Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Lejestigning som følge af forøgede skatter og afgifter

Af Selskabsadvokaterne

Forøges de skatter og afgifter, der påhviler og pålægges en erhvervsejendom, kan udlejer forlange udgiften udlignet gennem en forhøjelse af erhvervslejen for de lokaler, som skatten og afgifterne vedrører. Lejeforhøjelse kan kræves uanset aftalt uopsigelighed i erhvervslejekontrakten.

Det kan gyldigt vedtages i en erhvervslejekontrakt, at reglerne i erhvervslejeloven om lejestigning som følge af forøgede skatter og afgifter ikke skal finde anvendelse.

Hvilke skatter og afgifter er omfattet?

Der kan typisk være tale om forøgede ejendomsskatter, men også forøgede afgifter til vand, el, renovation, kloak, skorstensfejning og energimærkning samt kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Reglerne gælder også, hvis der pålægges ejendommen nye vej-, kloak- eller lignende bidrag til det offentlige. Der gælder dog særlige regler for lejeforhøjelsen, hvis afgiften er pålagt ejendommen som en engangsydelse.

Proceduren

Lejeforhøjelsen fordeles i forhold til den gældende leje på varslingstidspunktet eller, hvor der ikke er fastsat nogen leje, den leje, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold i henhold til reglerne om markedsleje i erhvervslejeloven.

Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel. Lejeforhøjelsen kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt.

Kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt og indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer, samt oplysning om lejers adgang til at gøre indsigelse. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt, medmindre udlejer kan godtgøre, at manglerne ikke har bevirket en forringelse af lejers retsstilling.

Lejers indsigelse

Vil lejer ikke godkende kravet om lejeforhøjelse, skal lejer senest 6 uger efter, at kravet er kommet frem, fremsætte skriftlig indsigelse over for udlejer, der angiver, på hvilke punkter kravet ikke kan godkendes. Udlejer er i så fald nødsaget til at anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter lejers 6-ugers frist er udløbet, hvis udlejer ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse.

Konklusion

Hvis udlejer har modtaget meddelelse om en stigning i udlejningsejendommens skatter eller afgifter kan denne altså kræves betalt af lejer, men det er vigtigt at give lejer meddelelse om lejestigningen hurtigst muligt.

Hvis man som lejer har modtaget meddelelse om lejestigning er det endvidere vigtigt, at man hurtigt forholder sig hertil, og giver meddelelse til udlejer inden fristens udløb, såfremt denne ikke kan accepteres.

Selskabsadvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder forhold vedrørende lejestigning som følge af forøgede skatter og afgifter. Vi bistår løbende virksomheder som ønsker at gøre en lejestigning gældende over for deres lejer og virksomheder, der af deres udlejer har modtaget meddelelse om en fremtidig lejestigning.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»