Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Ændring af forskelsbehandlingsloven – forbud mod at spørge til jobansøgeres alder

Den 22. marts 2022 vedtog Folketinget en ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven).

Diskrimination af jobansøgere på grund af alder er i forvejen en ulovlig forskelsbehandling ifølge forskelsbehandlingsloven.

På trods heraf har ledige seniorer oplevet, at de bliver valgt fra på grund af deres fødselsdato allerede, når virksomheder foretager den første screening i en rekrutteringsproces.

Derfor ændres forskelsbehandlingsloven som et led i udmøntningen af en trepartsaftale om mangel på arbejdskraft fra 2021 mellem Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL.

Fremover kommer forskelsbehandlingsloven således til at indeholde et udtrykkeligt forbud mod, at man som arbejdsgiver anmoder om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgninger.

De nye regler vil således f.eks. betyde, at felter om alder og fødselsdato skal fjernes i rekrutteringssystemer.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2022. Derefter vil overtrædelse af det nye forbud kunne straffes med bøde.

Har man som arbejdsgiver i en rekrutteringsproces i øvrigt tilsidesat loven det allerede eksisterende forbud mod i en rekrutteringsproces at forskelsbehandle på grund af alder, vil man – som også hidtil – kunne risikere også at blive mødt med et krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens regler.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler om lovændringen, at: ”Jeg er med på, at det her forbud gør det ikke alene, men det er med til at sende et stærkt signal. Med lovgivningen vil vi undgå, at arbejdsgivere frasorterer i bunken af ansøgere blot ved et kig på fødselsdatoen, inden den er læst, og man rent faktisk har taget stilling til ansøgerens kompetencer”.

Gælder det nye forbud i alle tilfælde?

Nej – der er indenfor forskelsbehandlingslovens regler mulighed for at fravige forbuddet, men der er meget snævre rammer herfor.

Må man så ikke bede om at se eksamensbeviser og CV, som indeholder ansøgeres fødselsdato?

Jo – det må man gerne uanset, at man herved får mulighed for at få kendskab til en ansøgers alder, idet sådanne oplysninger som oftest er nødvendige for at man som arbejdsgiver kan få en reel mulighed for at vurdere ansøgeres kvalifikationer. Men, jf. ovenfor, vil det være i strid med forskelsbehandlingslovens regler, hvis man ved behandlingen af en ansøgning tilsidesætter det allerede eksisterende forbud mod diskrimination.

Kontakt SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder indenfor håndtering af reglerne i forskelsbehandlingsloven.

Har du brug for vores hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 32 70 50 13 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Opsagt lods tilkendt godtgørelse på over 1 mio. kr. for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   I kendelse af den 1. november 2023 skulle Ligebehandlingsnævnet tage ...»

Dom fra Højesteret – forlig afskar ikke efterfølgende krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ved dom af den 27. juni 2023 har Højesteret afsagt dom i en sag, hvor retten for det første skulle tage ...»