Køb af erhvervsejendom

Køb af erhvervsejendom

Læs mere her
Opsigelse af erhvervslejemål

Opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere her
Brug for ejendomsadministration?

Brug for ejendomsadministration?

Læs mere her
Hvem er vi?

Hvem er vi?

Læs mere her
Forrige
Næste

Forbrugsregnskab for erhvervslejemål

Ejer du en ejendom, hvor der er et eller flere erhvervslejemål, er det som udgangspunkt et krav, at det er specificeret i erhvervslejekontrakten, hvilke ydelser, som lejer skal betale ud over lejen. Hvis dette ikke er aftalt, har du som udlejer ikke krav på at opkræve dem – dette fremgår direkte af erhvervslejelovens § 5.

En nem måde at specificere dette på er at vedlægge et budget eller seneste årsregnskab for de pågældende ydelser som et bilag til erhvervslejekontrakten, og naturligvis henvise til dette bilag i erhvervslejekontrakten. 

I erhvervslejekontrakten skal endvidere tages stilling til efter hvilken fordelingsnøgle, som de forskellige lejere skal opkræves og hvilket fordelingstal det specifikke erhvervslejemål har. Du bør endvidere som udlejer overveje om lejer skal betale et aconto beløb og hvor stort dette skal være.

Ydelser som du som udlejer bør overveje at opkræve ud over lejen kan være: 

 

Hvis det er aftalt, at lejer skal betale ydelser ud over lejen, og disse er korrekt specificeret i erhvervslejekontrakten, skal du endvidere som udlejer være opmærksom på, at der gælder regler om formkrav og frister for selve opkrævningen. Disse fremgår at erhvervslejelovens §§ 46-53.

Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejer senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende varme, som leveres fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet dog være kommet frem til lejer senest 3 måneder efter, at du som udlejer har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end 4 måneders fristen.

Lejer kan skriftligt gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af regnskabet. Indsigelsen skal indeholde specificerede oplysninger om, hvorfor regnskabet ikke kan godkendes. Udlejer skal herefter indbringe sagen for boligretten senest 6 uger efter lejers 6 ugers frists udløb, hvis udlejer ønsker at fastholde sit krav som opgjort i det fremsendte regnskab.

Er regnskabet ikke kommet frem til lejer ved udløbet af den gældende frist, mister du som udlejer din ret til at kræve tillægsbetaling af lejer, hvorfor der kun kan kræves den aconto betaling der er opkrævet under regnskabsåret. 

SelskabsAdvokaterne er specialister I erhvervslejeret, herunder udarbejdelse erhvervslejekontrakter og forbrugsregnskaber. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du som udlejer har behov for bistand eller du som lejer har spørgsmål til din retsstilling.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der går en kortere eller længere periode, før det er relevant eller praktisk muligt for lejer at overtage lejemålet. I erhvervslejekontrakten aftaler lejer og udlejer derfor stort set altid et ikrafttrædelsestidspunkt for erhvervslejekontrakten og erhvervslejemålet, hvor lejer fra denne dato er berettiget (og måske også forpligtet) til at anvende erhvervslejemålet....

Læs hele artiklen

Artikel: Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet over, og nogle fællesarealer, som lejer skal dele med andre lejere. Fællesarealer kan f.eks. være parkeringspladser, opgange, elevatorer, brandgange m.v....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af