Bøger

Opsigelse af konkurrenceklausulen jf. funktionærlovens § 18

Opsigelse af konkurrenceklausulen jf. Funktionærlovens § 18

 

Konkurrenceklausuler i ansættelsesforhold indgået efter 15. juni 1999 og inden 1. januar 2016 er omfattet af Funktionærlovens § 18 og Aftalelovens § 38. Opsigelse af konkurrenceklausulen kan ske i henhold til Funktionærlovens § 18, stk. 2 som har følgende ordlyd:

Stk.2. En arbejdsgiver kan opsige en aftale som nævnt i stk. 1. Dette skal ske med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Funktionæren har dog krav på det i stk. 1, 5. pkt., nævnte engangsbeløb ved fratrædelsen på betingelse af, at fratrædelsen sker inden 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt aftalen, og fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre aftalen gældende.

Det er således alene arbejdsgiveren som kan opsige konkurrenceklausulen, idet funktionæren ikke selvstændigt kan opsige konkurrenceklausulen. Konkurrenceklausulen kan opsiges på et hvilket som helst tidspunkt, idet opsigelsen kan ske under ansættelsesforholdet samt i opsigelsesvarslet og i perioden, hvor konkurrenceklausulen er gældende.

Det er væsentligt ved opsigelsen af konkurrenceklausulen at forholde sig til, hvorvidt funktionæren har krav på betaling af engangskompensationen, jf. Funktionærlovens § 18, stk. 2., idet funktionæren kan have ret til engangskompensationen, såfremt denne fratræder ansættelsesforholdet indenfor 6 måneder efter konkurrenceklausulen er opsagt af arbejdsgiveren.

Efter opsigelsen af konkurrenceklausulen, kan enten arbejdsgiveren eller funktionæren opsige ansættelsesforholdet.

Der gælder følgende ved arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet:

1. Såfremt arbejdsgiveren efter at have opsagt konkurrenceklausulen opsiger ansættelsesforholdet og funktionæren herefter fratræder indenfor 6 måneder efter konkurrenceklausulen er opsagt og opsigelsen skyldes funktionærens forhold - dvs. rimeligt/sagligt begrundet i forhold Funktionærlovens § 2b - skal der betales engangskompensation for konkurrenceklausulen til funktionæren. Engangskompensationen er 3 halve månedslønninger, dvs. samlet 1 ½ måneds løn.

1. a Hvis funktionæren herefter - efter arbejdsgiverens opsigelse - kontraopsiger ansættelsesforholdet uden at arbejdsgiveren har givet anledning hertil eller i øvrigt misligholdt overfor funktionæren, har funktionæren krav på betaling af engangskompensationen.

1. b Hvis funktionæren herefter - efter arbejdsgiverens opsigelse - kontraopsiger ansættelsesforholdet fordi arbejdsgiveren har givet anledning hertil/misligholdt overfor funktionæren, har funktionæren ikke krav på betaling af engangskompensationen, jf. Aftalelovens § 38, stk. 2., idet konkurrenceklausulen vil være bortfaldet jf. Aftalelovens § 38, stk. 2.

2. Såfremt arbejdsgiveren efter at have opsagt konkurrenceklausulen opsiger ansættelsesforholdet og funktionæren fratræder indenfor 6 måneder efter konkurrenceklausulen er opsagt og opsigelsen ikke skyldes funktionærens forhold, men opsigelsen skyldes virksomhedens forhold, har funktionæren ikke krav på engangskompensationen, jf. Aftalelovens § 38, stk. 2., idet arbejdsgiveren ikke kan gøre konkurrenceklausulen gældende overfor funktionæren i henhold til Aftalelovens § 38, stk. 2.

2. a Hvis funktionæren herefter - efter arbejdsgiverens opsigelse - kontraopsiger ansættelsesforholdet uden at arbejdsgiveren har givet anledning hertil eller i øvrigt ikke misligholdt overfor funktionæren eller arbejdsgiveren har givet anledning hertil/misligholdt overfor funktionæren, har funktionæren ikke krav på betaling af engangskompensationen, jf. Aftalelovens § 38, stk. 2, idet en allerede bortfaldet konkurrenceklausul ikke genopstår, jf. pkt. 2.

3. Såfremt arbejdsgiveren efter at have opsagt konkurrenceklausulen opsiger ansættelsesforholdet og funktionæren fratræder indenfor 6 måneder efter konkurrenceklausulen er opsagt og opsigelsen hverken skyldes funktionærens forhold eller virksomhedens forhold, har funktionæren krav på betaling af engangskompensationen, idet denne ville have været bundet af konkurrenceklausulen. Der vil dog være spørgsmål om selve opsigelsen er rimelig/saglig begrundet.

Der gælder følgende ved funktionærens opsigelse af ansættelsesforholdet:

1. Såfremt funktionæren efter at arbejdsgiveren har opsagt konkurrenceklausulen opsiger ansættelsesforholdet og funktionæren herefter fratræder indenfor 6 måneder efter konkurrenceklausulen er opsagt og opsigelsen ikke skyldes misligholdelse fra arbejdsgiveren, skal der betales engangskompensation til funktionæren. Engangskompensationen er 3 halve måneds lønninger, dvs. samlet 1 ½ måneds løn.

1. a Det er ikke relevant at tale om arbejdsgiverens kontraopsigelse af ansættelsesforholdet, idet opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side er længere end funktionærens.

2. Såfremt funktionæren efter at arbejdsgiveren har opsagt konkurrenceklausulen opsiger ansættelsesforholdet og funktionæren fratræder indenfor 6 måneder efter konkurrenceklausulen er opsagt og opsigelsen skyldes arbejdsgiverens misligholdelse overfor funktionæren, har funktionæren ikke krav på engangskompensationen, jf. Aftalelovens § 38, stk. 2., idet arbejdsgiveren ikke kan gøre konkurrenceklausulen gældende overfor funktionæren.

3. Såfremt funktionæren efter at arbejdsgiveren har opsagt konkurrenceklausulen opsiger ansættelsesforholdet og funktionæren fratræder indenfor 6 måneder efter konkurrenceklausulen er opsagt og opsigelsen hverken skyldes funktionærens forhold eller virksomhedens forhold, har funktionæren krav på betaling af engangskompensationen, idet denne ville have været bundet af konkurrenceklausulen.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Kompetencer

Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Fejl i opsigelsesvilkår medførte krav på større kompensation for kundeklausul

Det kan betale sig at være meget omhyggelig, når man som arbejdsgiver fastlægger vilkårene for en opsagt ...»

Kundeklausul

En kundeklausul er en aftale om, at en medarbejder i en aftalt periode efter sin fratrædelse ikke må ...»

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om, at den ansatte i en periode ...»

Ansættelsesret - kompensation for kundeklausul

Tidligere medarbejder havde påbegyndt selvstændig virksomhed efter opsigelsesfristens udløb »

Overtrædelse af konkurrenceklausul

Direktør med bestemmende indflydelse i et fragtselskab blev idømt bod for overtrædelse af en konkurrenceklausul, »

Vi er medlemmer af