Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Ophør af erhvervslejekontrakter

Ophør af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Tvister om erhvervslejekontrakter

Tvister om erhvervslejekontrakter

Læs mere
Forrige
Næste

Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Generelt

Er du udlejer af et erhvervslejemål, og synes du, at din lejer betaler for lidt i leje, kan en markedslejeregulering være en mulighed. Det er typisk, at markedets generelle udvikling gør, at den leje, der betales af lejer, med tiden bliver lavere end det, man kan kalde markedslejen – altså det lejeniveau som en lejer og udlejer vil aftale ved indgåelsen af et nyt tilsvarende erhvervslejemål.

Dette forhold har lovgivningen taget højde for ved indførelsen af erhvervslejelovens § 13, hvorefter udlejer har ret til markedslejeregulering, såfremt visse nærmere betingelser er opfyldt.

Betingelser for udlejers markedslejeregulering

Det er for det første en betingelse, at erhvervslejelovens § 13 ikke er fraveget i den erhvervslejekontrakt, som lejer og udlejer har indgået. Erhvervslejelovens § 13 er nemlig fravigelig, og det kan derfor gyldigt aftales, at udlejer ikke har ret til markedslejeregulering.

For det andet skal der være forløbet mindst 4 år, siden erhvervslejemålet er begyndt og mindst 4 år siden sidste markedslejeregulering.

For det tredje skal den nuværende leje, som lejer betaler, være væsentligt under markedsniveauet. Væsentlighedskravet er ikke nærmere fastsat i erhvervslejelovens § 13, men højesteret har slået fast, at det typisk er opfyldt, hvis den nuværende leje er minimum 10 % lavere end markedsniveauet.

Hvordan finder man markedslejen?

Inden man som udlejer varsler markedslejeregulering, er det naturligvis vigtigt, at man undersøger hvad markedslejen er for det pågældende lejemål.

Den bedste måde at gøre dette på, er ved at indhente oplysninger fra sammenlignelige lejemål. Dette er typisk nabolejemål, da de mest afgørende faktorer for lejeniveauet typisk er beliggenheden og anvendelsen. Andre lejemål end nabolejemål eller lejemål i nærområdet kan dog ofte også bruges som sammenligningslejemål, hvis lejemålene man sammenligner kan sammenlignes på mange andre områder.

Da det kan være svært at indhente oplysninger om sammenligningslejemål, kan man som udlejer også overveje at kontakte en ejendomsmægler med speciale i erhvervslejemål, men det er i så fald vigtigt, at pågældende vurderingsmand laver sin vurdering ud fra konkrete sammenligningslejemål og ikke blot ud fra et generelt skøn, da domstolene i sidste ende lægger vægt på, om man har sammenlignelige lejemål.

Hvordan gør man som udlejer?

Hvis man som udlejer ønsker at kræve markedslejeregulering, skal man opfylde en helt bestemt procedure, der er fastsat i erhvervslejelovens § 13. Hvis man ikke gør dette risikerer man, at varslingen af markedslejeregulering er ugyldig.

Markedslejereguleringen kan varsles med minimum 3 måneder. Hertil kommer at varslet skal være skriftligt og indeholde en specifikation af markedslejereguleringen. Varslingen skal endvidere indeholde en vejledning til lejer om muligheden for lejer til at gøre indsigelse over for markedslejereguleringen. Lejer kan nemlig inden 6 uger efter, at varslingen er modtaget, gøre indsigelse over for markedslejereguleringen. Såfremt man som udlejer herefter ønsker at fastholde reguleringen, skal man stævne lejer. Dette skal gøres senest 12 uger efter, at lejer har modtaget varslingen.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder markedslejeregulering, og bistår løbende udlejere, der ønsker en regulering af erhvervslejen til markedslejen. Vi hjælper både i processen med at komme frem til markedslejen, udarbejdelse af varslingen samt forligsforhandlinger og eventuel førelse af retssag ved boligretten.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine muligheder som udlejer.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Konkurrencebegrænsninger i erhvervslejemål

Generelt Såfremt udlejer af et erhvervslejemål har flere lejemål beliggende i samme område eller bygning, ...»

Forkøbsret i erhvervslejemål

Generelt Der findes ingen lovbestemt forkøbsret for lejer til det af lejer lejede erhvervslejemål. Såfremt ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af