Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Tavshedspligt

Mange ansætttelseskontrakter indeholder afsnit omkring tavshedspligt. Men hvad er omfattet af tavshedspligten, og hvad er forholdet mellem tavshedspligten, loven om forretningshemmeligheder, loyalitetsforpligtelsen og ytringsfriheden? 

Få et kort overblik over de forskellige begreber her. 

Loyalitetsforpligtelsen

Loyalitetsforpligtelsen gælder i alle ansættelsesforhold, uanset om den står beskrevet i medarbejderens ansættelseskontrakt eller ej.

Den indeholder en pligt for medarbejderen til at agere loyalt overfor sin arbejdsgiver. Loyalitetsforpligtelsen har fokus på medarbejderens handlinger.

Loyalitetsforpligtelsen indebærer blandt andet, at medarbejderen ikke må udføre konkurrerende arbejde, mens vedkommende er ansat hos dig - ligesom medarbejderen er uberettiget til at komme med negative udtalelser om dig og din virksomhed under ansættelsen. 

Loven om forretningshemmeligheder

Loven om forretningshemmeligheder gælder - ligesom loyalitetsforpligtelsen - i alle ansættelsesforhold, uanset om den er beskrevet i ansættelseskontrakten eller ej. 

Mange arbejdsgivere vælger at henvise til denne lov i ansættelseskontrakten, eventuelt under afsnittet om tavshedspligt, for at gøre medarbejderen opmærksom på, hvor de kan læse mere om deres forpligtelser. 

Loven om forretningshemmeligheder trådte i kraft den 9. juni 2018. Indtil dette tidspunkt indeholdte mange ansættelseskontrakter henvisning til markedsføringslovens bestemmelser. Eventuelle gamle henvisninger bør derfor ændres, således, at der henvises til de relevante gældende regler. 

Loven om forretningshemmeligheder beskytter dig mod medarbejderens ulovlige erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. 

Ved forretningshemmelighed forstås en oplysning, som er hemmelig, har en handelsværdi, fordi den er hemmelig, og som er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse. 

Følgende vil ofte blive karakteriseret som forretningshemmeligheder: budgetlægning, produkter, salgsfremstød, kundekartotek, opskrifter, modeller, beskrivelser m.v. 

Tavshedspligten 

Ligesom loven om forretningshemmeligheder, er fokus i forhold til tavshedspligten, på oplysninger. 

Tavshedspligten er videregående end loven om forretningshemmeligheder, da tavshedspligten også indebærer en pligt for medarbejderen til ikke at videregive oplysninger, som indirekte kan påvirke virksomhedens forhold. 

Som eksempel på oplysninger, som kan være omfattet af tavshedspligten er information om virksomhedens forhold til kunder og forretningsforbindelser. 

Ytringsfriheden 

Ytringsfriheden indeholder en ret for alle borgere, til at ytre sig om givne forhold i det offentlige rum.

Ytringsfriheden vil i mange ansættelsesforhold være begrænset af medarbejderens loyalitetsforpligtelse og tavshedspligten. 

I forhold til ytringsfriheden kan loyalitetsforpligtelsen være mere skærpende end tavshedspligten, da en medarbejder som følge af loyalitetsforpligtelsen kan have pligt til at være tavs - og dermed ikke ytre sig - om et givent forhold, uagtet at dette forhold ikke er omfattet af medarbejderens tavshedspligt. 

Indhold i kontrakten 

Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvad medarbejderens forpligtelserne i forhold til ovenstående begreber er overfor dig og din virksomhed. 

Hvis din virksomhed befinder sig på et konkurrenceintensivt område, eller medarbejderen har adgang til særligt følsomme oplysninger, vil det være en god idé, at dette tydeligt fremgår af kontrakten, og su dermed samtidig skærper medarbejderens forpligtelser overfor denne. 

Det vil endvidere ofte være en fordel, at du i kontrakten i et vist omfang skriver noget omkring tavhedspligtens indhold og omfang, samt lovem om forretningshemmeligheder, idet mange medarbejdere ikke er opmærksomme på loven om forretningshemmeligheder eller bekendt med, hvad tavshedspligten indeholder. Det vil derfor være klogt, at sætte fokus herpå i medarbejderens kontrakt, således, at du skærper medarbejderens opmærksomhed på disse vilkår, som ofte kan være meget betydningsfulde for dig. 

Konsekvenser ved overtrædelse

Hvis medarbejderen handler i strid med sine forpligtelser i henhold til loyalitetsforpligtelsen, tavshedspligten eller loven om forretningshemmeligheder, vil det afhænge af en konkret vurdering, hvad du kan gøre. 

I visse tilfælde vil medarbejderens ageren være så grov, at du er berettiget til at bortvise vedkommende. I andre tilfælde vil du skulle nøjedes med at give medarbejderen en anden sanktion, f.eks. i form af advarsel eller opsigelse. 

Afhængig af situationen, vil medarbejderen endvidere kunne pålægges at betale dig erstatning eller godtgørelse - ligesom du vil kunne nedlægge en påbuds- eller forbudssag. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår i bredt omfang vores klienter med håndtering af tvister omkring indholdet i tavshedspligten, loven om forretningshemmeligheder og loyalitetsforpligtelsen. Vi bistår også vores klienter med udarbejdelse af ansættelseskontrakter, således, at kontrakterne passer til den enkelte medarbejder. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Hvis du har brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»