Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Masseafskedigelse af medarbejdere

Skal du afskedige en række medarbejdere. Er afskedigelsen omfattet af lov om masseafskedigelse? Og hvis loven finder anvendelse, hvad betyder det så i praksis? 

Blive klogere her. 

Masseafskedigelser

Hvis du indenfor en periode på 30 dage påtænker at skulle afskedige en række medarbejdere, af grunde, som ikke kan tilregnes lønmodtagerne selv, bør du være opmærksom på loven om masseafskedigelse.

Hvis loven finder anvendelse, indeholder den en række pligter for dig i forhold til inddragelse af medarbejdere og det regionale arbejdsmarkedsråd i forhandlingsprocessen - altså processen forud for, at afskedigelserne afgives. 

Lov om masseafskedigelse gælder, når du indenfor en periode på 30 dage påtænker afskedigelse, som følger: 

- Du afskediger mindst 10 lønmodtagere, og du forud for opsigelserne beskæftiger mellem 20-100 lønmodtagere,

- Du afskediger mindst 10 % af lønmodtagerne, og du forud for opsigelserne beskæftiger mellem 100-300 lønmodtagere

- Du afskedigelser mindst 30 lønmodtagere, og du forud for opsigelsen beskæftiger mindst 300 lønmodtagere. 

Opgørelsen af lønmodtagere

Ved opgørelsen af om ovenstående grænser nås, skal alle ophør af ansættelsesforhold i perioden, som ikke skyldes medarbejderens forhold, medregnes. Med i opgørelsen tæller således fratrædelsesaftaler, eller andre aftaler mellem medarbejder og arbejdsgiver om ansættelsesophør, der ikke skyldes f.eks. medarbejderens egen opsigelse. Medarbejderens egen opsigelse, som ikke skyldes arbejdsgivers forhold, skal derimod ikke indgå i opgørelsen, da denne opsigelse ikke er foranlediget af selskabet. 

Antallet af afskedigelser, som ikke skyldes særlig fratrædelsesaftale mellem parterne, skal dog minimum udgøre 5 i henhold til ovenstående grænser, for at loven finder anvendelse. 

Eksempel: 

Virksomheden påtænker at afskedige 10 medarbejdere, og beskæftiger i dag 30 medarbejdere. Virksomheden indgår fratrædelsesaftale med 7 af medarbejderne, men de sidste 3 forventes afskediget med sædvanlige vilkår. Da grænsen på 5 personer ikke er nået, vil loven om masseafskedigelse ikke finde anvendelse. 

Hvis den samme virksomhed derimod kun får indgået fratrædelsesaftaler med 3 af medarbejderne, vil der være 7 tilbage, som forventes afskediget, og grænsen på 5 er dermed nået, hvorfor afskedigelsen af alle medarbejderne - uanset om der indgås fratrædelsesaftale med nogle eller ej - skal ske i henhold til loven om masseafskedigelser. 

Som udgangspunkt vil selskabets administrerende direktør ikke tælle med i opgørelsen. Deltidsansatte og medarbejdere på tidsbegrænset kontrakt tæller derimod med i opgørelsen.  

Dine pligter - information og forhandling

Når en masseafskedigelse er omfattet af loven, er der en række pligter, du som arbejdsgiver skal sætte dig ind i. 

Du har blandt andet pligt til - så tidligt som muligt - at indlede forhandlinger med medarbejderne eller disses repræsentanter (såfremt sådanne er valgt/udpeget). Det er vigtigt - for at overholde loven - at forhandlingerne er reelle, og at du må derfor ikke træffe endelig beslutning om opsigelserne, førend forhandlingerne er gennemført. 

Formålet med forhandlingerne skal være, at I sammen forsøger at undgå eller begrænse de tiltænkte afskedigelser samt at afbøde følgerne heraf. Det er dog ikke et krav efter loven, at forhandlingerne har en bestemt varighed eller I når et bestemt resultat. 

Som arbejdsgiver har du - til brug for forhandlingerne - pligt til at give medarbejderne eller repræsentanterne følgende oplysninger: 

1) Årsagen/årsagerne til de påtænkte afskedigelser

2) Antallet af lønmodtagere, som arbejder i virksomheden og hvor mange som påtænkes afskediget, samt kategorien af medarbejdere 

3) Tidsrummet, som afskedigelserne forventes at skulle ske over

4) Hvilke kriterier, der påtænktes anvendt ved udvælgelsen af de medarbejdere, som påtænkes afskediget

5) Om der blandt de påtænkt afskedigede er lønmodtagere, der har adgang til afskedigelsesgodtgørelser fasat ved individuel aftale eller kollektiv aftale, og hvordan disse opgøres. 

Vær opmærksom på, om nogle af de oplysninger som videregives er fortrolige. Medarbejderne og deres repræsentanter må nemlig ikke videregive oplysninger, de får, hvis oplysningerne udtrykkeligt er givet som fortrolige i henhold til loven. 

I øvrigt indeholder loven regler omkring varsling og pligt til at inddrage det regionale arbejdsmarkedsråd, når/hvis afskedigelserne foretages. 

Det regionale arbejdsmarkedsråd

Udover at ovenstående oplysninger skal gives til medarbejderne eller deres repræsentant(er), har du som arbejdsgiver pligt til at fremsende en genpart af meddelelsen med ovenstående oplysninger til det regionale arbejdsmarkedsråd. 

Du kan læse mere om det regionale arbejdsmarkedsråd og deres rolle i processen her.

Bemærk, hvis din virksomhed har mindst 100 medarbejdere, og I påtænker at afskedige mindst 50% heraf, gælder der skærpede regler. 

Manglende overholdelse af loven

Overholder du som arbejdsgiver ikke lovens regler omkring processen for afskedigelse, kan du blive mødt med en række krav. 

Medarbejderne kan blive tilkendt en godtgørelse, ligesom overtrædelse i øvrigt kan være straf- og bødebelagt. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår vores klienter med håndtering af forskellige typer af konflikter indenfor ansættelsesretten. Har du brug for hjælp i forbindelse med en masseafskedigelse, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid en en timetakst på DKK 2.400 + moms. 

 

 

eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Få hjælp til
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»