Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Iværksætterselskabet - IVS

Det er ikke længere muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS), idet Folketinbet i april 2019 har besluttet at afskaffe virksomhedsformen.

Eksisterende iværksætterselskaber skal inden den 15. april 2021 omregistreres til et ApS eller opløses.

Du kan læse mere om omregistrering af IVS til ApS her.

Du kan læse mere om opløsning/likvidation af selskab her.

Revisionen af selskabsloven gør det ved indførelsen af et nyt kapitel 20 a muligt at stifte en ny særlig type anpartsselskaber med en selskabskapital, der afviger fra de krav selskabsloven ellers har stillet til anpartsselskabers kapital. Den nye selskabsform kaldes iværksætterselskabet og forkortes IVS. Selskabsformen er indført med inspiration fra Tyskland, der har haft stor succes med en lignende selskabsform, og som navnet antyder er selskabsformen særligt indført for at gøre det nemmere og mere attraktivt at starte iværksættervirksomheder.

Selskabsformen gør det således nemmere at starte en virksomhed i en kapitalselskabsform med begrænset økonomisk hæftelse uden samtidig at skulle opfylde kravene til minimumskapital på kr. 80.000 som det er i dag. Pr. 1. januar 2014 bliver dette sat ned til kr. 50.000. Dette er igen ved afskaffelsen af IVS'et nedsat til kr. 40.000.

Iværksætterselskabet gør det muligt, at starte et kapitalselskab uden at skulle lægge startkapital up front, da kapitalejerne i stedet for kan opfylde kapitalkravet ved at spare op gennem en henlæggelse af mindst 25 % af virksomhedens årlige overskud til en bunden reserve ind til kapitalgrundlaget udgør minimumskravet for anpartsselskaber på kr. 40.000. Et iværksætterselskab kan derfor heller ikke udlodde udbytte før kapitalgrundlaget udgør mindst kr. 40.000.

Loven foreskriver, at iværksætterselskabet skal have en startkapital på mindst 1 krone, således, at der mindst er én kapitalandel i selskabet. Der er derfor ikke noget til hinder for, at selskabet stiftes med en højere startkapital, afhængig af kapitalejernes økonomiske formåen og selskabets behov.

Det grundlæggende princip om forsvarligt kapitalberedskab finder ligeledes anvendelse for iværksætterselskaber, og der skal således til enhver tid være forsvarlig likviditet til at opfylde selskabets aktuelle forpligtelser efterhånden som de forfalder. Det afhænger derfor af det konkrete selskabs aktivitet og behov, hvad der vil være en tilstrækkelig startkapital.

Iværksætterselskabets kapital kan kun indskydes kontant og selskabslovens regler om indskud i andre værdier end kontanter finder derfor ikke anvendelse på iværksætterselskaber.

Iværksætterselskaber skal af hensyn til omverdenen benytte betegnelsen ”iværksætterselskab” eller forkortelsen ”IVS”

Så snart iværksætterselskabets kapitalgrundlag opfylder kravene til et anpartsselskab kan generalforsamlingen træffe beslutning om at omregistrere selskabet til et anpartsselskab med samme stemmeflerhed, som kræves til vedtægtsændringer. Dette kræver, udover en konsekvensændring af vedtægterne, dog en erklæring fra en vurderingsmand, om at kapitalen er til stede. Ved omregistreringen overføres den bundne reserve til selskabskapitalen. Der er således ikke tale om en egentlig omdannelse, da lovgiver har tilsigtet en mere smidig overgang.

Iværksætterselskabet er omfattet af selskabslovens regler for anpartsselskaber, medmindre andet fremgår af loven. Dette medfører, at årsregnskabslovens regler og skattelovgivningen om anpartsselskaber ligeledes finder anvendelse på iværksætterselskaber.

Hæftelsen i et iværksætterselskab er på samme måde som i et anpartsselskab begrænset til selskabets kapital - der er med andre ord tale om en begrænset hæftelse, som kan komme helt ned til 1 kr. Dette har været genstand for megen debat, og iværksætterselskabets begrænsede hæftelse (helt ned til 1 kr.) stiller da også større krav om overvågenhed til iværksætterselskabets leverandører, kreditorer og andre aftaleparter.

Som konsekvens af den begrænsede hæftelse helt ned til 1 kr. er det dog naturligt, at iværksætterselskabets ledelse har en øget pligt til at sikre at den nødvendige kapital er til stede i selskabet, og der er derfor en større sandsynlighed for, at ledelsen pådrager sig ansvar, hvis den nødvendige kapital ikke er til stede.

Iværksætterselskaber er i grove træk et anpartsselskab - med ovennævnte forskelle. Iværksætterselskabet kan således bl.a. have samme ledelsesformer som, et anpartsselskab, og iværksætterselskabet kan tillige med anpartsselskabet både stiftes som et driftsselskab og som et holdingselskab. Man kan derfor stifte et holding-iværksætterselskab med en startkapital på 1 kr., som derefter stifter et datterselskab (driftsselskabet) ved at lade holdingselskabets kapital på 1 kr. ”rulle” videre ned i driftsselskabet. Der gælder naturligvis både i drifts- og moderselskabet et krav om, at spare op gennem en henlæggelse af mindst 25 % af virksomhedens årlige overskud til en bunden reserve ind til kapitalgrundlaget udgør minimumskravet for anpartsselskaber på kr. 40.000. Holdingselskabet kan derfor heller ikke udbetale udbytte før driftsselskabet overholder minimumskravet på kr. 40.000 og endvidere har udbetalt tilstrækkeligt udbytte til holdingselskabet til at dette også overholder minimumskravet på kr. 40.000.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Læs mere om

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Omregistrering af IVS til ApS

Senest den 15. oktober 2021 skal samtlige iværksætterselskaber (IVS’er), der ikke allerede er taget under ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af warrants HØJESTERETS ...»

Vi er medlemmer af