Højesteretsdom om gravid medarbejder

Højesteretsdom om gravid medarbejder

Opsigelse pga. arbejdsmangel
Forrige
Næste

Afskedigelse af vordende far som følge af arbejdsmangel var saglig

Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi den pågældende har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Opsigelse i strid hermed udløser i praksis hyppigt krav om godtgørelse til den opsagte medarbejder i størrelsesordenen 6-12 måneders løn, afhængigt af den opsagte medarbejders anciennitet.  

Med baggrund heri behandlede Afskedigelsesnævnet i november 2020 en sag, hvor en vordende far blev afskediget på et tidspunkt, hvor der hos hans arbejdsgiver var opstået arbejdsmangel på grund af kunders nedlukning i kølvandet på COVID-19 pandemien. Virksomheden afskedigede i den forbindelse 11 medarbejdere, heriblandt den vordende far.

Arbejdsgiveren var på opsigelsestidspunktet bekendt med, at medarbejderens kæreste var gravid og at medarbejderen i forbindelse med fødslen ønskede at holde i hvert fald 14 dages fædreorlov.

Under sagen kunne arbejdsgiveren bevise, at man ved udvælgelse af, hvem der skulle opsiges i den opståede situation, havde lagt vægt på:

- hvilke medarbejdere, der fortsat arbejdede for virksomhedens faste kunder,

- anciennitet, og

- en vurdering af de enkelte medarbejderes faglige dygtighed.

De kunder, som den opsagte medarbejder og vordende far normalt udførte arbejde for, lukkede ned fra den ene dag til den anden som følge af COVID-19 pandemien.

Afgørelsen fra Afskedigelsesnævnet

Afgørelsen fra Afskedigelsesnævnet var meget klar: Højesteretsdommeren indleder sin afgørelse med at slå fast, at ”Ligebehandlingslovens regler vedrørende graviditet giver ikke en medarbejder, hvis kæreste er gravid, krav på at blive behandlet bedre end sine kollegaer i tilfælde af arbejdsmangel, hvor det tilkommer arbejdsgiveren at vurdere, hvilke medarbejdere, der ud fra saglige kriterier bedst kan undværes”.

Dommeren fandt i øvrigt, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at der ved udvælgelsen af blandt andet den vordende far blandt de medarbejdere, der blev opsagt, blev lagt vægt på saglige kriterier, og at der på opsigelsestidspunktet ikke var andre egnede stillinger, som den vordende far kunne omplaceres til.

Endelig fandt dommeren det godtgjort, at det ikke var indgået i arbejdsgiverens begrundelse for at afskedige den vordende far, at hans kæreste var gravid.

SelskabsAdvokaterne anbefaler

Står du forud for at skulle opsige en eller flere medarbejdere, anbefaler Selskabsadvokaterne, at du søger rådgivning hos en advokat med speciale i ansættelsesret. Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din situation og dine muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ligebehandlingsnævnet – 3 advarsler dagen før forældreorlov var chikane

En mandlig medarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet efter, at han dagen umiddelbart inden, han skulle ...»

HR-manager på barsel blev degraderet, varslet ned i tid og udsat for chikane i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet har i sin kendelse af den 18. januar 2023 taget stilling til en klage fra en kvindelig ...»

Ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. ...»

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Sagen drejede sig om, hvorvidt As ret til ligebehandling var blevet krænket i for­bindelse med besættelsen »

Vi er medlemmer af