Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Forskud på ferie

Forskud på ferie

Med indførslen af ferieloven, som trådte i kraft den 1. september 2020, har du som arbejdsgiver mulighed for - men ikke nogen pligt til - at give dine medarbejdere forskud på ferie.

Muligheden fremgår af ferielovens § 7, som har følgende ordlyd:

Har en arbejdsgiver og en lønmodtager aftalt, at lønmodtageren kan afholde betalt ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent, fradrages den således afholdte ferie i den ret til betalt ferie, som derefter optjenes i det pågældende ferieår. Fratræder lønmodtageren, inden udligning er sket, er arbejdsgiveren berettiget til at modregne med værdien af den afholdte, ikkeudlignede ferie i lønmodtagerens udestående krav på løn og feriebetaling.

Stk. 2. En lønmodtager, der optjener feriegodtgørelse efter § 16, stk. 2 og 3, har ved afholdelse af betalt ferie på forskud efter stk. 1 ret til feriegodtgørelse beregnet på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

Forskud på ferie betyder, at din medarbejders feriesaldo kan gå i minus, idet medarbejderen får mulighed for at afholde feriedage inden disse reelt set er optjent.

Ferielovens § 7 er en mulighed. Som arbejdsgiver har du derfor ikke pligt til at tilbyde dine medarbejdere forskud på ferie, men du kan til gengæld heller ikke kræve, at dine medarbejdere tager ferie på forskud. 

Bestemmelsen blev indført, fordi der med den ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020 skete en overgang til et system med samtidighed – altså, ferie optjenes i samme periode, som denne kan afholdes. Retten til ferie optjenes løbende med 2,08 dages ferie pr. måned, og ferieåret starter den 1. september og slutter den 31. december det efterfølgende år.

Da ferieåret starter den 1. september, vil forskud på ferie særligt være relevant for medarbejdere, som ønsker at holde ferie i efterårsferien (og ikke har overflyttet gamle feriedage) eller ønsker at holde 1-2 ugers ferie hen over jul og nytår.

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at tilbyde medarbejderne forskud på ferie, vil det være en fordel, at vilkårene herfor bliver fastsat i jeres personalehåndbog eller ansættelseskontrakten. På den måde sikrer I jer klarhed omkring retningslinjerne, og at der ikke opstår unødvendige tvister.

Som arbejdsgiver beslutter du, hvem der skal have forskud på ferie (f.eks. om det er anciennitetsbestemt) samt, hvor meget en medarbejder vil kunne få i forskud på ferie. Du bør dog altid sikre dig, at dine retningslinjer/vilkår er i overensstemmelse med gældende regler, herunder ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven. 

Hvis du vælger at give dine medarbejdere forskud på ferie, er det en betingelse, at det du giver medarbejderen på forskud, kan optjenes inden for samme ferieår. Har medarbejderen allerede optjent og afholdt f.eks. 10 dages ferie indenfor ferieåret, kan du således ikke give forskud på mere end de resterende 15 dage.

Starter en medarbejder midt i et ferieår skal du tillige være opmærksom herpå. For en medarbejder, som bliver ansat midt i ferieåret, vil du kunne aftale, at medarbejderen får forskud på de feriedage, som medarbejderen kan nå at optjene indenfor samme ferieår, og at medarbejderen selv må betale for eventuelt øvrige feriedage.

Fratræder medarbejderen, mens denne har minus på sin feriesaldo, vil du som arbejdsgiver kunne foretage modregning i medarbejderens tilgodehavende løn og feriebetaling, herunder også i optjente men endnu ikke udbetalte ferietillæg. Du har dog ikke mulighed for at kræve eventuelt overskydende beløb efter modregning betalt af medarbejderen.

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du sikrer dig dokumentation for, at medarbejderen har fået forskud på ferie, hvor mange dage, som medarbejderen har fået på forskud, samt at du løbende sørger for at opdatere og holde styr på feriesaldoen. Du skal hele tiden sikre dig at medarbejderens feriesaldo – særligt hvis du giver lov til forskud på ferie flere gange indenfor samme ferieår – ikke ender med at gå i minus. Er dette tilfældet, vil du nemlig ikke kunne kræve tilbagebetaling af de dage, som du har givet medarbejderen for meget på forskud.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår dig meget gerne med diverse ansættelsesretlige problemstillinger. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Relevante kompetencer
Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven ...»

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»