Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Læs mere her
Typer af erhvervslejemål

Typer af erhvervslejemål

Læs mere her
Hvad er et erhvervslejemål?

Hvad er et erhvervslejemål?

Læs mere her
Hvad skal man aftale at erhvervslejemålet må anvendes til?

Hvad skal man aftale at erhvervslejemålet må anvendes til?

Læs mere her
Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Læs mere her
Forrige
Næste

Installationer og ombygninger i erhvervslejemål

Generelt

Lejeren har ifølge erhvervslejelovens § 37 ret til at foretage sædvanlige installationer i et erhvervslejemål. For at gøre det skal lejeren dog med rimeligt varsel meddele dette til udlejeren, inden installationen foretages.

Lejeren har endvidere ifølge erhvervslejelovens § 38 ret til at foretage ombygninger i det lejede, der er sædvanlige for den type virksomhed, der i henhold til erhvervslejekontrakten eller anden aftale må drives i lejemålet. Lejeren skal give udlejeren 8 ugers varsel, inden lejeren foretager en sådan ombygning.

Hvad er en sædvanlig installation?

Der skal være tale om en generelt sædvanlig installation, der f.eks. er påkrævet i lejemålet som følge af arbejdsmiljøkrav. Det kan f.eks. være en køkkenvask, toilet, køleskab mv.

Vurderingen afhænger dog altid af den konkrete situation og ikke mindst, hvad det er aftalt at lejemålet skal anvendes til.

Hvad er en sædvanlig ombygning?

Ligesom ved vurderingen af, om der er tale om en sædvanlig installation, afhænger vurderingen af om der er tale om en sædvanlig ombygning også af den konkrete situation og den aftalte anvendelse af erhvervslejemålet.

Hvor grænsen går, er altid en konkret vurdering, men det må antages, at lejeren af et butikslejemål kan foretage ombygninger af lejemålet, der er sædvanlige for at drive den pågældende type virksomhed fra lejemålet. Landsretten har endvidere i en afgørelse fra 2008 fastslået at en sammenlægning af to lejemål ikke er en sædvanlig ombygning.

Udlejers ret til at modsætte sig ombygningen og/eller installationen

Udlejer kan modsætte sig lejers foretagelse af en sædvanlig installation, hvis udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Det må endvidere antages at udlejer kan modsætte sig en sædvanlig installation, hvis andre forhold tilsiger, at det vil være betænkeligt at foretage installationen.

Udlejeren kan modsætte sig ombygningen, hvis udlejeren godtgør, at ombygningen vil være til ulempe for ejendommen eller dens øvrige lejere.

En saglig grund for udlejer til at modsætte sig en ombygning kan være ejendommens bygningsmæssige konstruktion eller at ejendommen er bevaringsværdig. Udlejeren kan naturligvis også modsætte sig en ombygning, hvis den er i strid med anden lovgivning. Hvis ombygningen er til gene for andre lejere i ejendommen – f.eks. pga. støj eller inddragelse af arealer – kan udlejer også modsætte sig ombygningen.

Æstetiske hensyn vil som hovedregel ikke være nok for udlejer til at modsætte sig en ombygning.

Lejeren har efter udlejerens rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede. Dette kan f.eks. være installation af udluftning eller lignende i en restaurationsvirksomhed. Denne ret kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren, men det forudsætter at lejeren har ret til den pågældende anvendelse i henhold til erhvervslejekontrakten.

Retablering og depositum

Udlejeren kan forlange, at lejeren, inden ombygning og installationer foretages, indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for udlejerens krav mod lejeren, idet lejeren ved lejeforholdets ophør er forpligtet til at retablere det lejede, medmindre der er indgået anden aftale med udlejeren vedrørende installationen eller ombygningen.

Konklusion

Lejers ret til at foretage af installationer og ombygninger af et erhvervslejemål afhænger altid af den konkrete situation og indholdet af den indgåede erhvervslejekontrakt. Det er altid et krav , at lejer forud for ændringerne giver et varsel til udlejer om de pågældende ændringer. Det må derfor kraftigt anbefales, at man kontakter en advokat med speciale i erhvervslejeret, hvis man som lejer eller udlejer står over for påtænkte installationer eller ombygninger af et erhvervslejemål for at få overblik over sin retsstilling – såvel på kort som på lang sigt - samt håndtering heraf.

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder installationer og ombygninger af erhvervslejemål og bistår løbende lejere, der ønsker at foretage en installation eller ombygning– eller udlejere som ønsker at ”forsvare” sig imod lejers ønske om at foretage installationen eller ombygningen eller som blot ønsker at modtage et depositum til sikkerhed for retableringspligten.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

 

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget begrænsede. Det er derfor ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte erhvervslejemålet og stille ...»

Ophævelse

Ophævelse medfører, at en erhvervslejekontrakten tilintetgøres og at erhvervslejeren straks skal fraflytte ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af