Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

En lang række virksomheder drives som personligt ejede virksomheder, men for mange er dette ikke en praktisk virksomhedsform på lang sigt. Ønsker man i stedet sin personligt ejede virksomhed drevet i et ApS eller A/S som selskabsform, er en skattefri virksomhedsomdannelse en mulighed. Men skattefri virksomhedsomdannelse kræver planlægning og kan alene ske i første halvår af et kalenderår. Så hvis virksomheden skal omdannes ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal du allerede påbegynde planlægningen i starten af året.

Motivationen for omdannelse af en personligt ejet virksomhed udspringer oftest af ønsket om at undgå den personlige hæftelse, skattemæssige overvejelser eller forberedelse af et salg af virksomheden. Uanset motivationen er der en række forhold, som bør afklares, inden der træffes beslutning om omdannelse af virksomheden.

Kunder og samarbejdsaftaler m.v.

Ønsker man en omdannelse af sin virksomhed til et ApS eller et A/S skal man først og fremmest have gennemgået virksomhedens længerevarende kontrakter med kunder og leverandører. Årsagen er, at en overgang af sådanne kontrakter til det nye selskab som hovedregel kræver samarbejdspartnerens godkendelse. Får man ikke den, må man opsige kontrakten.

Såfremt den personligt ejede virksomhed har aftaler om udnyttelse af licenser og andre særrettigheder, eneforhanderrettigheder, agenturer, franchisekontrakter og lignende aftaler, bør det nøje afklares med de respektive modparter, om de nævnte rettigheder kan overdrages til det nye driftsselskab.

Eftersom meget centrale dele af selve virksomhedens værdi ligger i sådanne gensidigt bebyrdende kontrakter, gælder det om grundigt at få gennemanalyseret sine muligheder.

Kreditorer

Det er ligeledes vitalt, at man sikrer sig, at virksomhedens bankforbindelser og andre kreditorer accepterer, at virksomheden omdannes til et selskab.

Ved omdannelsen sker der i realiteten et debitorskifte, hvor man ønsker, at driftsselskabet skal overtage den tidligere personlige hæftelse. Et sådan debitorskifte kan ikke ske uden tilsagn fra kreditor. Disse forhold skal derfor bringes på plads, inden omdannelsen gennemføres – eventuelt med bistand fra en rådgiver.

Medarbejdere

Medarbejderne er mere eller mindre de eneste interessenter, man ikke behøver spørge om lov til at lave omdannelsen. Medarbejderne har i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse både ret og pligt til at lade sig virksomhedsoverdrage til det nye driftsselskab.

Men da medarbejderne reelt får en ny arbejdsgiver i forbindelse med omdannelsen, vil der skulle udstedes nye ansættelsesbeviser til de ansatte eller dog udarbejdes tillæg til de gældende. Det bør i denne forbindelse erindres, at kravene til ansættelsesbevisernes indhold er skærpet. Virksomhedens ansættelseskontrakter bør således gennemgås så man sikrer sig, at ansættelsesbevisloven er overholdt.

Lejemål

Såfremt virksomheden drives fra lejede lokaler, vil det som oftest også være påkrævet at få udlejers accept af, at den fremtidige lejer bliver det nye driftsselskab eller et nyt holdingselskab.

I forbindelse med planlægningen af omdannelsen af virksomheden skal man således have gennem-gået sin lejekontrakt for at få afklaret sine rettigheder.

Fast ejendom

I de tilfælde, hvor der indgår fast ejendom i den personligt ejede virksomhed, skal der træffes beslutning om, hvorvidt ejendommen skal holdes uden for omdannelsen, eller om ejendommen skal skydes med ind.

Normal skattemæssig behandling

Såfremt en indehaver af en personligt ejet virksomhed ønsker at sælge virksomheden til et af ham 100 % kontrolleret ApS eller A/S og dermed drive virksomheden videre i selskabsform, vil der normalt blive tale om beskatning af værdi af goodwill, ligesom der vil opstå avancebeskatning og beskatning af genvundne afskrivninger.

Da der er tale om en overdragelse mellem interesseforbundne parter (dig som personlig ejer og et selskab du ejer 100 %), beregner skattevæsnet en teknisk goodwillværdi af virksomheden. Man forsøger derved at beregne den pris, som ville være gældende i forbindelse med salg mellem parter med modstående interesser (armslængdeprincippet).

Du vil blive beskattet, som om der var tale om en almindelig afståelse, hvorfor der ofte vil være tale om beskatning af genvundne afskrivninger, og såfremt der indgår fast ejendom i virksomheden, vil der eventuelt tillige kunne blive tale om ejendomsavancebeskatning.

Som det fremgår, vil en virksomhedsomdannelse, der gennemføres efter de oven for skitserede principper, kunne indebære en så betydelig beskatning af den oprindelige ejer af virksomheden, at en omdannelse i realiteten ikke vil være økonomisk gennemførlig. Derfor har man mulighed for at omdanne virksomheden i henhold til lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Skattefri virksomhedsomdannelse

Såfremt en række formelle regler i virksomhedsomdannelsesloven er opfyldt, kan en personligt ejet virksomhed omdannes/overdrages til et ApS eller A/S, uden at der sker nogen form for beskatning af den nuværende ejer af virksomheden.

Ved skattefri virksomhedsomdannelse indtræder det, man kalder skattemæssig succession, hvilket indebærer, at pligten til at udrede alle latente skatter (goodwillbeskatning, genvundne afskrivninger, ejendomsavancebeskatning m.v.) overgår til selskabet, hvorfor der ikke er nogen beskatning hos den personlige ejer eller hos det nye selskab.

I forbindelse med gennemførelse af den skattefri virksomhedsomdannelse foretages der en beregning af den skattemæssige anskaffelsessum for anparter/aktier i det nye selskab, som tager højde for såvel ikke-realiserede genvundne afskrivninger, avancer og eventuelt opsparet overskud fra virksomhedsordningen.

Den beregnede skattemæssige anskaffelsessum for anparterne/aktierne skal herefter lægges til grund som den faktiske anskaffelsessum for anparterne/aktierne. Dette indebærer, at den skattepligtige avance ved efterfølgende salg af aktierne/anparterne i det nye selskab vil blive forøget med et beløb, svarende til de på omdannelsestidspunktet konstaterede genvundne afskrivninger, opsparet overskud, ejendomsavancer m.v.

Den skat, som ikke bliver betalt i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse, kommer med andre ord til beskatning i forbindelse med en eventuel efterfølgende afståelse af aktierne/anparterne i det nye selskab.

Værdien af oparbejdet goodwill indgår ikke i beregningen af den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne/anparterne.

Holdingmodel

Mange etablerer samtidig med omdannelsen et holdingselskab ”oven på” det nye driftsselskab. Dette kan ske ved en skattefri aktieombytning. Fordelen ved et holdingselskab er, at man der kan beskytte den opsparede egenkapital, samt at et holdingselskab efter 3 år kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit. Udbytter fra driftsselskabet til holdingselskabet er skattefrie.

Selskabsadvokaterne har speciale i omdannelse af personlig virksomhed til et ApS eller A/S, herunder gennem en skattefri virksomhedsomdannelse samt med en samtidig etablering af holdingstruktur.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af dine muligheder.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»