Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten

Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten

Læs mere her
Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

Læs mere her
Medarbejder - Løn under sygdom

Medarbejder - Løn under sygdom

Læs mere her
Forrige
Næste

Funktionær eller direktør?

Er salgsdirektøren eller økonomidirektør funktionærer eller falder de udenfor funktionærlovens regler? 

Funktionærloven

Funktionærloven indeholder vilkår til beskyttelse af medarbejdere, som er funktionærer, herunder i forhold til opsigelsesvarsler, løn under sygdom, saglighed ved afskedigelse m.v. 

For at en medarbejder skal være funktionær, skal følgende tre betingelser være opfyldt: 

1) Medarbejderen i gennemsnigt er beskæftiget mere end 8 timer ugentligt

2) Medarbejderen udfører funktionærarbejde, herunder handels- og kontormedhjælpere, og medarbejdere, der leder eller fører tilsyn med udførelsen af andres arbejde m.v.

3) Medarbejderen indtager en tjenestestilling, altså, er undergivet arbejdsgiverens instruktioner. 

Når det drejer sig om direktører, er det ofte afgørende, om medarbejderen reelt set indtager en tjenestestilling. 

De fleste underdirektører, såsom økonomidirektør, salgsdirektør m.v., vil ofte være underlagt instruktioner fra selskabets administrerende direktør, og dermed indtage en tjenestestilling. Idet de øvrige betingelser tillige ofte er opfyldt, betyder det, at disse medarbejdere ofte vil være funktionærer, og have krav på de vilkår, som fremgår af funktionærloven. 

Vurderingen

Ved vurderingen af, om en medarbejder er funktionær eller direktør, kigger man på de faktiske omstændigheder, herunder i forhold til, hvilke beføjelser medarbejderen har i det daglige. 

Følgende kriterier vil blandt andet blive tillagt betydning: 

- Hvilken titel vedkommende har i kontrakten. 

- Hvilke beføjelser vedkommende har, herunder om vedkommende kan ansætte, afskedige, give advarsler m.v. 

- Vedkommendes øvrige beføjelser, herunder i forhold til at indgå aftaler på vegne af selskabet.

- Om vedkommende er anmeldt som direktør i selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

- Hvem vedkommende refererer til, er det en leder, underdirektør, administererende direktør, bestyrelse eller ejere?

Direktør

Hvis vedkommende rent faktisk er direktør, og dermed ikke omfattet af funktionærlovens regler, har I som udgangspunkt aftalefrihed, når I skal udarbejde kontrakt. I forhold til funktionæransatte medarbejdere, har det særligt i forhold til disse punkter en stor betydning: 

- Opsigelsevilkår

- Vilkår omkring ferie (da ferieloven ej finder anvendelse) 

- Vilkår omkring løn under sygdom

- Klausuler

- Værneting

- Bonusaftale m.v. 

For direktører vil der endvidere ikke være samme opsigelsesbeskyttelse, som for den funktionæransatte medarbejder. Den funktionæransatte medarbejder er beskyttet mod usaglig afskedigelse, og kan ved usaglig afskedigelse blive tilkendt en godtgørelse. Tilsvarende gør sig ikke gældende for direktører. 

Hvis I har aftalt en klausul i vedkommendes kontrakt, er klassificeringen af, om vedkommende er direktør eller funktionær også afgørende i forhold til de aftalte klausuler. Laver du en forkert klassificiering, kan det betyde, at den aftalte klausul er ugyldig. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, herunder udarbejdelse af direktørkontrakter samt håndtering af tvister. 

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for vores bistand.  

Michella Friis Grome

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Misligholdelse af fratrædelsesaftale

Du har indgået en fratrædelsesaftale, men nu overholder modparten ikke aftalen.  Hvad kan du gøre?  Indledning Dine ...»

Må du læse dine medarbejderes e-mails og sms'er?

Hvis du ikke har en politik omkring dine medarbejderes brug af arbejdsmobil eller mailsystem, så bør ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af