Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Tvangsopløsning og genoptagelse

Af Selskabsadvokaterne

Tvangsopløsning

Et kapitalselskab (anpartsselskab eller aktieselskab) skal overholde selskabslovens og årsregnskabslovens regler. Hvis selskabet ikke overholder disse regler, kan Erhvervsstyrelsen ved en række regelbrud anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Efter at selskabet er sendt til tvangsopløsning, er der mulighed for at søge om genoptagelse, hvis forholdet er berigtiget, og en række betingelser er opfyldt. Såfremt der ikke søges om genoptagelse, eller betingelserne herfor ikke er opfyldt vil selskabet overdrages til en likvidator eller kurator, der herefter vil likvidere selskabet, hvis det er solvent eller lade det opløse ved konkurs, hvis selskabet er insolvent.

Erhvervsstyrelsen kan som nævnt anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab, herunder hvis:

- Selskabet ikke har indberettet årsrapport i henhold til årsregnskabsloven,

- Selskabet ikke en korrekt ledelse i overensstemmelse med selskabsloven og selskabets vedtægter,

- Selskabet ikke har registreret sine ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen – både reelle ejere og legale ejere,

- Selskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning,

- Selskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen i øvrigt har besluttet, at selskabets årsregnskab m.v. skal revideres, eller

- Selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist sig ikke at kunne opfyldes.

Erhvervsstyrelsen fastsætter typisk en frist, inden for hvilken selskabet kan berigtige forholdet, som er misligholdt, og hvis dette ikke sker, kan Erhvervsstyrelsen så herefter træffe beslutning om tvangsopløsning.

Genoptagelse

Et aktie- eller anpartsselskab kan af kapitalejerne besluttes genoptaget, hvis mindst 2/3 af kapitalejerne stemmer herfor, og hvis udlodning af likvidationsprovenu ikke er påbegyndt. En genoptagelse er naturligvis betinget af, at det forhold, der var misligholdt, berigtiges.

Da ledelsen og revisor udtræder i forbindelse med, at et selskab sendes til tvangsopløsning, er det ligeledes en betingelse for genoptagelsen, at der genvælges ledelse og eventuel revisor, og at der udarbejdes en erklæring af en revisor om, at kapitalen er til stede. Opfylder til tilstedeværende selskabskapital ikke mindstekravet i selskabsloven, er det endvidere nødvendigt at foretage en kapitalforhøjelse i selskabet.

Når der er truffet beslutning om genoptagelse, skal den herefter senest 2 uger fra datoen for beslutningen anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for de berigtigede forhold samt en erklæring fra en godkendt revisor om, at der ikke er ydet lån m.v. til selskabsdeltagerne i strid med selskabsloven.

Er anmeldelse ikke modtaget senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet, eller har selskabet inden for de sidste 5 år tidligere været under tvangsopløsning, kan genoptagelse ikke finde sted. Dette er helt ultimative krav, og der er således ikke mulighed for at få dispensation fra Erhvervsstyrelsen til at gøre undtagelser. Dog kan selskabets aktiviteter stadig reddes ved en overdragelse eller en fusion til et nyt selskab – se nedenfor herom.

Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator for selskabet, skal likvidator samtykke i genoptagelsen. Dette er som regel ikke noget problem men kan naturligvis fordyre sagen, idet der går længere tid med genoptagelsen, og likvidator ligeledes kræver sit salær.

Fusion med selskab under tvangsopløsning

Såfremt et selskab er overdraget til tvangsopløsning og ikke kan genoptages (typisk fordi det inden for de sidste 5 år har været under tvangsopløsning før), så kan en likvidation eller konkurs af selskabet undgås ved, at selskabet ophører ved fusion med et andet selskab – typisk et til lejligheden nystiftet selskab. Dette sker ved en såkaldt uegentlig fusion, hvor selskabet under tvangsopløsning opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et andet selskab mod vederlag til det ophørende selskabs kapitalejere (naturligvis typisk den samme ejerkreds).

Såfremt selskabet er overdraget til en likvidator eller kurator kræver det dennes godkendelse.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i selskabsret, herunder tvangsopløsninger og genoptagelse, og vi bistår gerne med en vurdering af, om der er mulighed for genoptagelse af et selskab, ligesom vi kan bistå med selve processen med genoptagelsen eller fusionen, hvis dette er påkrævet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine muligheder i forbindelse med en tvangsopløsning, herunder mulighederne for genoptagelse. Kontakt os på advokat@selskabsadvokaterne.dk eller på telefon 45 23 00 10.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»