Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Det var ok at bortvise en medarbejder for at komme 7 minutter for sent

I en afgørelse fra den 27. maj 2014 ved Retten i Glostrup nåede retten frem til, at det var berettiget at bortvise en funktionær for at komme 7 min for sent, da arbejdsgiveren forinden havde advaret om konsekvenserne af for sent fremmøde.

Bortvisning af en funktionær kan kun finde sted, såfremt der fra funktionærens side foreligger en grov misligholdelse af funktionærens pligter i ansættelsesforholdet. Ved vurderingen af, om funktionærens for sene fremmøde udgør en sådan grov misligholdelse, indgår længden af det for sene fremmøde, om forsinkelsen var undskyldelig, om arbejdsgiveren blev orienteret om forsinkelsen, hvor indgribende forsinkelsen var i arbejdsgiverens forhold, og navnlig om forsinkelse har fundet sted før, herunder om funktionæren var blevet behørigt og rimeligt advaret om konsekvenserne af gentagen forsinkelse.

I sagen var det en souschef i et supermarked, der gentagne gange var mødt for sent på arbejde. Souschefen havde i den forbindelse modtaget flere mundtlige og skriftlige påtaler, hvor man gjorde det klart, at mødetiden var vigtig. 

I januar 2013 og februar 2013 fik medarbejderen skriftlige advarsler, hvor det blev indskærpet, at gentagen for sent fremmøde ville få ansættelsesretlige konsekvenser i form af en bortvisning. Da medarbejderen den 5. marts 2013 mødte 7 min for sent på arbejde, blev medarbejderen bortvist.

Medarbejderen anlagde sag mod uberettiget bortvisning.

Retten udtaler, at det indgår i rettens vurdering af, om funktionærens for sene fremmøde den 5. marts 2013 kan betragtes som væsentlig, at han tidligere var kommet for sent, at forsinkelsen den pågældende dag ikke - og heller ikke de tidligere forsinkelser – skyldtes upåregnelige eller i øvrigt undskyldelige forhold, og at det var blevet indskærpet over for ham, at arbejdsgiveren ikke ville acceptere for sent fremmøde, og at gentagelser ville medføre bortvisning.

Retten har endvidere lagt vægt på, at den aftalte mødetid kl. 6.45 var fastsat under hensyn til butikkens åbningstid kl. 7.00, og at der på de 15 minutter skulle gennemføres en række vigtige morgenrutiner, inden butikken var klar til åbning, ligesom arbejdsgiveren af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og følelse af tryghed havde fastsat retningslinjer for, at der som minimum altid skulle være mindst to medarbejdere til stede i butikken, der tidligere havde været udsat for et groft røveri. Henset til, at funktionæren gentagne gange er mødt for sent, at hans gentagne tilsidesættelse af mødetidspunktet ikke var uden betydning for butikkens drift, at han varetog en funktion som salgsleder og souschef i butikken, at forsinkelsen ikke var undskyldelig, og at han var blevet givet behørig og rimelig advarsel om, at fortsat tilsidesættelse af kravet om at møde rettidigt var bortvisningsgrund, finder retten, at hans for sene fremmøde den 5. marts 2013 – uanset at forsinkelsen alene udgjorde 7 minutter – udgjorde en så væsentlig misligholdelse, at bortvisning er sket med rette.

Retten slår med denne dom fast, at selv mindre forsinkelser kan berettige til bortvisning af en funktionær, når arbejdsgiveren ved hjælp af skriftlige advarsler har tilkendegivet, at en bestemt adfærd ikke accepteres. 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Berettiget bortvisning ved nægtelse af at udføre overarbejde

En social- og sundhedsassistent på et plejecenter blev bortvist med øjeblikkelig virkning, da hun i strid ...»

Vestre Landsret – berettiget bortvisning på grund af ”tidstyveri”

I en sag for Vestre Landsret løb en bortvist medarbejder panden mod en mur, da hun forsøgte at få rettens ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Bortvisning

Bortvisning En arbejdstager kan af arbejdsgiveren bortvises fra et arbejdssted på baggrund af væsentlig ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af