Køb af erhvervsejendom

Køb af erhvervsejendom

Læs mere her
Opsigelse af erhvervslejemål

Opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere her
Brug for ejendomsadministration?

Brug for ejendomsadministration?

Læs mere her
Hvem er vi?

Hvem er vi?

Læs mere her
Forrige
Næste

Udlejers ret til forandringer i erhvervslejemål

Generelt

Udlejerens har i henhold til erhvervslejeloven ret til adgang til det lejede erhvervslejemål og tillige en ret til at foretage ændringer i det lejede, såfremt dette er påkrævet og nødvendigt, og når forholdene i øvrigt kræver det. Dette er naturligvis af hensyn til, at udlejer har en klar interesse i, at ejendommen ikke vanrøgtes, og at der kan foretages de nødvendige vedligeholdelsesarbejder, således at ejendommen ikke taber værdi og/eller lider skade.

Omfanget af udlejers ret til at foretage forandringer

Udlejeren har som udgangspunkt ret til at foretage ændringer i erhvervslejemålet og ændringer af ejendommen som helhed. Dette gælder faktisk, selv om ændringerne påvirker lejers anvendelsesmuligheder af erhvervslejemålet, men dog kun såfremt ændringerne ikke væsentligt og varigt ændrer identiteten af erhvervslejemålet. Hvis de af udlejer foretagne ændringer medfører en væsentlig værdiforringelse af erhvervslejemålet for lejer, kan lejer dog kræve, at lejen skal nedsættes.

Proceduren for udlejers forandringer

Udlejer kan altid uden varsel foretage ændringer og indgreb i erhvervslejemålet, såfremt der er tale om uopsættelige reparationer.

Andre arbejder og forandringer kan udlejer fortage med et varsel på 8 uger (hvor der dog skal ses bort fra juli måned, da dette betragtes som en sommerferieperiode). Udlejer skal fremsende eller overlevere varslet skriftligt til lejer.

Ved forandringer i erhvervslejemålet skal også forstås arbejder uden for erhvervslejemålet, hvis disse medfører hindringer eller væsentlig ulempe for lejers adgang til eller brug af erhvervslejemålet. Her kan f.eks. tænkes på udskiftning af en ejendoms tag eller vinduer, hvor det er nødvendigt med opsætning af stillads. Dette kan lejer derfor som udgangspunkt heller ikke modsætte sig. Dog skal ethvert arbejde, der iværksættes af udlejer, udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejer og lejers brug af erhvervslejemålet.

Reglerne om varsling kan ikke fraviges til skade for lejer. Man kan dog godt aftale, at udlejer ikke skal have ret til at foretage arbejder, eller at varslingsperioden skal være længere.

Særlige regler for varmeanlæg

I forhold til erhvervslejemålets og/eller den overordnede ejendoms varmeanlæg gælder der særlige regler i erhvervslejeloven, idet udlejer her har ret til med 6 ugers varsel at råde over de kælder- og loftsrum, der er nødvendige til anlæggets drift.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder forhold vedrørende udlejers ret til forandringer af erhvervslejemålet. Vi bistår løbende virksomheder med forhandling og tvister vedrørende forandringer af et erhvervslejemål.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der går en kortere eller længere periode, før det er relevant eller praktisk muligt for lejer at overtage lejemålet. I erhvervslejekontrakten aftaler lejer og udlejer derfor stort set altid et ikrafttrædelsestidspunkt for erhvervslejekontrakten og erhvervslejemålet, hvor lejer fra denne dato er berettiget (og måske også forpligtet) til at anvende erhvervslejemålet....

Læs hele artiklen

Artikel: Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet over, og nogle fællesarealer, som lejer skal dele med andre lejere. Fællesarealer kan f.eks. være parkeringspladser, opgange, elevatorer, brandgange m.v....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Benete Benned

Advokatfuldmægtig

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af