Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kørekort eller straffeattest krav for ansættelsen?

Er det en forudsætning for ansættelsen af din medarbejder, at vedkommende har kørekort eller kan fremvise en ren straffeattest?

I nogle ansættelsesforhold er det helt givet en vigtig betingelse for, at medarbejderen kan blive ansat - men vi ser også tilfælde, hvor ren straffeattest eller kørekort kræves, men hvor forholdene rent faktisk er uden betydning for ansættelsen. 

Hvornår må du kræve en straffeattest eller kørekort

Som arbejdsgiver må du godt kræve, at medarbejderen udleverer eller fremviser kørekort eller en ren straffeattest, hvis dette kræves/er nødvendigt i forhold til stillingen. 

Er din medarbejder kørende sælger eller ansat som chauffør, vil det være naturligt, at du kræver, at medarbejderen har kørekort, da medarbejderen ellers vil have svært ved at kunne udføre sit arbejde. Kørekortet er nærmest en forudsætning for ansættelsen.  

Er din medarbejder derimod sælger i en butik, vil det ofte ikke falde naturligt for, at du kan kræve, at medarbejderen har kørekort. Medarbejderens arbejdssted er ofte det samme, og medarbejderen kan formentlig sagtens udføre sit arbejde uden at køre bil. Du vil derfor sjældent kunne kræve, at denne medarbejder har kørekort. 

Betingelsen for at kræve udlevering eller fremvisning af medarbejderens straffeattest er den samme. Du må kun gøre ren straffeattest til en betingelse for ansættelsen, hvis en ren straffeattest er nødvendigt/påkrævet i forhold til stillingen. 

Det afhænger af en konkret vurdering, om du overfor den specifikke medarbejder kan stille krav om fremvisning af kørekort eller ren straffeattest. 

Konsekvenserne, hvis du kræver noget uden det er nødvendigt

Hvis du anmoder om kørekort eller ren straffeattest uden gyldig grund, vil det kunne få økonomiske konsekvenser for din virksomhed, herunder i form af godtgørelseskrav fra medarbejderen. Du bør derfor kun indføre vilkår herom, når det er relevant. På den anden side er det vigtigt, at vilkåret fremgår af kontrakten, hvis det er nødvendigt, ellers risikerer du, at du forringer din egen retsstilling. 

Hvis medarbejderen f.eks. mister sit kørekort

Mister din kørende sælger sit kørekort, er det en fordel, hvis det klart fremgår af kontrakten, at kørekortet er en forudsætning for ansættelsen, samt, hvad konsekvensen er, hvis medarbejderen mister kørekortet. Det kan f.eks. være. at det fremgår af kontrakten, at kørekortet er en forudsætning for ansættelsen, og at du har mulighed for at ophæve ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning, hvis medarbejderen mister det. Om du rent faktisk kan ophæve ansættelsesforholdet vil afhænge af en konkret vurdering, herunder i forhold til kontraktens indhold og medarbejderens faktiske arbejdsopgaver på tidspunktet, hvor kørekortet mistes.

Hvis du har mulighed for at ophæve ansættelsesforholdet, er det vigtigt, at du meget hurtigt reagerer. Fristen for, at du berettiget kan foretage bortvisning som følge af et givent forhold er ofte kort (nogle få dage), da bortvisning er en øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet, der medfører, at medarbejderen fra dag til dag mister sit løngrundlag. Bortvisning vil derfor sjældent kunne ske f.eks. to uger efter hændelsen er sket, medmindre særlige omstændigheder taler derfor. 

Om du kan bortvise en medarbejder eller kræve, at denne har kørekort, ren straffeattest eller andet, afhænger altid af en konkret vurdering.

Vi hjælper dig gerne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår dig meget gerne, hvis du har brug for bistand til ansættelsesretlige emner, herunder hvis du overvejer at bortvise en medarbejder grundet manglende kørekort eller du er i tvivl om, hvad du må indføre i medarbejderens kontrakt. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nyt lovforslag om sorgorlov sikrer bedre vilkår for forældre, der mister et barn

På baggrund af et borgerforslag blev der medio juni 2020 indgået en politisk aftale mellem regeringen ...»

Ferie på forskud - sørg for at få aftaler herom på skrift

Det følger af ferielovens § 7, at det er muligt at indgå en aftale arbejdsgiver og medarbejder imellem ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af