Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Løn i ansættelseskontrakt

Det skal altid fremgå af en ansættelseskontrakt, hvad den aftalte/gældende løn er ved ansættelsesforholdets begyndelse. 

Hvis medarbejderen får tillæg eller andre lønandele, f.eks. pension eller kost og logi, skal dette tillige fremgå af kontrakten. 

Det er endvidere et krav efter ansættelsesbevisloven, at lønnens udbetalingstermin fremgår af kontrakten, herunder om lønnen er forud- eller bagudbetalt. 

Det følger yderligere af ansættelsesbevislove, at en ansættelseskontrakt i relation til løn skal indeholde oplysning om:

- varigheden af det fravær med løn, som medarbejderen har ret til (løn under sygdom, orlov mv.),

- eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor og, hvor det er relevant, ordninger for vagtændringer,

- den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder.

Det følger endvidere af ansættelsesbevisloven, at hvis man som arbejdsgiver i henhold til EU-retten, dansk lovgivning eller kollektive overenskomster skal tilbyde en medarbejder uddannelse med henblik på udførelse af det pågældende arbejde, skal uddannelsen tilbydes uden udgift for medarbejderen, tælle som arbejdstid i ansættelsesforholdet og så vidt muligt foregå i medarbejderens sædvanlige arbejdstid.

Forskellige ansættelser - forskelligt indhold

De fleste funktionæransatte medarbejdere er ansat med en fast månedsløn, der udbetales månedligt den sidste hverdag i måneden. Men det er ikke altid, at en funktionæransat medarbejder er månedslønnet. Funktionærer kan sagtens være timelønnede, hvilket er tilfældet for de fleste studerende, som er funktionæransatte. 

Medarbejdere ansat i håndværksmæssige stillinger, såsom frisører, elektrikere, murer m.v., vil ofte være timelønnede med lønudbetalingstermin hver 14. dag. Dette er igen et udgangspunkt, og der findes tillige på dette område tilfælde, hvor håndværkeren er månedslønnet, og lønnen udbetales månedligt den sidste hverdag i måneden. 

Da udgangspunktet er forskelligt afhængig af branche, er det vigtigt, for at undgå tvister, at du i ansættelseskontrakten indfører en nærmere beskrivelse af, hvordan medarbejderens løn er fastsat (månedsbasis eller timebasis), samt hvad udbetalingsterminen er. 

Hvis du ikke har indsat vilkår om ovenstående i ansættelseskontrakten eller skulle ansættelseskontrakten være utydelig herom, vil der være en betydning risiko for, at forholdet vil komme dig til skade ved en eventuelt tvist. I øvrigt vil medarbejderen kunne kræve en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. 

Husk øvrige løndele

Får din medarbejder udover en fast grundløn, pension, fast bonusaftale eller lignende, skal disse goder også fremgå af medarbejderens ansættelseskontrakt. 

Øvrige løndele kan også være aktiver, som medarbejderen beskattes af, herunder mobiltelefon, forsikringsordning og firmabil. Har medarbejderen nogle goder, som ikke berøres skattemæssigt, f.eks. bærbar PC og hjemmeopkobling, kan det - af bevismæssige hensyn - være en fordel at nævne disse i ansættelseskontrakten.  

Hvis din medarbejder ikke er ansat med jobløn, bør du tillige forholde dig til, om medarbejderen skal have betaling for overarbejde eller om dette skal afspadseres m.v. For alle parters skyld, bør aftalen omkring satsen for overarbejde fremgå af kontrakten, hvis medarbejderen kan få sit eventuelle overarbejde udbetalt. 

Vilkår om pension

Det er meget individuelt fra virksomhed til virksomhed, om medarbejderen ved ansættelsen indgår i en pensionsordning eller ej. Medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst vil næsten undtagelsesfrit være omfattet af en arbejdsmarkedspenion.

Uanset, om medarbejderen vil blive omfattet af en pensionsordning eller ej, kan det anbefales, at du altid skriver ind i kontrakten, om medarbejderen får pension - og hvad satsen herfor er - eller om medarbejderen selv er ansvarlig for sin indbetaling hertil. 

Vil medarbejdere udenfor de overenskomstdækkede områder blive omfattet af en pensionsordning, kan det desuden anbefales, at du beskriver klart, hvad pensionsbidraget beregnes af. Bliver medarbejderen under ansættelsen eksempelvis omfattet af en bonusordning, kan det overvejes, at aftale, at denne er undtaget fra beregningsgrundlaget for pensionsordningen.

Hvis medarbejderen er ansat med prøvetid, bør du tillige overveje, om pensionsordning først skal etableres efter denne prøveperiodens udløb, da der kan være meget arbejde forbundet med etablering af en pensionsordning, hvis medarbejderens ansættelse ophører under prøveperioden. 

Lønændring

Det er alene lønnen på ansættelsestidspunktet, som du har pligt til at indskrive i ansættelseskontrakten. Du har således ikke pligt til at skrive løbende lønstigninger ind i medarbejderens kontrakt. Det kan dog være en fordel, at lave tillæg omkring lønstigninger eller skrive medarbejderen et lønbrev herom, for at undgå fremtidige tvister om hvad der er aftalt, herunder fra hvilket tidspunkt lønstigningen er aftalt, samt hvor meget lønnen fremadrettet udgør. 

Vores bistand

Er du havnet i en konflikt med en medarbejder omkring dennes løn? Har du brug for hjælp til udarbejdelse af ansættelseskontrakt til en ny medarbejder eller andet  indenfor ansættelsesretten, så bistår vi dig meget gerne. Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi bistår vores klienter med alle mulige typer af opgaver indenfor ansættelsesretten.  

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Det blev en dyr omgang for arbejdsgiver at yde skatterådgivning til ansat!

Af Tina Raben Skaarup, Advokat En faglig voldgift tog den 5. december 2023 stilling til berettigelsen ...»

Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»