hun havde været udsat for.

Så blev kvinden opsagt

Dagen efter, at kvinden havde sygemeldt sig, blev hun opsagt. Under sagen forklarede hun, at den begrundelse for opsigelsen, hun fik mundtligt var, at hun efter virksomhedens opfattelse ikke var i stand til at sige fra i sit privat- og arbejdsliv.  

Begrundelsen for udmåling af godtgørelsen på kr. 250.000

Østre Landsret fandt for det første ikke, at arbejdsgiveren havde overholdt sin pligt efter ligebehandlingsloven til som arbejdsgiver at sikre den kvindelige medarbejder mod den chikane, som hun var blevet udsat for. For denne krænkelse blev arbejdsgiveren dømt til at betale kvinden en godtgørelse på kr. 40.000.

Spørgsmålet var herefter, om arbejdsgiveren også skulle dømmes til at betale kvinden en godtgørelse for opsigelse i strid med ligebehandlingsloven.

Da den kvindelige medarbejder i sagen efter landsretten opfattelse havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at opsigelsen af hende var udtryk for direkte eller indirekte forskelsbehandling, følger det af ligebehandlingsloven, at arbejdsgiveren skulle kunne bevise, at ligebehandlingsprincippet i ligebehandlingsloven ikke var blevet krænket.  

Den bevisbyrde kunne arbejdsgiveren ikke efter landsretten vurdering ikke løfte. Allerede det forhold, at opsigelsen blev afgivet i så tidsmæssig nær forbindelse med, at kvinden havde orienteret virksomhedens øverste leder om, hvad hun var blevet udsat for, pegede i den set fra virksomhedens side forkerte retning. Landsretten fandt i øvrigt, at kvinden havde afgivet en troværdig forklaring om, at opsigelsen var blevet begrundet med henvisning til, at hun ikke var i stand til at sige fra i sit privat- og arbejdsliv.

På den baggrund blev arbejdsgiveren dømt til yderligere også at betale en godtgørelse til kvinde på kr. 211.860, svarende til 9 måneders løn.

Dommen understreger flere forhold

Dommen viser for det første, at det er vigtigt, at man som arbejdsgiver tager sin forpligtelse til at sikre medarbejderne et chikanefrit arbejdsmiljø alvorligt.

For det andet viser dommen, at det kan være forbundet med en stor risiko for at tilsidesætte reglerne i ligebehandlingsloven, hvis man opsiger en medarbejder, som umiddelbart forinden har klaget over at være blevet udsat for seksuel chikane.

Har du brug for hjælp?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder udarbejdelse af retningslinjer omkring seksuel chikane, håndtering af konflikter samt rådgivning af virksomhedsledere og -ejere. 

Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

 

 

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Nye regler om arbejdstid – herunder om registrering af arbejdstid – er på vej

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Den 8. november 2023 er lov om ændring af lov om gennemførelsen af dele ...»

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»