Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Opsigelse eller ophævelse

Hvad er forskellen?

De almindelige aftaleretlige regler opererer med begreberne opsigelse og ophævelse, som umiddelbart minder meget om hinanden, og som ofte bliver blandet sammen og forvekslet med hinanden, hvilket kan have store, herunder omkostningsmæssige, konsekvenser for den kontraktspart, der vælger den forkerte løsning.

Opsigelse

En opsigelse er en meddelelse til den anden kontraktspart om, at kontrakten bringes til ophør med et vist varsel. Som hovedregel skal en adgang til opsigelse være reguleret i kontrakten eller af selve lovgivningen. I enkelte typer af kontraktforhold har domstolene dog slået fast at en part kan opsige en kontrakt selvom det ikke er reguleret i hverken kontrakten eller lovgivningen.

Ophævelse

En gensidig ophævelse af en kontrakt betegner det forhold, at der er enighed mellem parterne om, at udvekslingen af ydelserne mellem parterne skal ophøre, og volder sjældent problemer.

En ensidig ophævelse af en kontrakt er derimod en ensidig tilintetgørelse af kontrakten, som sker straks i det øjeblik den ophævende part har gjort ophævelsen gældende. En berettiget ophævelse af kontrakten kræver som altovervejende hovedregel væsentlig misligholdelse af kontrakten fra den anden part.

En ensidig ophævelse er typisk forbundet med et erstatningskrav – enten fra den ophævende part på grund af den anden parts væsentlige misligholdelse eller fra den anden part som følge af, at denne mener at der er ophævet med urette og han/hun derfor har lidt et tab som følge af ophævelsen.

Det er endvidere et krav at ophævelsen sker hurtigt efter den væsentlige misligholdelse er sket, da man i modsat fald kan fortabe retten til at gøre ophævelsen gældende.

Som det fremgår, er en ensidig ophævelse en standpunktsrisiko, da en uberettiget ophævelse kan ”vende sagen på hovedet”, således at det i stedet er modparten, der har et krav mod en.

Forskellen

Forskellen på en opsigelse og ophævelse er dermed i grove træk, om ophøret af kontraktforholdet sker som led i aftalen (opsigelse) eller om der er tale om en væsentlig misligholdelse og aftalen ”tilintetgøres” (ophævelse).

Konklusion

En kontraktspart bør altid nøje overveje om kontrakten skal opsiges eller ophæves og endvidere om han/hun er berettiget til nogen af delene. Det afhænger altid af den konkrete situation om man skal (og kan) opsige eller ophæve en kontrakt, hvorfor det altid er en god idé at kontakte en advokat, hvis man overvejer at opsige eller ophæve en kontrakt eller hvis din kontraktspartner har opsagt eller ophævet kontrakten.

SelskabsAdvokaterne har speciale i aftaleret og kontrakter, herunder forhold vedrørende opsigelse og ophævelse af kontrakter, og som advokat bistår vi løbende virksomheder og ledende medarbejdere, som ønsker at opsige eller ophæve en kontrakt eller allerede selv er blevet opsagt eller ophævet.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores advokater for en uformel drøftelse af dine muligheder.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af