Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten

Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten

Læs mere her
Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

Læs mere her
Medarbejder - Løn under sygdom

Medarbejder - Løn under sygdom

Læs mere her
Forrige
Næste

Minimalerstatningen - Lønmodtagernes Garantifond

Hvis du som arbejdsgiver uberettiget bortviser en medarbejder, har medarbejderen krav på godtgørelse herfor i henhold til funktionærlovens § 3. Går du konkurs, skal Lønmodtagernes Garantifond dække medarbejderens krav på minimalerstatning i henhold til funktionærlovens § 3, stk. 2, 3. pkt. (svarende til 3 måneders opsigelsesperioden).

Højesteret har ved sin dom af 11. december 2019 givet klarhed om, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond skal dække tab udover minimalerstatningen, samt fastsat, hvilke indtægter, Lønmodtagernes Garantifond kan anvende til at nedsætte erstatningsbeløbet.   

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde medarbejderen et opsigelsesvarsel på 5 måneder, og parterne var enige om, at Lønmodtagernes Garantifond havde pligt til at dække medarbejderens krav på løn for minimalerstatningsperioden (de første 3 måneder af opsigelsesperioden). 

Sagen vedrørte, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond i øvrigt havde pligt til at dække medarbejderens krav på erstatning for de sidste 2 måneder, og i hvilket omfang Lønmodtagernes Garantifond kunne foretage reduktion i denne erstatning. 

Medarbejderen havde fået sygedagpenge i hele opsigelsesperioden, og sagen omhandlede i den forbindelse, om Lønmodtagernes GArantifond i erstatningen kunne fradrage de sygedagpenge som var blevet udbetalt i hele opsigelsesperioden, kun for de sidste to måneder eller slet ikke. 

Højesterets begrundelse og afgørelse

Højesteret fandt, at det udfra ordlyden af funktionærlovens § 3 må være hovedreglen, at erstatningsopgørelsen skal ske efter dansk rets almindelige erstatningsprincipper. Højesteret udtalte også, at funktionærlovens bestemmelse om medarbejderens krav på minimalerstatning er en undtagelse til dansk rets almindelige erstatningsprincip - da medarbejderen har krav på 3 måneders opsigelsesperiode, uanset om medarbejderen har et tab, som modsvarer dette. 

Højesteret konkluderede, at der ikke i forarbejderne til funktionærlovens § 3, stk. 2 er holdepunkter for, at medarbejderen - uanset anden indtægt i opsigelsesperioden - har ret til yderligere tabsuafhængig erstatning. 

På baggrund heraf fandt Højesteret, at anden indtægt i hele opsigelsesperíoden skal fradrages i den tabsafhængige del af erstatningen. Lønmodtagernes Garantifond var derfor berettiget til at fradrage de sygedagpenge, som medarbejderen modtog i alle 5 måneder i det krav, som medarbejderen havde rettet udover minimalerstatningen. 

Det siger dommen

Dommen afklarer, i hvilket omfang Lønmodtagernes Garantifond kan foretage fradrag for de indtægter, som en medarbejder har haft i minimalerstaningsperioden i det erstatningskrav, som medarbejderen måtte fremsætte efter funktionærlovens § 3, stk. 2.

Da medarbejderens krav udover minimalerstatningen skal behandles som et sædvanligt erstatningskrav, er Lønmodtagernes Garantifond berettiget til at foretage fradrag i erstatningen for enhver indtægt, som medarbejderen havde haft i opsigelsesperioden. 

Lønmodtagernes Garanti er således berettiget til at fradrage indtægter, som er erhvervet i minimalerstatningsperioden, i erstatningen.  

Afgørelsen må anses for rimelig, idet Lønmodtagernes Garantifond ellers ville have dårligere retsstilling end arbejdsgiver, da arbejdsgiver er berettiget til at se på hele erstatningsperioden som helhed. 

Michella Friis Grome

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Firmabil - Hvem hæfter for parkeringsafgift og fartbøder?

Mange medarbejdere har firmabil, som de må bruge privat eller anvender firmabil, når de er på arbejde.  Men ...»

Misligholdelse af fratrædelsesaftale

Du har indgået en fratrædelsesaftale, men nu overholder modparten ikke aftalen.  Hvad kan du gøre?  Indledning Dine ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af