Køb af erhvervsejendom

Køb af erhvervsejendom

Læs mere her
Opsigelse af erhvervslejemål

Opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere her
Brug for ejendomsadministration?

Brug for ejendomsadministration?

Læs mere her
Hvem er vi?

Hvem er vi?

Læs mere her
Forrige
Næste

Sale and Lease Back af ejendom

Hvad er Sale and Lease Back?

Sale and lease back af ejendomme er et finansieringsværktøj for virksomheder, der ejer sine ejendomme (kontorer, produktionslokaler, lagerbygninger m.v.), og som ønsker at frigive likviditet til virksomhedens drift og vækst.

Sale and lease back betyder, at en virksomhed sælger sin ejendom til en tredjemand – typisk en ejendomsinvestor – og herefter leaser (lejer) ejendommen af ejendomsinvestoren.

Transaktionen består derfor af to dele, der naturligvis hænger sammen og skal vurderes som en helhed. Den første del er selve overdragelsen af ejendommen og den anden del er indgåelsen af leasingaftalen (erhvervslejekontrakten).

Enkelte ejendomsinvestorer tilbyder også, at virksomheden kan bygge en helt ny ejendom til virksomheden, hvor byggeriet finansieres som en form for sale and lease back.

Typer af Sale and Lease Back

Der eksisterer overordnet to former for leasing - operationel leasing og finansiel leasing.

Finansiel leasing er en finansieringsform, hvor virksomheden inden for sale and lease back konstruktioner ofte bliver anset for fortsat at være den reelle ejer af ejendommen, idet virksomheden, som leasingtager, har en pligt til at anvise en køber til ejendommen ved leasingaftalens udløb.

Operational leasing er en leasingform, hvor der ikke er en pligt for leasingtager til at anvise en køber. Denne form for leasing anvendes oftest i sale and lease back konstruktioner og i denne artikel tages der udgangspunkt i at det er denne konstruktion, der vælges.

Fordele ved Sale and Lease Back

Sale and lease back har flere fordele. Den helt overordnede fordel er at virksomheden frigør kapital, der er bundet i ejendommen og dermed forbedre virksomhedens likviditet. Virksomheden kan naturligvis anvende de frigjorte midler til flere forskellige formål, herunder investering i vækst, investering i produktionsanlæg eller blot til at forbedre virksomhedens nøgletal i regnskabet.

Ved en sale and lease back konstruktion tages ejendommen i langt de fleste tilfælde ud af virksomhedens regnskaber som et aktiv, når den sælges ejendommen påvirker derfor ikke længere balancen. Herefter er det således kun de løbende ydelser på leasingaftalen (lejen), der påvirker resultatopgørelsen. Ved en sale and lease back konstruktion kan man derfor væsentligt ændre på nøgletallene i virksomhedens regnskab.

Ved at frigøre den ellers i ejendommen bundne kapital gives derfor en langt større fleksibilitet for virksomhedens faktiske drift. Virksomheden kan fokusere på investering i vækst og udvikling frem for mursten.

Udfordringer, risici og andre væsentlige forhold

Som virksomhed der ønsker at indgå en sale and lease back aftale skal man kunne levere en samlet pakke, der er attraktiv for en ejendomsinvestor.

De væsentligste faktorer er prisen på ejendommen, det efterfølgende afkast (herunder størrelsen af lejen/leasingydelsen) samt risikoen ved ejendommen og den kommende lejer (virksomheden). Risikoen ved ejendommen vurderes ud fra parametre som hvor ejendommen ligger, hvilken type ejendom det er og hvilken stand den er i. Risikoen ved lejer (virksomheden) vurderes bl.a. ud fra branchen, om det er en sund virksomhed, om den har en god historik og om der er et fremtidigt potentiale.

Nedenfor opstilles en række yderligere punkter som man skal være opmærksom på inden og i forbindelse med at man indgår en sale and lease back aftale, herunder særligt i forhold til betingelserne for den efterfølgende lejeperiode. De fleste af punkterne bør altid undersøges nærmere i samarbejde med en advokat med speciale i sale and lease back og erhvervslejeret.

- Er der en uopsigelighed?

- Hvordan kan lejekontrakten herefter opsiges?

- Hvad må ejendommen benyttes til? Udvikler virksomheden sig?

- Lejens størrelse og depositum?

- Kan lejen reguleres?

- Hvilke udgifter er der ud over lejen?

- Hvem står for vedligeholdelse af ejendommen?

- Kan der ske afståelse?

- Er der en forkøbsret og/eller tilbagekøbsret?

- Hvordan skal ejendommen afleveres ved ophør?

- Har virksomheden ret til at forandre ejendommen, hvis virksomhedens behov ændrer sig?

Konklusion

Om sale and lease back er en mulighed for din virksomhed og om det er den rette løsning for din virksomhed afhænger af de nærmere omstændigheder. SelskabsAdvokaterne har speciale i sale and lease back, overdragelse af erhvervsejendomme samt erhvervslejeret og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine behov og dine muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der går en kortere eller længere periode, før det er relevant eller praktisk muligt for lejer at overtage lejemålet. I erhvervslejekontrakten aftaler lejer og udlejer derfor stort set altid et ikrafttrædelsestidspunkt for erhvervslejekontrakten og erhvervslejemålet, hvor lejer fra denne dato er berettiget (og måske også forpligtet) til at anvende erhvervslejemålet....

Læs hele artiklen

Artikel: Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet over, og nogle fællesarealer, som lejer skal dele med andre lejere. Fællesarealer kan f.eks. være parkeringspladser, opgange, elevatorer, brandgange m.v....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelse En refusionsopgørelse er en opgørelse mellem køber og sælger efter en virksomhedsoverdragelse, ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af