Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Fondsandele (fondsaktier og fondsanparter)

Hvad er en fondsandel

En fondsandel (fondsaktie eller fondsanpart) er en kapitalandel, der udstedes uden vederlag, da beløbet for kapitalandelen overføres fra selskabets frie reserver til selskabets selskabskapital. Det er derfor selskabets tidligere indtjening og overskud, der danner grundlag for udstedelsen af fondsandelene.

Ved udstedelse af fondsandele sker der således en kapitalforhøjelse i selskabet uden at de eksisterende eller nye kapitalejere skal indbetale værdier i selskabet.

Fondsandelene tildeles til de eksisterende kapitalejere i forhold til deres eksisterende kapitalandelsbesiddelser, således at en kapitalejer f.eks. modtager 1 fondsandel for hver 10 kapitalandele denne besidder i forvejen.

Fondsandele udstedes ofte for at styrke selskabets image over for omverdenen. Omverdenen vil således typisk reagere positivt over for en kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsandele, da det vidner om at selskabet viser styrke og binder en større del af selskabets ellers frie reserver som selskabskapital. Lovmæssige kapitalkrav kan endvidere opfyldes ved at udstede kapitalkrav, herunder f.eks. hvis man ønsker at omdanne et ApS til et A/S.

Udstedelse af fondsandele er tillige også hyppigt anvendt ”som betaling” til en kapitalklasse (f.eks. A-aktier), som modtager en række fondskapitalandele (og dermed får en større andel af ejerskabet i selskabet) mod at opgive de fordele A-aktierne giver i forhold til selskabets øvrige ejere. Dette kan f.eks. være opgivelse af forlods udbytteret eller stemmefordele.

Udstedelse af fondsandele

Et kapitalselskab (et anpartsselskab eller aktieselskab) kan udstede fondsandele ved at overføre beløb til selskabskapitalen, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud eller reserver med undtagelse af særlige reserver, herunder f.eks. hvis selskabskapitalen ikke er fuldt indbetalt.

Til udstedelse af fondsandele kan selskabet desuden anvende overskud i det indeværende regnskabsår, hvis beløbet ikke er uddelte, forbrugt eller bundet samt frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår.

Beslutning om udstedelse af fondsandele træffes på selskabets generalforsamling, men kan også ske ved at det centrale ledelsesorgan i selskabet har fået bemyndigelse hertil af generalforsamlingen. Beslutningen skal blandt andet indeholde det beløb selskabskapitalen bliver forhøjet med samt kapitalandelenes størrelse eller antal.

Beslutningen om udstedelse af fondsandele kræver endvidere en vedtægtsændring, da selskabets nominelle kapital forhøjes.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne bistår gerne med udstedelse af fondsandele, herunder både i forhold til udarbejdelse af generalforsamlingsprotokollat, nye vedtægter og registrering hos Erhvervsstyrelsen. Vi bistår endvidere som sparringspartner i forhold til de strategiske overvejelser i forbindelse med en kapitaludvidelse ved udstedelse af fondsandele.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel og uforpligtende drøftelse af mulighederne for udstedelse af fondsandele. Kontakt os på advokat@selskabsadvokaterne.dk eller på telefon 45 23 00 10.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af