Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kørekort eller straffeattest krav for ansættelsen?

Er det en forudsætning for ansættelsen af din medarbejder, at vedkommende har kørekort eller kan fremvise en ren straffeattest?

I nogle ansættelsesforhold er det helt givet en vigtig betingelse for, at medarbejderen kan blive ansat - men vi ser også tilfælde, hvor ren straffeattest eller kørekort kræves, men hvor forholdene rent faktisk er uden betydning for ansættelsen. 

Hvornår må du kræve en straffeattest eller kørekort

Som arbejdsgiver må du godt kræve, at medarbejderen udleverer eller fremviser kørekort eller en ren straffeattest, hvis dette kræves/er nødvendigt i forhold til stillingen. 

Er din medarbejder kørende sælger eller ansat som chauffør, vil det være naturligt, at du kræver, at medarbejderen har kørekort, da medarbejderen ellers vil have svært ved at kunne udføre sit arbejde. Kørekortet er nærmest en forudsætning for ansættelsen.  

Er din medarbejder derimod sælger i en butik, vil det ofte ikke falde naturligt for, at du kan kræve, at medarbejderen har kørekort. Medarbejderens arbejdssted er ofte det samme, og medarbejderen kan formentlig sagtens udføre sit arbejde uden at køre bil. Du vil derfor sjældent kunne kræve, at denne medarbejder har kørekort. 

Betingelsen for at kræve udlevering eller fremvisning af medarbejderens straffeattest er den samme. Du må kun gøre ren straffeattest til en betingelse for ansættelsen, hvis en ren straffeattest er nødvendigt/påkrævet i forhold til stillingen. 

Det afhænger af en konkret vurdering, om du overfor den specifikke medarbejder kan stille krav om fremvisning af kørekort eller ren straffeattest. 

Konsekvenserne, hvis du kræver noget uden det er nødvendigt

Hvis du anmoder om kørekort eller ren straffeattest uden gyldig grund, vil det kunne få økonomiske konsekvenser for din virksomhed, herunder i form af godtgørelseskrav fra medarbejderen. Du bør derfor kun indføre vilkår herom, når det er relevant. På den anden side er det vigtigt, at vilkåret fremgår af kontrakten, hvis det er nødvendigt, ellers risikerer du, at du forringer din egen retsstilling. 

Hvis medarbejderen f.eks. mister sit kørekort

Mister din kørende sælger sit kørekort, er det en fordel, hvis det klart fremgår af kontrakten, at kørekortet er en forudsætning for ansættelsen, samt, hvad konsekvensen er, hvis medarbejderen mister kørekortet. Det kan f.eks. være. at det fremgår af kontrakten, at kørekortet er en forudsætning for ansættelsen, og at du har mulighed for at ophæve ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning, hvis medarbejderen mister det. Om du rent faktisk kan ophæve ansættelsesforholdet vil afhænge af en konkret vurdering, herunder i forhold til kontraktens indhold og medarbejderens faktiske arbejdsopgaver på tidspunktet, hvor kørekortet mistes.

Hvis du har mulighed for at ophæve ansættelsesforholdet, er det vigtigt, at du meget hurtigt reagerer. Fristen for, at du berettiget kan foretage bortvisning som følge af et givent forhold er ofte kort (nogle få dage), da bortvisning er en øjeblikkelig ophævelse af ansættelsesforholdet, der medfører, at medarbejderen fra dag til dag mister sit løngrundlag. Bortvisning vil derfor sjældent kunne ske f.eks. to uger efter hændelsen er sket, medmindre særlige omstændigheder taler derfor. 

Om du kan bortvise en medarbejder eller kræve, at denne har kørekort, ren straffeattest eller andet, afhænger altid af en konkret vurdering.

Vi hjælper dig gerne

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår dig meget gerne, hvis du har brug for bistand til ansættelsesretlige emner, herunder hvis du overvejer at bortvise en medarbejder grundet manglende kørekort eller du er i tvivl om, hvad du må indføre i medarbejderens kontrakt. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Har bygherre krav på dagbøder ved entreprenørens forsinkelse?

Det sker desværre at entreprenøren bliver forsinket, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for ...»

Dom fra Højesteret: Konkurrenceklausul opretholdt overfor tidligere kapitalejer

Det følger af den ansættelsesklausullov, som indeholder reglerne for kunde- og konkurrenceklausuler, ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Sygefraværssamtale

Hvis en medarbejder er syg over længere tid, har arbejdsgiver pligt til at indkalde medarbejderen til ...»

Højesteretsdom om tinglysningsafgift ved tilførsel af aktier mellem selskaber

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 2. februar 2021Sag BS-11607/2020-HJR(1. afdeling)X I/S(advokat Jakob ...»

Højesteretsdom om berettiget ophævelse af agentaftale

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 28. januar 2021Sag BS-7909/2020-HJR(1. afdeling)Jo & Co BVBA(advokat ...»

Vi er medlemmer af