Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Køb af erhvervsejendom

En erhvervsejendom er typisk en ejendom, der benyttes til virksomhedens erhvervsformål, men det kan ligeledes være en ejendom, der blot er erhvervet til at opnå et økonomisk afkast af den investerede kapital i ejendommen. Dette kan være til udlejning af boliger, erhvervslejemål eller ved videresalg.

Undersøgelse af ejendommen

Overvejer man at købe en erhvervsejendom, eller har man afgivet et bud og står midt i processen, er det vigtigt at undersøge flere forhold grundigt. Nedenfor vil et udsnit af de væsentligste forhold blive nævnt, men det må anbefales, at man altid får et advokatforbehold med i købsaftalen og lader en advokat med speciale i overdragelse af erhvervsejendomme bistå i sagen.

Undersøgelserne kan vedrøre forhold der både er juridiske, tekniske, økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige og kan variere alt efter ejendommens placering samt købers formål og påtænkte anvendelse heraf.

Hvad skal undersøges?

De af sælger udarbejdede dokumenter skal naturligvis gennemgås sammen med købsaftalen. Det være sig salgsprospekt, salgsopstilling og eventuelle bilag. Herudover er det vigtigt at undersøge følgende forhold:

- Planlægningsforholdene, herunder lokalplanen og kommuneplanen
- Tingbogen, herunder diverse servitutter og hæftelser
- Ejendommens stand og eventuel væsentlige vedligeholdelsesefterslæb
- Ejendommens anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for eventuel ændret anvendelse
- Er der beboelsesareal med eventuel bopælspligt
- Eventuelle lejeaftaler og erhvervslejeaftaler
- Mulighed for skiltning
- Eventuel bygningsfredning
- Jordforurening
- Miljøbeskyttelse
- Vejlovgivning
- Grundarealet
- Forsikringsforhold
- Køberettigheder
- Finansieringsmuligheder
- Naboretlige hensyn
- Byfornyelse
- Byggelovgivningen

Andre forhold, der skal overvejes

Det er tillige vigtigt at undersøge de mere sædvanlige og overordnede forhold ved ejendommen, herunder beliggenheden, omgivelserne og infrastrukturen.

- Ligger ejendommen centralt i byen?
- Ligger ejendommen tæt på kunderne?
- Tæt på stationer og offentlige transportmuligheder?
- Tæt på motorveje og større veje, så kunderne nemt kan komme til ejendommen?
- Er der gode parkeringsforhold?
- Ligger ejendommen i en by/område med vækst?
- Hvordan er kvarterets generelle standard og ry?
- Hvordan er naboforholdene i øvrigt? Er der attraktive bygninger og virksomheder?

Konklusion

Jo tidligere man får en advokat med i processen vedrørende køb af en erhvervsejendom jo bedre, idet der herigennem er bedst mulighed for at foretage den mest optimales undersøgelse og forhandling vedrørende erhvervsejendommen. Det bedste resultat opnås sjældent gennem en hastebehandling.

Hertil kommer, at det ofte er købers advokat, der skal stå for udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

SelskabsAdvokaterne har speciale i køb af erhvervsejendomme og bistår løbende virksomheder og investorer som ønsker at købe en erhvervsejendom. Vi bistår endvidere med stiftelse af ejendomsselskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine muligheder i forbindelse med køb af erhvervsejendom.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Stephan Margaard Svendsen

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

Generelt Det er vigtigt, at understrege, at der ikke gælder en lovreguleret ret for udlejer til at regulere ...»

Lejers konkurs – Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Generelt Når en lejer går konkurs, er det særlig vigtigt for udlejer at reagere hurtigt og rigtigt, ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af