Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Funktionær eller ej?

Om et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærlovens bestemmelser eller ej, kræver indledningsvis en vurdering af indholdet af medarbejderens arbejdsopgaver. Grænserne for, hvornår funktionærloven finder anvendelse er ikke altid entydige, men med denne artikel fremhæves de vigtigste hovedsynspunkter.

Funktionærloven kommer kun i betragtning for et ansættelsesforhold, såfremt tre grundlæggende betingelser er opfyldt. For det første (1) skal arbejdets art være omfattet af loven. For det andet (2) skal lønmodtageren gennemsnitligt mindst være beskæftiget hos arbejdsgiveren i mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit, og for det tredje (3) skal der være tale om en tjenestestilling. De enkelte betingelser vil blive uddybet længere nede i artiklen.

Funktionærlovens bestemmelser

Funktionærloven er grundlæggende en ufravigelig lov, dvs. at man som udgangspunkt ikke kan afvige fra lovens bestemmelser til skade for funktionæren. Er man funktionær og derved omfattet af funktionærloven, vil man derfor også være sikret et vis minimum af rettigheder, og det kan derfor ofte være helt afgørende, om man er funktionær eller ej.

En af de væsentligste rettigheder omhandler kravet på et opsigelsesvarsel – og en funktionær er ligeledes sikret godtgørelse og/eller erstatning, såfremt funktionæren med urette bliver opsagt eller bortvist af sin arbejdsgiver. Muligheden for at rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærlovens regler herom er dog betinget af, at funktionæren på tidspunktet for afgivelsen af opsigelsen fra arbejdsgiverens side har været ansat i mindst 1 år. 

Hvis en medarbejder er beskyttet af funktionærloven, kan funktionæren f.eks. heller ikke blive pålagt en konkurrence- eller kundeklausul, medmindre funktionæren modtager en kompensation for den periode, hvori klausulen er gældende. Kompensationens størrelse afhænger af klausulens omfang samt varighed, men skal som udgangspunkt mindst udgøre 40 eller 60% af funktionærens løn på fratrædelsestidspunktet pr. måned.

Det bemærkes, at loven om ansættelsesklausuler, som er gældende for ansættelsesklausuler, som bliver indgået 1. januar 2016 eller senere indeholder samme beskyttelsesregler for funktionærer, som for øvrige medarbejdere - hvorfor reglerne om kompensation m.v. med virkning fra 1. januar 2016 er ens for funktionærer og virksomhedens øvrige medarbejdere.

Betingelserne for, hvornår man er funktionær og dermed opnår status som funktionær er følgende:

Betingelse 1: Arbejdets art

Funktionærloven omfatter for det første kun medarbejdere, som beskæftiger sig med handel, kontorarbejde, klinisk eller teknisk bistandsydelse eller medarbejdere, som i overvejende grad beskæftiger sig hermed.

Uden for funktionærloven falder de håndværksmæssige fag som elektrikere, tømrer, murer m.v., herunder både svende, lærlinge og arbejdsmænd, idet en sådan lønmodtager dog er omfattet af funktionærloven, hvis den håndværksmæssige arbejdsindsats er underordnet i forhold til det handels- og kontormæssige element i ansættelsesforholdet.

Medarbejdere, som står i forretning og udfører traditionelt butiksarbejde, såsom kundeekspedition, registrering af salg, flytning og placering af varer m.v., vil som udgangspunkt være omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

Journalister vil - grundet deres omfattende mængde kontorarbejde - formentlig også være omfattet.

Udenfor begrebet funktionær falder lagerarbejdere, som primært foretager lagerarbejde vedrørende på- og aflæsning og transport af hele kolli af varer.

Betingelse 2: 8-timers-reglen

Funktionærloven gælder både for deltids- og fuldtidsansatte, men det er et krav, at medarbejderen gennemsnitligt er beskæftiget i mere end 8 timer ugentligt i gennemsnit hos den samme arbejdsgiver.

Der er tale om et gennemsnitskrav, og en medarbejder, som opfylder de øvrige betingelser, vil være omfattet af funktionærloven, hvis lmedarbejderen f.eks. fast arbejder 17 timer hver anden uge. 

Hvis lmedarbejdderen er ansat i et blandet ansættelsesforhold - hvor medarbejdderen både udfører håndværksmæssigt arbejde og kontorarbejde - vil medarbejderen opfylde betingelsen om mere end 8 timer, selvom medarbejderen ikke i alle arbejdstimerne udfører funktionærarbejde forudsat, at funktionærarbejdet udgør den overvejende del af medarbejderens arbejdstid.

Betingelse 3: Tjenestestilling

Medarbejderen skal være undergivet arbejdsgiverens instruktioner således, at arbejdsgiveren har mulighed for at bestemme over medarbejderen. 

Det er derimod ikke vigtigt, om arbejdsgiveren rent faktisk udnytter denne mulighed, f.eks. hvis medarbejderen selv kan håndtere sine arbejdsopgaver uden modtagelse af arbejdsgiverens instruktioner/indflydelse.

En medarbejder, som samtidig er bestyrelsesmedlem i den virksomhed, hvori vedkommende er ansat, er normalt ikke funktionær. Dette som følge af, at medarbejderen i dette tilfælde kan have en reel mulighed for at øve indflydelse på den daglige ledelse i virksomheden.

En direktør, der er anmeldt som sådan hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af funktionærlovens bestemmelser. Økonomi-, salgsdirektører og lignende vil normalt være funktionærer, såfremt de er underlagt en pligt til at foretage rapportering til den administrerende direktør. For direktører, skal der derfor foretages en konkret vurdering af direktørens stillingsindhold, for at kunne fastlægge, om direktøren er omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

Overenskomst - funktionærstatus

Mange overenskomster tildeler medarbejdere helt eller delvist status som funktionærer, selvom de tre forudgående betingelser ikke er opfyldt. Som medarbejder kan man derfor godt være stillet, som om man helt eller delvist er omfattet af funktionærloven, selvom dette ikke er tilfældet.

Konklusion - Funktionær eller ej?

Det anbefales, at man tager kontakt til en advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret, hvis der måtte opstå konflikter mellem lmedarbejder og arbejdsgiver omkring ansættelsesforholdet herunder, om den ansatte har status som funktionær eller ej.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»