Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Godtgørelse for usaglig opsigelse - funktionærlovens § 2b

Funktionærlovens bestemmelser

Det fremgår af funktionærlovens § 2b, at arbejdsgiveren skal udrede en godtgørelse til en funktionær, der har været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 1 år, hvis funktionæren bliver opsagt, og opsigelsen ikke kan anses for at være rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold.

Tilsvarende regler findes typisk også i kollektive overenskomster, hvorfor reglerne i funktionærloven ikke kun er relevante for funktionærer.

Det er således to betingelser der skal være opfyldt før funktionæren har krav på godtgørelse.

  1. Funktionæren skal have været ansat i virksomheden i mindst 1 år før opsigelsen
  2. Opsigelsen skal være usaglig, forstået på den måde, at den ikke skal være rimeligt begrundet i virksomhedens eller funktionærens forhold.

Kravet om ansættelseslængden volder i praksis ikke de store problemer. Anderledes er det med begrundelsen for opsigelsen, der er årsag til adskillige tvister mellem virksomheder og opsagte medarbejdere.

Begrundelsen for opsigelsen

Det er opsigelsestidspunktet, der skal tages i betragtning ved vurderingen af om opsigelsen er rimelig. Efterfølgende indtrufne omstændigheder spiller derfor som udgangspunkt ingen rolle.

Som en generel hovedregel, kan det slås fast, at en opsigelse ikke er usaglig, hvis den er begrundet i hensynet til virksomhedens drift eller, hvis funktionæren er årsag til, at en fortsat ansættelse er umulig.

Virksomhedens forhold skal forstås bredt og kan omfatte såvel forretningens forhold, som mere private forhold, herunder at ejeren af økonomiske årsager selv må varetage nogen opgaver.

Ofte anvendte begrundelser for opsigelse som følge af virksomhedens forhold er rationalisering, omstrukturering og lønbesparelse.

Ofte anvendte begrundelser for opsigelse som følge af funktionærens forhold er samarbejds- og tillidsproblemer, uegnethed, misligholdelse og sygdom.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering af forholdet, hvor alle faktorer skal inddrages i vurderingen.

Det er som udgangspunkt funktionæren, der har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet, men hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold – f.eks. rationalisering – vender bevisbyrden ofte, da funktionæren i praksis har svært ved at bevise om virksomheden har rationaliseret. Det er naturligvis virksomheden selv, der er nærmest til at dokumentere dette, og bevisbyrden falder derfor ofte nemt tilbage på virksomheden.

Størrelsen af godtgørelsen

Godtgørelsens størrelse fastsættes efter et skøn, hvor der tages hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende.

Godtgørelsen kan dog udgøre indtil 3 måneders løn, hvis funktionæren er fyldt 30 år ved opsigelsen, indtil 4 måneders løn, hvis funktionæren har været ansat i virksomheden i mindst 10 år og indtil 6 måneders løn, hvis funktionæren har været ansat i mindst 15 år.

Domstolene fastlægger typisk godtgørelsen til ½ af maksimum for usaglige opsigelser, hvor der ikke foreligger særlige omstændigheder, så som lang anciennitet og/eller hvis arbejdstageren er tæt på pensionsalderen.

Konklusion

En arbejdsgiver bør altid forberede en opsigelse nøje og overveje forløbet før og efter opsigelsen grundigt, herunder om opsigelsen kan anses for at være saglig. Herigennem kan en konflikt om godtgørelse for usaglig opsigelse bedst muligt undgås.

SelskabsAdvokaterne har speciale i ansættelsesret, herunder forhold vedrørende opsigelse af medarbejder, og bistår løbende virksomheder som ønsker at opsige en medarbejder, herunder med formuleringen af opsigelsesbrev inklusiv en begrundelse for opsigelsen eller virksomheder, der har en verserende eller latent konflikt med en medarbejder. Vi bistår endvidere med uarbejdelse af fratrædelsesaftaler. Som advokat bistår vi også ledende medarbejdere, der er opsagt uden en saglig begrundelse og som ønsker at rejse krav om godtgørelse.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»