Lejers indsigelse mod opsigelse af erhvervslejemål

Lejers indsigelse mod opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere
Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere
Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Læs mere
Forrige
Næste

Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

Lejer skal som udgangspunkt aflevere erhvervslejemålet som det blev overtaget ved lejeforholdets begyndelse. Men erhvervslejelovens regler om lejers fraflytning og de øvrige omstændigheder i denne forbindelse er fravigelige. Det er derfor vigtigt at understrege, at man altid som både lejer og udlejer skal gennemgå sin erhvervslejekontrakt nøje i forbindelse med ophøret og lejers fraflytning, ligesom klausuler herom bør gennemgås og forhandles ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten.

Som beset eller nyistandsat

Der findes en række forskellige klausuler man kan aftale i en erhvervslejekontrakt om lejemålets stand ved indflytning og fraflytning. De mest almindelige er at lejer enten overtager og afleverer erhvervslejemålet som nyistandsat eller som den stand, det er og forefindes og som beset på af lejer.

Hvis der ikke er aftalt noget gælder erhvervslejelovens regler, hvorefter det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overtagelsen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre.

Udlejer har krav på besigtigelse

Er lejemålet opsagt, eller skal lejemålet af anden grund fraflyttes, skal lejeren give udlejeren adgang til at bese det lejede. Det samme gælder, hvis ejendommen eller det lejede påtænkes solgt. Det er som udgangspunkt lejeren, der fastsætter tiden herfor. Det skal være mindst 2 timer hver anden hverdag (dvs. 3 gange om ugen) på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

Flyttesyn og Fraflytningsrapport

Lejer og udlejer kan ofte med fordel aftale at der fx senest på fraflytningsdagen gennemføres, et flyttesyn, der er en fælles besigtigelse af det lejede, hvor der fastsættes de vedligeholdes- og reetableringsarbejder, der skal udføres for lejers regning. Udlejer kan udarbejde en flytterapport herom, og herefter forlange, at værdien af de konstaterede mangler konverteres til et beløb, som betales kontant af Lejer.

Udlejers krav på udbedringer m.v.

Udlejeren kan ikke gøre krav gældende vedrørende lejemålets stand ved fraflytningen, når der er forløbet mere end 4 uger fra fraflytningsdagen. Dette gælder dog ikke, hvis der er aftalt andet eller, hvis lejeren har handlet svigagtigt, eller hvis manglen ikke kunne opdages ved en sædvanlig undersøgelse. Hvis en mangel opdages af udlejer senere end de 4 uger og udlejer ikke burde have opdaget denne tidligere skal udlejeren gøre kravet gældende uden ugrundet ophold efter, at manglen er eller burde være opdaget.

Der er ofte opstået uenighed mellem udlejer og lejer, hvor udlejer kræver udgifterne til udbedring af manglerne konverteret til et kontantbeløb og udbetalt, men hvor det efterfølgende viser sig at udlejer ikke de facto foretager udbedringerne fx fordi ejendommen skal sælges eller nedrives. Højesteret har o et af disse tilfælde slået fast, at udlejer ikke har krav på at få udbetalt det pågældende kontantbeløb, hvis den opnåede pris ved et senere salg måtte være upåvirket af, at manglerne ikke er udbedret.

Andre væsentlige forhold ved fraflytningen

Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser kan sendes til.

Forbedringer, som lejeren har foretaget, må kun fjernes, når lejeren bringer det lejede i den stand, hvori lejeren overtog det.

Har lejeren med udlejerens samtykke foretaget ændringer af det lejede, kan udlejeren kun kræve retablering, når udlejeren har taget forbehold herom.

Konklusion

Da erhvervslejelovens regler og fraflytning er fravigelige, er det vigtigt både som lejer og udlejer allerede ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten at forholde sig til forholdene omkring fraflytningen. SelskabsAdvokaterne kan bistå med udarbejdelsen af en skræddersyet erhvervslejekontrakt, der passer lige netop til din virksomheds udlejning eller bistå med at gennemgå forhandle en erhvervslejekontrakt i forbindelse med at din virksomhed indtræder i et nyt lejemål.

Selskabsadvokaterne bistår endvidere i fraflytningssager og tvister i forbindelse med fraflytningen. Vi bistår gerne når en uenighed mellem lejer og udlejer allerede er opstået, men hjælper også gerne udlejer med at få fraflytningen til at ske så gnidningsfrit som muligt og uden at fraflytningen eskalere i en for begge parter dyr og langtrukken konflikt.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»