Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Afgørelse fra Skatterådet: Wolt-bud var ikke selvstændig erhvervsdrivende, men lønmodtager

Efter lang tids polemik og gisninger om, hvorvidt et bud, som har arbejdet for firmaet Wolt, reelt var at betragte som lønmodtagere, eller om den pågældende opfyldte betingelserne for at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende, har Skatterådet den 25. januar 2022 afgivet et såkaldt bindende svar i sagen til Wolt- buddet, som ønskede at få afklaret dette spørgsmål.

Hvorfor er sondringen mellem hhv. lønmodtager og selvstændig så vigtigt?

Både ansættelsesretligt og skatteretligt kan det være forbundet med store konsekvenser, hvis man fejlagtigt er blevet kategoriseret som selvstændig erhvervsdrivende, men i virkelighedens verden reelt er lønmodtager.

Er en person ud fra en ansættelsesretlig vurdering reelt at betragte som lønmodtager på trods af, at man har ageret som om, at den pågældende har været selvstændig erhvervsdrivende, kan det for hvervgiveren, som så reelt har været arbejdsgiver, koste meget dyrt i form af f.eks. betaling af feriepenge, løn under sygdom, godtgørelse for usaglig opsigelse og efterbetaling af A-skat og AM-bidrag.

Er personen ud fra en skatteretlig vurdering fejlagtigt blevet rubriceret som selvstændig, kan også dette forhold få drastiske konsekvenser i form af f.eks. en solidarisk hæftelse mellem hvervgiver og den fejlagtigt rubricerede for den A-skat og de AM-bidrag, der skulle have været betalt.

Og har den fejlagtigt rubricerede ”selvstændige erhvervsdrivende” drevet sin virksomhed i selskabsform, risikerer man, at der vil indtræde en såkaldt trippelbeskatning, som kan medføre en beskatning på op til 112 %.

Spørgsmålet til Skatterådet

Som bud hos Wolt arbejder man som selvstændig erhvervsdrivende.

Det spørgsmål, som Skatterådet skulle tage stilling til på baggrund af en henvendelse fra Wolt-buddet, var formuleret således:

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger som Wolt-bud, der arbejder med levering af madvarer, skal anses som lønmodtager i overensstemmelse med andre lignende leveringsfirmaers ansatte?

Afgørelsen fra Skatterådet

Efter en samlet vurdering af de kriterier, som SKAT i tvivlstilfælde lægger vægt på, var det Skatterådets opfattelse, at Wolt-buddet ikke kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende.

Afgørende for Skatterådets vurdering var især følgende:

- under udførelsen af arbejdet skulle buddet sørge for at overholde en række instrukser fra Wolt for udførelsen af arbejdet,

- buddet arbejdede ikke for egen regning og risiko, og stillede alene sin cykel og en mobiltelefon til rådighed under arbejdets udførelse,

- buddet havde ikke påtaget sig en selvstændig økonomisk risiko

- buddet havde leveret en løbende arbejdsydelse og modtaget betalingen herfor i faste intervaller, og vederlaget mindede om akkordløn.

Ud fra samme begrundelse kom Skatterådet i øvrigt frem til, at buddet heller ikke kunne anses som honorarmodtager efter de særlige skatteregler herom, som f.eks. musikere, forfattere, foredragsholdere med meget skiftende hvervgivere være omfattet af.

Hvad bør du gøre, hvis du er i tvivl?

Såvel de skatteretlige og ansættelsesretlige konsekvenser af en forkert klassifikation af grundlaget for et samarbejde mellem en selvstændig erhvervsdrivende og en virksomhed som hvervgiver kan få alvorlige følgevirkninger for begge parter.

Derfor kan det anbefales, at man altid søger rådgivning hos en advokat med indgående kendskab til reglerne og praksis på området, hvis der kan være den mindste tvivl om grundlaget for at betragte en samarbejdspartner som selvstændig er opfyldt.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel og uforpligtende drøftelse. Du kan kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller e-mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

  

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Polske underleverandører opfyldte ikke de skatteretlige betingelser for at kunne anses som selvstændige erhvervsdrivende

Trods ihærdige bestræbelser lykkedes de ikke for en dansk virksomhed, som blandt andet laver tavler til ...»

Afgørelse fra Skatterådet: Wolt-bud var ikke selvstændig erhvervsdrivende, men lønmodtager

Efter lang tids polemik og gisninger om, hvorvidt et bud, som har arbejdet for firmaet Wolt, reelt var ...»

Konsulentaftale

I en konsulentaftale fastlægger man de aftalte vilkår for, at en konsulent skal løse en nærmere beskrevet ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Højesterets dom afsagt 29. september 2021 - Udlejer var afskåret fra at gøre erstatningskrav gældende

Ny Højesteret dom fra d. 29 september 2021 fastslår at en udlejer der først havde gjort sit erstatningskrav ...»

Vi er medlemmer af