Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Hjemmearbejdsplads og arbejdsmiljøreglerne

Det er gennem tiden blevet mere og mere almindeligt, at arbejde hjemmefra. 

Men er du som arbejdsgiver bekendt med, hvad dine forpligtelser er i forhold til arbejdsmiljøet, når medarbejderen arbejder hjemmefra? 

Hvis ikke, så læs her og bliv lidt klogere. 

Baggrund

Der har i en årrække været stigende tendens til, at medarbejdere har hjemmearbejdsdage i ny og næ - mange medarbejdere arbejder formentlig hjemmefra et par gange om måneden, andre et par gange om ugen. 

Men som arbejdsgiver er det vigtigt, at du forholder dig til dine forpligtelser, når medarbejderen i et vist omfang udfører arbejdet hjemmefra. 

Udgangspunktet er nemlig, at arbejdsmiljølovgivningen også finder anvendelse på arbejde, der udføres i medarbejderens eget hjem. 

Hvor mange dage hjemme?

Når det kommer til reglerne for indretning af hjemmearbejdspladser og kravene til at have en arbejdsmiljøorganisation, skal du i første omgang se på, hvor meget arbejde, som den ansatte udfører hjemmefra. 

Hvis medarbejderen regelmæssigt arbejder hjemmefra mere end to dage om ugen, opgjort som et gennemsnit over en måned, har du nemlig nogle særlige forpligtelser, som arbejdsgiver. 

Forpligtelser i forhold til arbejdsstedets indretning

Dine forpligtelser i forhold til arbejdsstedets indretning fremgår af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, der blandt påbyder dig følgende:

- Der skal være passende inventar på arbejdsstedet, herunder stole, arbejdsborde og lignende, og skal være fremstillet af materialer, der ikke frembyder sundhedsfare. Endvidere skal det i udformningen og materialerne være af en sådan art, at det kan renholdes effektivt og hensigtsmæssigt i forhold til de forureninger, det udsættes for. 

- Der skal være tilstrækkelig almen belysning og passende særbelysning, så arbejdet kan foregå forsvarligt og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Lysets fordeling, styrke og kvalitet skal være tilpasset efter arbejdets art og arbejdsrummets farver. 

Når arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet, skal du endvidere sikre at: 

- Der er passende ildslukningsudstyr, redningsudstyr og fornødne hjælpemidler til førstehjælp i nødstilfælde. 

- Øjenskylleflaske, nødbruser og særlige rensmidler og lignende, hvis der er risiko for forurering med materialer, der er smittefarlige eller som er vigtige at få fjernet hurtigt fra huden eller hindre spredning af. 

- Fjernelse af forurening og rensning af luften, hvis der ved arbejdet kan udvikles luftarter, støv eller lignende, som er sundhedsskadelig eller eksplosivt, eller udvikling af røg eller anden luftforurening. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder rådgivning i forhold til arbejdsmiljølovens regler. Har du spørgsmål eller brug for konkret rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Indledende telefonisk drøftelse er uden beregning, men hvis vi skal bistå dig med en sag, vil salæret for vores bistand blive afregnet i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Sag fra Ligebehandlingsnævnet – chikane udløste krav på godtgørelse på 25.000 kr.

I en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet af den 21. april 2023 har nævnet taget stilling til en sag om ...»

Hjemmearbejdsplads – var fald hjemme på en fridag en arbejdsskade?

Den 28. april 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en medarbejder, som kom til ...»

arbejdsmiljø

Som arbejdsgiver har man ansvaret for at sikre sine medarbejdere et både fysisk og psykisk sundt, chikanefrit ...»

Afskedigelsesbeskyttelse af Arbejdsmiljørepræsentant? Højesterets dom

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. november 2017 Sag 50/2017 (2. afdeling) DI – Dansk Industri ...»

Vi er medlemmer af