Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Minimalerstatningen - Lønmodtagernes Garantifond

Hvis du som arbejdsgiver uberettiget bortviser en medarbejder, har medarbejderen krav på godtgørelse herfor i henhold til funktionærlovens § 3. Går du konkurs, skal Lønmodtagernes Garantifond dække medarbejderens krav på minimalerstatning i henhold til funktionærlovens § 3, stk. 2, 3. pkt. (svarende til 3 måneders opsigelsesperioden).

Højesteret har ved sin dom af 11. december 2019 givet klarhed om, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond skal dække tab udover minimalerstatningen, samt fastsat, hvilke indtægter, Lønmodtagernes Garantifond kan anvende til at nedsætte erstatningsbeløbet.   

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde medarbejderen et opsigelsesvarsel på 5 måneder, og parterne var enige om, at Lønmodtagernes Garantifond havde pligt til at dække medarbejderens krav på løn for minimalerstatningsperioden (de første 3 måneder af opsigelsesperioden). 

Sagen vedrørte, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond i øvrigt havde pligt til at dække medarbejderens krav på erstatning for de sidste 2 måneder, og i hvilket omfang Lønmodtagernes Garantifond kunne foretage reduktion i denne erstatning. 

Medarbejderen havde fået sygedagpenge i hele opsigelsesperioden, og sagen omhandlede i den forbindelse, om Lønmodtagernes GArantifond i erstatningen kunne fradrage de sygedagpenge som var blevet udbetalt i hele opsigelsesperioden, kun for de sidste to måneder eller slet ikke. 

Højesterets begrundelse og afgørelse

Højesteret fandt, at det udfra ordlyden af funktionærlovens § 3 må være hovedreglen, at erstatningsopgørelsen skal ske efter dansk rets almindelige erstatningsprincipper. Højesteret udtalte også, at funktionærlovens bestemmelse om medarbejderens krav på minimalerstatning er en undtagelse til dansk rets almindelige erstatningsprincip - da medarbejderen har krav på 3 måneders opsigelsesperiode, uanset om medarbejderen har et tab, som modsvarer dette. 

Højesteret konkluderede, at der ikke i forarbejderne til funktionærlovens § 3, stk. 2 er holdepunkter for, at medarbejderen - uanset anden indtægt i opsigelsesperioden - har ret til yderligere tabsuafhængig erstatning. 

På baggrund heraf fandt Højesteret, at anden indtægt i hele opsigelsesperíoden skal fradrages i den tabsafhængige del af erstatningen. Lønmodtagernes Garantifond var derfor berettiget til at fradrage de sygedagpenge, som medarbejderen modtog i alle 5 måneder i det krav, som medarbejderen havde rettet udover minimalerstatningen. 

Det siger dommen

Dommen afklarer, i hvilket omfang Lønmodtagernes Garantifond kan foretage fradrag for de indtægter, som en medarbejder har haft i minimalerstaningsperioden i det erstatningskrav, som medarbejderen måtte fremsætte efter funktionærlovens § 3, stk. 2.

Da medarbejderens krav udover minimalerstatningen skal behandles som et sædvanligt erstatningskrav, er Lønmodtagernes Garantifond berettiget til at foretage fradrag i erstatningen for enhver indtægt, som medarbejderen havde haft i opsigelsesperioden. 

Lønmodtagernes Garanti er således berettiget til at fradrage indtægter, som er erhvervet i minimalerstatningsperioden, i erstatningen.  

Afgørelsen må anses for rimelig, idet Lønmodtagernes Garantifond ellers ville have dårligere retsstilling end arbejdsgiver, da arbejdsgiver er berettiget til at se på hele erstatningsperioden som helhed. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det ...»