Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Generelt

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af bl.a. minimum 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant, der vælges blandt de ansatte. De nærmere regler for organiseringen og valget af arbejdsmiljørepræsentant fremgår af lov om arbejdsmiljø.

Denne artikel har ikke til formål at beskrive reglerne om arbejdsmiljø nærmere, men omhandler alene arbejdsgivers mulighed for at opsige en ansat/medarbejder, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Arbejdsmiljørepræsentantens særlige beskyttelse

Det fremgår nemlig direkte af lov om arbejdsmiljø, at en arbejdsmiljørepræsentant i mange tilfælde nyder særlig beskyttelse mod opsigelse/afskedigelse og anden forringelse af ansættelsesvilkårene.

Mere præcist fremgår det af loven, at arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Den umiddelbare formulering af bestemmelsen synes at beskytte en arbejdsmiljørepræsentant mod afskedigelse i alle virksomheder, men dette er dog ikke tilfældet, hvilket Højesteret også har slået fast i en konkret afgørelse, hvor de dog tog stilling til den mere principielle fortolkning af lovens beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Højesteret slog i afgørelsen fast, at det er en betingelse for, at en arbejdsmiljørepræsentant nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse, at det som udgangspunkt er afgørende for, om der er særlig beskyttelse, at denne er reguleret i en gældende overenskomst for ansættelsesforholdet.

Er virksomheden ikke dækket af en overenskomst, der omfatter det arbejde, som arbejdsmiljørepræsentanten er ansat til at udføre, afhænger arbejdsmiljørepræsentantens afskedigelsesbeskyttelse af de regler om beskyttelse mod afskedigelse, som tillidsrepræsentanter har i henhold til en overenskomst på vedkommende eller tilsvarende faglige område. Er det ikke muligt at finde en sådan overenskomst, har arbejdsmiljørepræsentanten efter Højesterets opfattelse ikke nogen særskilt beskyttelse mod afskedigelse. Dog følger det af arbejdsmiljøloven, at fra den 1. februar 2024 vil sådanne arbejdsmijørepræsentanter have krav på at få forlænget deres opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side med 6 uger.

Ved vurderingen og sammenligningen af overenskomster på vedkommende eller tilsvarende område, skal der navnlig lægges vægt på karakteren af det arbejde, som arbejdsmiljørepræsentanten er ansat til at udføre samt arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og kvalifikationer.

Højesteret slog samtidigt fast, at det er arbejdsmiljørepræsentanten – altså medarbejderen og ikke arbejdsgiver – der har bevisbyrden for, at der er en særlig beskyttelse.

Hvis medarbejderen nyder en særlig beskyttelse, skal indholdet af den særlige beskyttelse findes i overenskomsten. Beskyttelsen kan være alt lige fra forbud mod opsigelse uden tvingende årsager til forlænget opsigelsesvarsel m.v.

Det er tillige vigtigt at være opmærksom på de almindelige regler og vurderinger, der i alle tilfælde gælder, når du skal opsige en medarbejder, herunder om medarbejderen er omfattet af funktionærloven, af en overenskomst eller særlige regler i ansættelseskontrakten i øvrigt.

Du kan læse mere om opsigelse af medarbejder her.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale ansættelsesret, herunder afskedigelse af medarbejdere, der eventuelt nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om der i det konkrete tilfælde er en risiko for en særlig beskyttelse samt med en vurdering af konsekvenserne herved. Vi kan naturligvis også hjælpe dig med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter samt klæde dig på til at tage den svære samtale med medarbejderen, der skal afskediges.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 ...»