Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Ophør af erhvervslejekontrakter

Ophør af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Tvister om erhvervslejekontrakter

Tvister om erhvervslejekontrakter

Læs mere
Forrige
Næste

Hvad er et erhvervslejemål?

Et erhvervslejemål er et lejemål, der er omfattet af erhvervslejeloven. Erhvervslejeloven gælder for leje og fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

Ordet ”erhverv” skal derfor ikke forstås bogstaveligt, da erhvervslejeloven også finder anvendelse på lokaler, der anvendes til hobbyvirksomhed, foreningslokaler, kirker, institutioner, garager, værksteder m.v. Altså så længe der ikke er tale om anvendelse til beboelse finder erhvervslejeloven anvendelse.

At der skal være tale om ”leje” betyder, at den der bruger lokalerne skal betale noget for denne brug. Det er naturligvis penge, men det er ikke et krav at der er tale om betaling i penge, det kan også være en arbejdsindsat eller andet.

Der skal tillige være tale om ”lokaler” før erhvervslejeloven finder anvendelse. Dette skal forstås ret bogstaveligt, således at der som udgangspunkt er et krav om at det lejede er omkranset af vægge eller der i det lejede indgår en bygning. Ubebyggede arealer er derfor ikke omfattet. Dette kunne være jordarealer, parkeringspladser, stadepladser, m.v.

I de fleste tilfælde opstår der ikke tvivl om, hvorvidt der er tale om leje af lokaler, men der er altid tale om et skøn. I det fleste tilfælde kan man dog altid aftale, at erhvervslejeloven finder anvendelse, således at man ikke skal være i tvivl herom. Dette er dog ikke tilfældet, hvis der er tale om anvendelse til beboelse, idet lejeloven så finder anvendelse. Der findes også enkelte andre særlove, som jeg dog ikke vil komme nærmere ind på her.

Når man har konstateret at der er tale om leje af lokaler til andet en beboelse, er det herefter afgørende om der kan være tale om en forpagtning (der ikke er omfattet af erhvervslejeloven) og hvis ikke det er forpagtning, så hvilken type af erhvervsleje der er tale om.

Du kan læse mere om forpagtning her.

Du kan læse mere om de forskellige typer af lejemål her.

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejemål og erhvervslejeloven, herunder om dit lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, om der kan være tale om forpagtning og hvilken type af erhvervslejemål, der er tale om.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der går en kortere eller længere periode, før det er relevant eller praktisk muligt for lejer at overtage lejemålet. I erhvervslejekontrakten aftaler lejer og udlejer derfor stort set altid et ikrafttrædelsestidspunkt for erhvervslejekontrakten og erhvervslejemålet, hvor lejer fra denne dato er berettiget (og måske også forpligtet) til at anvende erhvervslejemålet....

Læs hele artiklen

Artikel: Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet over, og nogle fællesarealer, som lejer skal dele med andre lejere. Fællesarealer kan f.eks. være parkeringspladser, opgange, elevatorer, brandgange m.v....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Benete Benned

Advokatfuldmægtig

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af