Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere her
Køb af erhvervsejendom

Køb af erhvervsejendom

Læs mere her
Opsigelse af erhvervslejemål

Opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Brug for ejendomsadministration?

Brug for ejendomsadministration?

Læs mere her
Hvem er vi?

Hvem er vi?

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven

Opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven

Ved en nedrivning eller en større ombygning - der har karakter af byfornyelse - kan udlejer i henhold til Erhvervslejelovens (herefter ELL) § 61, stk. 2, nr. 2 opsige lejerne, jf. dog § 62.

ELL § 61, stk. 2, har følgende ordlyd:

Udlejeren kan opsige lejeforhold om

Stk.2. Andre lejeforhold kan udlejeren, bortset fra opsigelse efter § 14, kun opsige i følgende tilfælde:

1)Når udlejeren ønsker selv at benytte det lejede, jf. dog stk. 3 og § 62.

2)Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes, jf. dog § 62.

3) Når lejeren trods udlejerens påmindelse ikke har iagttaget god skik og orden ved det lejedes benyttelse, eksempelvis når lejeren ved støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde har været til ulempe for ejendommen eller dem, der lovligt færdes i ejendommen, herunder når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko, uden at forholdet er af en sådan art, at udlejeren kan ophæve lejeforholdet uden varsel.

Opsigelsens lovlighed:

For at en opsigelse skal være lovlig, skal der ifølge ELL § 62 (erhvervsbeskyttet erhvervslejemål) foretages en vurdering af om opsigelsen er rimelig, når der tages hensyn til begge parters forhold. Almindelige butikker vil som udgangspunkt være erhvervsbeskyttet iht. ELL § 62.

Ved vurdering af opsigelsens rimelighed i henhold til ELL § 62 tages der hensyn til lejemålets varighed. Jo længere lejemålet har bestået, jo vanskeligere er det at opsige lejemålet. Der skal tages hensyn til lejers forbedringer, men ikke lejers særlige indretninger. Såfremt lejer har foretaget forbedringer vil dette tale for, at der ikke kan opsiges. Der skal tillige tages hensyn til værdien af kundekredsen. Såfremt lejemålet/butikken har en stor(vis) kundekreds, som den vil miste på grund af opsigelsen, taler dette imod opsigelsen.

Retspraksis viser, at en opsigelse anerkendes, medmindre der er meget tungtvejende grunde, som taler imod opsigelsen. En afvejning, hvor parternes interesser står næsten lige, viger hensynet til lejer normalt for hensynet til udlejer.

Opsigelsesvarslet er 3 måneder, jf. ELL § 64.

Såfremt der er tale en uopsigelighed fra udlejers side, kan udlejer ikke opsige lejeren i denne periode jf. ELL § 61, stk. 6.

Udlejeren skal ved opsigelsen opfylde formkrav (skriftlig opsigelse) samt indholdsmæssige krav, jf. ELL § 65, stk. 1, idet udlejer skal oplyse opsigelsesgrunden, lejers rettigheder jf. ELL §§ 66 og 67.

Såfremt lejer ikke vil anerkende opsigelsen, herunder opsigelsesgrunden, skal denne gøre indsigelse inden 6 uger efter opsigelsen er kommet frem, jf. ELL § 65, stk. 2 og udlejer må anlægge en sag vedrørende opsigelsen og opsigelsesbegrundelsen.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Hvordan forløber en fogedsag?

Lejekontrakten er ophævet/opsagt, men lejer nægter at flytte – hvordan forløber en fogedsag? Hvis du ...»

Lejer betaler ikke husleje – hvad nu?

Hvis din lejer ikke betaler leje eller anden pligtig pengeydelse, eksempelvis forbrugsudgifter, kan du ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af