Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Opsigelse af uddannelsesaftale

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en elev, og uddannelsen er omfattet af loven om erhvervsuddannelser, skal du være opmærksom på dine forpligtelser. 

Aftalen er bindende

Ifølge erhvervsuddannelsesloven kan en elevaftale kun opsiges i prøvetiden. 

Prøvetiden er i loven defineret som de første 3 måneder af praktiktiden. Det vil sige, at du ved opgørelsen af, om de tre måneder er udløbet, ikke skal medregne eventuelt skoleophold. 

I prøvetiden kan opsigelse ske uden angivelse af grund og uden varsel. Vær dog opmærksom på, at uanset hvad, så må opsigelsen ikke være i strid med f.eks. ligebehandlingsloven. 

Prøvetiden kan udstrækkes, hvis eleven er fraværende fra din virksomhed i mere end 1 måned af prøvetiden i følgende tilfælde: 

A) Eleven er fraværende fra din virksomhed i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid 

B) Eleven er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter lovens § 24, stk. 2 og § 51, stk. 1.

C) Eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom 

D) Eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold 

Gør ét af forholdene i punkt A-D sig gældende, så vil prøvetiden kunne forlænges med fraværsperiodens længde.

Efter prøveperiodens udløb 

Når først ovenstående prøveperiode er udløbet, kan hverken du eller din elev opsige uddannelsesaftalen. 

Hvis du eller eleven ønsker at komme ud af aftalen, når prøveperioden er udløbet, vil dette kun kunne ske, hvis: 

A) I indgår en gensidig aftalen herom

B) Du eller eleven berettiget hæver aftalen fordi den anden part væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til uddannelsesaftalen

eller

C) Du eller eleven berettiget hæver aftalen fordi en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen brister eller viser sig at være urigtig. 

Hvis et af forholdene i punkt B-C gør sig gældende, skal du være opmærksom på, at ophævelsen skal ske indenfor 1 måned efter at den hævende part har fået kendskab til eller ved almindelig agtpågivenhed burde have fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen. 

Derudover vil uddannelsesaftalen bortfalde, hvis din elev udelukkes fra skoleundervisningen efter lovens § 50. Eleven kan udelukkes fra skoleundervisningen, hvis denne uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, og mindre vidtgående foranstaltninger forgæves har været anvendt. 

Godtgørelse

Opsiger du en elev udenfor prøveperioden eller ophæver du uddannelsesaftalen uberettiget, er eleven berettiget til en godtgørelse og/eller erstatning. Afgørelse om fastsættelse af erstatning og/eller godtgørelse træffes af Tvistighedsnævnet, der tillige kan tilkende godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven og erstatningsansvarsloven. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår blandt andet vores klienter i forhold til indgåelse, opsigelse eller ophævelse af uddannelsesaftaler. Er du ved at indgå en uddannelsesaftale eller vil du gerne ud af den igangværende uddannelsesaftale, så er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse. Vi kan kontaktes på tlf. 45 23 00 10 og mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en timetakst på DKK 2.400 + moms.  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»