Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Afgørelse fra Skatterådet: Wolt-bud var ikke selvstændig erhvervsdrivende, men lønmodtager

Efter lang tids polemik og gisninger om, hvorvidt et bud, som har arbejdet for firmaet Wolt, reelt var at betragte som lønmodtagere, eller om den pågældende opfyldte betingelserne for at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende, har Skatterådet den 25. januar 2022 afgivet et såkaldt bindende svar i sagen til Wolt- buddet, som ønskede at få afklaret dette spørgsmål.

Hvorfor er sondringen mellem hhv. lønmodtager og selvstændig så vigtigt?

Både ansættelsesretligt og skatteretligt kan det være forbundet med store konsekvenser, hvis man fejlagtigt er blevet kategoriseret som selvstændig erhvervsdrivende, men i virkelighedens verden reelt er lønmodtager.

Er en person ud fra en ansættelsesretlig vurdering reelt at betragte som lønmodtager på trods af, at man har ageret som om, at den pågældende har været selvstændig erhvervsdrivende, kan det for hvervgiveren, som så reelt har været arbejdsgiver, koste meget dyrt i form af f.eks. betaling af feriepenge, løn under sygdom, godtgørelse for usaglig opsigelse og efterbetaling af A-skat og AM-bidrag.

Er personen ud fra en skatteretlig vurdering fejlagtigt blevet rubriceret som selvstændig, kan også dette forhold få drastiske konsekvenser i form af f.eks. en solidarisk hæftelse mellem hvervgiver og den fejlagtigt rubricerede for den A-skat og de AM-bidrag, der skulle have været betalt.

Og har den fejlagtigt rubricerede ”selvstændige erhvervsdrivende” drevet sin virksomhed i selskabsform, risikerer man, at der vil indtræde en såkaldt trippelbeskatning, som kan medføre en beskatning på op til 112 %.

Spørgsmålet til Skatterådet

Som bud hos Wolt arbejder man som selvstændig erhvervsdrivende.

Det spørgsmål, som Skatterådet skulle tage stilling til på baggrund af en henvendelse fra Wolt-buddet, var formuleret således:

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger som Wolt-bud, der arbejder med levering af madvarer, skal anses som lønmodtager i overensstemmelse med andre lignende leveringsfirmaers ansatte?

Afgørelsen fra Skatterådet

Efter en samlet vurdering af de kriterier, som SKAT i tvivlstilfælde lægger vægt på, var det Skatterådets opfattelse, at Wolt-buddet ikke kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende.

Afgørende for Skatterådets vurdering var især følgende:

- under udførelsen af arbejdet skulle buddet sørge for at overholde en række instrukser fra Wolt for udførelsen af arbejdet,

- buddet arbejdede ikke for egen regning og risiko, og stillede alene sin cykel og en mobiltelefon til rådighed under arbejdets udførelse,

- buddet havde ikke påtaget sig en selvstændig økonomisk risiko

- buddet havde leveret en løbende arbejdsydelse og modtaget betalingen herfor i faste intervaller, og vederlaget mindede om akkordløn.

Ud fra samme begrundelse kom Skatterådet i øvrigt frem til, at buddet heller ikke kunne anses som honorarmodtager efter de særlige skatteregler herom, som f.eks. musikere, forfattere, foredragsholdere med meget skiftende hvervgivere være omfattet af.

Hvad bør du gøre, hvis du er i tvivl?

Såvel de skatteretlige og ansættelsesretlige konsekvenser af en forkert klassifikation af grundlaget for et samarbejde mellem en selvstændig erhvervsdrivende og en virksomhed som hvervgiver kan få alvorlige følgevirkninger for begge parter.

Derfor kan det anbefales, at man altid søger rådgivning hos en advokat med indgående kendskab til reglerne og praksis på området, hvis der kan være den mindste tvivl om grundlaget for at betragte en samarbejdspartner som selvstændig er opfyldt.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel og uforpligtende drøftelse. Du kan kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller e-mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

 

  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Drev 2 litauiske nedbrydningsfirmaer selvstændig erhvervsvirksomhed, eller var ejerne reelt lønmodtagere?

Trods klare kriterier fra SKAT om, hvad der skal til, for at man i skattemæssig henseende kan klassificeres ...»

Højesteret: dykkere var ikke selvstændige erhvervsdrivende, men lønmodtagere

Højesteret satte den 8. december 2022 et endeligt punktum i en sag, som har været gennem hele 3 retsinstanser, ...»