Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Ophævelse af uddannelsesaftale

Erhvervsuddannelseslovens bestemmelser

Ophævelse eller opsigelse af en uddannelsesaftale indenfor de første 3 måneder kan som udgangspunkt ske med dags varsel uden angivelse af årsagen til ophævelsen eller opsigelsen.

Opsigelse af uddannelsesaftalen er herefter ikke muligt, men ophævelse af en uddannelsesaftale efter de første 3 måneder kan ske efter gensidig aftale eller såfremt eleven har misligholdt sine forpligtelser væsentligt, eller hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller er bristet.

Ophævelse skal ske inden for 1 måned efter, at arbejdsgiveren har fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen.

Uberettiget ophævelse af en uddannelsesaftale medfører betaling af en godtgørelse, der fastsættes efter Tvistighedsnævnets praksis.

Tvistighedsnævnet

En tvist mellem en elev og praktikvirksomheden kan alene indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at tilvejebringe forlig. Hvis der ikke kan opnås forlig efter kan tvisten indbringes for Tvistighedsnævnet.

Tvistighedsnævnet består af en landsdommer som formand og to medlemmer, hvoraf den ene er udpeget af arbejdsgiversiden og den anden af arbejdstagersiden.

Tvistighedsnævnets afgørelse kan indbringes for domstolen senest 8 uger efter den er truffet.

Begrundelsen for ophævelsen

Der skal altid ske en konkret vurdering af den specifikke situation, når der skal tages stilling til om uddannelsesaftalen kan ophæves berettiget, og der vil ved en ophævelse, altid være tale om en standpunktsrisiko fra arbejdsgiverens side.

Der bliver ved vurderingen lagt vægt på, hvem der er nærmest til at bære risikoen for, at uddannelsesaftalen ikke kan opfyldes.

Erstatning og godtgørelse

Tvistighedsnævnet kan tilkende erstatning eller godtgørelse i anledning af en arbejdsgivers uberettigede ophævelse af en uddannelsesaftale.

Efter Tvistighedsnævnet praksis for elever, hvis uddannelsesaftale uberettiget er ophævet, som udgangspunkt tilkendt en godtgørelse på 40.000 kr. (53.000 kr. for voksenelever).

Tvistighedsnævnet kan endvidere tilkende godtgørelse i henhold til f.eks. ansættelsesbevisloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven eller erstatningsansvarsloven (tortgodtgørelse).

Hvis aftaleforholdet endvidere er omfattet af funktionærloven har Højesteret ved en dom af den 6. marts 2014 slået fast, at eleven tillige kan kræve erstatning i henhold til funktionærlovens § 3, og at erstatning i henhold til funktionærlovens § 3 om godtgørelse for uberettiget bortvisning ikke udelukker yderligere erstatning f.eks. i form af erstatning tilkendt af Tvistighedsnævnet. Du kan læse dommen her.

Tilkendes en elev erstatning i henhold til funktionærlovens § 3, nedsættes den ovenfor nævnte godtgørelse efter Tvistighedsnævnets praksis til det halve.

Konklusion

En arbejdsgiver bør altid overveje en ophævelse af en uddannelsesaftale ganske nøje, herunder om ophævelsen kan anses for at være berettiget. Herigennem kan en tvist om erstatning og/eller godtgørelse for ophævelsen bedst muligt undgås.

SelskabsAdvokaterne har speciale i ansættelsesret, herunder forhold vedrørende ophævelse af uddannelsesaftaler, og som advokat bistår vi løbende virksomheder som ønsker at ophæve en uddannelsesaftale eller allerede har gjort det og nu er i efterfølgende konflikt.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores advokater for en uformel drøftelse af dine muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Elev blev bortvist for at møde 9 minutter for sent på arbejde

Var det på sin plads, da en arbejdsgiver efter udløbet af prøvetiden ophævede en uddannelsesaftale med ...»

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme. Tvistighedsnævnet er ...»