Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Vesting-klausul

Begreb

En vesting-klausul er en klausul i en ejeraftale, hvorefter ejerne, der arbejder i virksomheden, skal ”optjene” (veste) deres ejerandele. Formålet med vesting-klausulen er dels at ejeren er motiveret til at arbejde i virksomheden og dels at de andre ejere kan købe en udtrædende ejers kapitalandele billigt, hvis denne stopper med at arbejde i selskabet.

Generelt

Hvis man starter virksomhed, herunder stifter f.eks. et ApS, sammen med andre er det altid en god idé at indgå en ejeraftale, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af virksomheden. Det kan f.eks. være klausuler om forkøbsret, medsalgsret, ejers dødsfald, konkurrencebegrænsninger m.v.

Hvis ejerne er afhængige af hinandens arbejdskraft i virksomheden kan det endvidere være en god idé at vedtage en arbejdsforpligtelse i selskabet, således at en ejers ophør af ansættelsesforholdet udløser en køberet for de øvrige ejere af selskabet til den ophørende ejers kapitalandele.

En arbejdsforpligtelse kan man lave og vedtage forskellige variationer og kombinationer af. En af disse variationer er en vesting-klausul, hvor en ejer der også er ansat i selskabet, ved indgåelsen af ejeraftalen er forpligtet til at sælge alle sine kapitalandele (typisk meget billigt) til de andre ejere, såfremt han opsiger sit ansættelsesforhold. Ejeren opnår (vester) dog løbende en ret til at medtage en større og større andel af sine kapitalandele, selvom han opsiger sit ansættelsesforhold.

Efter en periode på f.eks. 5 år er ejerens ejerskab af kapitalandelene således ikke afhængig af ansættelsesforholdet, idet ejeren har vestet/optjent retten til alle sine kapitalandele uafhængigt heraf.

Hvilke forhold er vigtige?

Vesting-klausulen sikrer ejernes individuelle incitament til at fortsætte arbejdet med at udvikle selskabet via den tilbagesalgsforpligtigelse de er underlagt til fordel for de øvrige ejere. For at muliggøre tilbagekøbsretten er det vigtigt, at ejerne samtidig hver især indgår en separat ansættelsesaftale med selskabet.

Det er endvidere vigtigt at man fastlægger den periode som ejerne kan veste kapitalandelene, herunder om ejerne vester lineært og akkumuleret med et nærmere fastsat interval.

Det er ydermere vigtigt at man i vesting-klausulen fastsætter den tilbagekøbspris som de tilbageværende ejere kan købe den udtrædende ejers kapitalandele til. Dette kan være den nominelle pris eller en anden fastsat beregningsmetode. Det er dog vigtigt, at beregningsmetoden er udførligt specificeret, således at der ikke kan opstå tvivl herom.

Til ejeraftalen kan med fordel vedlægges en vestingtabel som et bilag, hvor ejerne tydeligt, kan se hvor meget de vester gennem hele perioden frem til de har opnået retten til kapitalandelene uafhængigt af deres ansættelsesforhold.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i selskabsret og ansættelsesret og bistår løbende virksomheder som ønsker at indgå aftale om vesting – både med almindelige centrale medarbejdere i virksomheden og mellem lige ejere af en virksomhed, hvor arbejdsforpligtelsen for den enkelte ejer og virksomheden er afgørende.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed sig til ikke at drive konkurrerende ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ...»

Aktietegningsaftale

Sagen drejer sig om hvorvidt der mellem sagsøger og sagsøgte 1 er indgået en gyldig og bindende aktietegningsaftale »

Vi er medlemmer af